Visa allt om Bilkompaniet Dalarna AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 512 362 538 883 509 186 488 307 412 260 415 939 354 605 306 468 311 372 319 997
Övrig omsättning 3 318 2 899 1 486 1 581 1 610 1 493 1 312 1 272 1 280 1 261
Rörelseresultat (EBIT) 15 487 11 860 13 458 14 534 13 534 15 707 7 114 1 473 175 3 124
Resultat efter finansnetto 19 696 17 862 17 786 18 825 18 436 19 802 9 652 3 599 2 781 5 197
Årets resultat 11 628 10 717 10 493 14 754 12 838 12 818 5 168 3 029 2 326 4 023
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 71 567 72 841 68 748 70 881 61 613 50 626 48 787 49 903 35 166 32 972
Omsättningstillgångar 86 562 92 269 77 649 71 428 66 714 55 903 38 803 48 438 37 923 43 270
Tillgångar 158 129 165 110 146 397 142 309 128 327 106 529 87 590 98 341 73 089 76 242
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 74 419 62 791 57 075 51 582 41 828 40 990 32 173 28 005 25 692 24 578
Obeskattade reserver 34 578 30 452 25 803 21 456 21 603 19 400 15 817 12 821 13 145 13 396
Avsättningar (tkr) 1 578 1 914 0 0 0 0 0 406 229 77
Långfristiga skulder 0 4 700 12 942 14 270 1 834 4 300 10 986 20 530 6 686 8 658
Kortfristiga skulder 47 554 65 253 50 577 55 001 63 062 41 839 28 614 36 579 27 337 29 533
Skulder och eget kapital 158 129 165 110 146 397 142 309 128 327 106 529 87 590 98 341 73 089 76 242
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 689 1 676 1 676 1 425 1 410 1 443 1 493 1 416 1 385 1 355
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 29 585 29 568 28 378 27 271 23 122 22 059 19 882 18 806 18 784 19 336
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 13 637 15 853 13 857 12 311 10 336 9 560 8 475 7 967 7 810 8 137
Utdelning till aktieägare 0 0 0 5 000 5 000 12 000 4 000 1 000 700 22 943
Omsättning 515 680 541 782 510 672 489 888 413 870 417 432 355 917 307 740 312 652 321 258
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 73 85 92 90 64 62 57 53 56 59
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 019 6 340 5 535 5 426 6 442 6 709 6 221 5 782 5 560 5 424
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 617 554 477 462 566 550 538 545 513 498
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 23 540 18 976 20 585 20 769 18 633 20 892 12 058 6 197 4 077 7 134
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -4,92% 5,83% 4,28% 18,45% -0,88% 17,30% 15,71% -1,57% -2,70% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,80% 11,11% 12,50% 13,65% 14,65% 19,03% 11,97% 4,50% 4,58% 7,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,95% 3,40% 3,59% 3,98% 4,56% 4,87% 2,96% 1,44% 1,08% 1,85%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 17,44% 16,52% 16,69% 16,77% 17,65% 17,17% 16,85% 17,18% 16,29% 16,80%
Rörelsekapital/omsättning 7,61% 5,01% 5,32% 3,36% 0,89% 3,38% 2,87% 3,87% 3,40% 4,29%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 64,12% 52,42% 52,73% 48,01% 45,73% 52,68% 50,82% 38,65% 48,41% 45,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 45,74% 48,26% 50,64% 35,32% 17,89% 36,50% 47,22% 35,55% 67,66% 52,84%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!