Visa allt om Arvika Fastighets AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 343 949 336 280 321 377 312 294 306 823 299 460 291 453 285 824 276 434 266 204
Övrig omsättning 29 355 45 381 36 615 28 074 29 648 35 055 32 241 24 465 20 682 21 786
Rörelseresultat (EBIT) 56 549 51 356 54 584 49 904 36 893 31 134 59 558 36 246 39 656 34 169
Resultat efter finansnetto 34 622 32 125 37 010 32 187 19 737 6 863 34 663 9 561 9 838 2 173
Årets resultat 28 657 23 745 23 876 25 095 16 621 6 176 33 087 7 366 11 508 1 589
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 864 877 1 539 469 1 385 749 1 292 559 1 284 395 1 246 823 1 146 891 1 079 443 1 070 211 1 085 869
Omsättningstillgångar 69 433 53 788 113 913 77 449 66 519 74 934 66 399 32 966 52 995 54 547
Tillgångar 1 934 310 1 593 257 1 499 662 1 370 008 1 350 914 1 321 757 1 213 290 1 112 409 1 123 206 1 140 416
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 269 130 240 473 223 612 199 736 174 641 158 021 160 117 123 832 116 466 104 958
Obeskattade reserver 8 000 8 000 8 000 0 0 0 2 996 2 996 2 996 2 996
Avsättningar (tkr) 73 851 68 192 55 870 50 868 44 164 40 962 29 139 27 065 24 811 26 415
Långfristiga skulder 1 501 000 1 190 000 1 140 000 1 065 000 1 065 000 1 065 000 937 249 897 847 908 444 926 139
Kortfristiga skulder 82 329 86 592 72 180 54 404 67 109 57 776 83 789 60 669 70 489 79 908
Skulder och eget kapital 1 934 310 1 593 257 1 499 662 1 370 008 1 350 914 1 321 757 1 213 290 1 112 409 1 123 206 1 140 416
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 256 868 1 089 1 179 1 147 1 229 1 058 986 979 951
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 49 569 49 574 48 788 46 818 46 846 46 480 44 964 43 949 40 032 38 074
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 23 234 24 563 24 285 22 883 21 440 20 315 19 366 17 825 16 172 15 914
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 373 304 381 661 357 992 340 368 336 471 334 515 323 694 310 289 297 116 287 990
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 150 153 153 152 152 154 153 155 146 145
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 293 2 198 2 101 2 055 2 019 1 945 1 905 1 844 1 893 1 836
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 488 484 481 464 449 449 437 421 413 401
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 113 758 107 692 101 631 100 527 97 195 87 043 100 284 75 993 77 884 72 395
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,28% 4,64% 2,91% 1,78% 2,46% 2,75% 1,97% 3,40% 3,84% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,93% 3,22% 3,64% 3,64% 2,73% 2,36% 4,92% 3,29% 3,59% 3,04%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,45% 15,27% 16,99% 15,98% 12,03% 10,40% 20,49% 12,82% 14,57% 13,01%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -3,75% -9,75% 12,99% 7,38% -0,19% 5,73% -5,97% -9,69% -6,33% -9,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 14,24% 15,48% 15,33% 14,58% 12,93% 11,96% 13,39% 11,34% 10,57% 9,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 84,34% 62,12% 157,82% 142,36% 99,12% 129,70% 79,25% 54,34% 75,05% 67,82%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!