Visa allt om Gambro Aktiebolag
Visa allt om Gambro Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 20 000 32 000 65 000 61 000 42 000 40 000 53 000 190 000
Övrig omsättning - - 1 000 2 000 173 000 6 897 000 2 000 - - 4 000
Rörelseresultat (EBIT) -3 000 -5 000 -44 000 -174 000 30 000 6 790 000 -104 000 -98 000 -95 000 -351 000
Resultat efter finansnetto 438 000 68 000 -996 000 32 000 -29 000 6 182 000 -707 000 -1 481 000 -3 884 000 26 946 000
Årets resultat 519 000 -109 000 -493 000 608 000 -36 000 6 182 000 -707 000 -1 462 000 -3 883 000 26 894 000
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 545 000 15 678 000 15 878 000 18 642 000 17 421 000 18 977 000 20 944 000 21 570 000 20 357 000 9 757 000
Omsättningstillgångar 462 000 1 544 000 2 674 000 2 182 000 4 077 000 5 714 000 10 993 000 10 674 000 13 076 000 33 914 000
Tillgångar 16 007 000 17 222 000 18 552 000 20 824 000 21 498 000 24 691 000 31 937 000 32 244 000 33 433 000 43 671 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 14 306 000 14 188 000 14 296 000 17 577 000 12 560 000 11 833 000 4 655 000 4 738 000 6 200 000 38 490 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 387 000 410 000 390 000 401 000 395 000 379 000 389 000 203 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 6 307 000 7 430 000 21 747 000 22 772 000 18 182 000 1 487 000
Kortfristiga skulder 1 701 000 3 034 000 3 869 000 2 837 000 2 241 000 5 027 000 5 140 000 4 355 000 8 662 000 3 491 000
Skulder och eget kapital 16 007 000 17 222 000 18 552 000 20 824 000 21 498 000 24 691 000 31 937 000 32 244 000 33 433 000 43 671 000
Löner & utdelning (tkr)
2016-12 2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - 19 000 - 500 4 000 4 000 2 000 0
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - 13 000 - - - - - 0
Löner till övriga anställda 0 0 19 000 60 000 - 33 000 51 000 54 000 46 000 57 000
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 3 000 0 - 76 000 20 000 36 000 42 000 35 000 10 000 15 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 569 500 0 0 0
Omsättning 0 0 21 000 34 000 238 000 6 958 000 44 000 40 000 53 000 194 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 22 40 34 29 36 45 50 28
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 909 800 1 912 2 103 1 167 889 1 060 6 786
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 864 3 875 588 2 397 2 694 2 067 1 160 2 571
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -3 000 -5 000 -44 000 -174 000 30 000 6 791 000 -103 000 -97 000 -94 000 -350 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -37,50% -50,77% 6,56% 45,24% 5,00% -24,53% -72,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -4,76% 2,70% 2,50% 30,68% 5,14% 3,10% -2,53% 63,79%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -4 420,00% 1 756,25% 827,69% 12 416,39% 3 904,76% 2 500,00% -1 594,34% 14 662,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - -5 975,00% -2 046,88% 2 824,62% 1 126,23% 13 935,71% 15 797,50% 8 328,30% 16 012,11%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 89,37% 82,38% 77,06% 84,41% 58,42% 47,92% 14,58% 14,69% 18,54% 88,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 27,16% 50,89% 69,11% 76,91% 181,93% 113,67% 213,87% 245,10% 150,96% 971,47%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2007 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...