Visa allt om Märta Måås-Fjetterström, Verkstaden för svenska mattor och vävnader Aktiebolag
Visa allt om Märta Måås-Fjetterström, Verkstaden för svenska mattor och vävnader Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 13 044 9 880 8 166 5 328 4 182 4 441 5 690 6 572 4 936 6 299
Övrig omsättning 8 39 65 90 25 942 35 262 69 32
Rörelseresultat (EBIT) 3 139 1 097 291 -672 -1 698 -584 115 309 -437 -366
Resultat efter finansnetto 2 685 1 136 -371 -1 052 -2 002 -1 464 -491 -365 -1 168 -982
Årets resultat -3 318 -645 -371 -1 052 -2 002 -1 464 159 -6 -1 168 -736
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 249 25 503 22 342 19 511 13 685 13 932 16 723 17 086 17 042 16 738
Omsättningstillgångar 7 625 8 324 8 282 8 552 10 734 13 113 9 791 9 637 8 692 8 913
Tillgångar 28 873 33 827 30 624 28 063 24 419 27 045 26 514 26 723 25 734 25 651
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 260 8 579 9 224 9 595 10 647 12 649 14 112 13 953 13 959 15 128
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 14 111 12 018 6 478 5 330 2 300 4 300 6 870 5 820 8 970 8 170
Kortfristiga skulder 9 501 13 231 14 923 13 139 11 472 10 096 5 531 6 949 2 804 2 353
Skulder och eget kapital 28 873 33 827 30 624 28 063 24 419 27 045 26 514 26 723 25 734 25 651
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 0 0 0 428 419 366 360
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 0 - - -
Löner till övriga anställda - 3 135 3 038 2 879 2 711 2 519 2 463 2 501 2 562 2 888
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader - 1 063 946 977 930 874 987 1 010 900 1 141
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 13 052 9 919 8 231 5 418 4 207 5 383 5 725 6 834 5 005 6 331
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 15 10 10 10 10 11 12 12 15 13
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 870 988 817 533 418 404 474 548 329 485
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 433 428 404 389 366 305 321 330 259 341
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 188 1 147 339 -624 -1 445 -232 483 678 -137 -105
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 32,02% 20,99% 53,27% 27,40% -5,83% -21,95% -13,42% 33,14% -21,64% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 10,90% 5,11% 0,95% -2,39% -6,95% -2,16% 0,43% 1,16% -1,70% -1,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 24,13% 17,48% 3,56% -12,61% -40,60% -13,13% 2,02% 4,70% -8,85% -5,45%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 92,61% 78,51% 92,24% 92,83% 94,60% 85,79% 91,86% 91,56% 90,78% 90,33%
Rörelsekapital/omsättning -14,38% -49,67% -81,33% -86,09% -17,65% 67,94% 74,87% 40,90% 119,29% 104,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,22% 25,36% 30,12% 34,19% 43,60% 46,77% 53,22% 52,21% 54,24% 58,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,74% 8,94% 5,48% 5,62% 32,32% 64,94% 57,33% 53,66% 96,40% 146,20%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...