Visa allt om Atlas Copco GIA AB
Visa allt om Atlas Copco GIA AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 152 504 246 765 265 258 249 513 246 391 236 892 272 175 212 212
Övrig omsättning 10 602 8 397 684 1 462 1 362 35 570 1 111 964 238
Rörelseresultat (EBIT) 10 602 7 376 -78 542 -47 923 -28 196 10 314 7 774 4 184 14 409 13 630
Resultat efter finansnetto 11 708 6 086 -79 766 -50 839 -31 609 6 984 5 161 1 523 10 629 11 217
Årets resultat 76 40 42 170 -742 -31 900 7 842 2 362 1 318 7 610 8 168
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 6 777 13 803 3 660 6 897 17 830 23 054 25 557 18 621
Omsättningstillgångar 142 610 144 131 149 921 233 582 186 225 165 749 144 807 142 284 146 066 142 007
Tillgångar 142 610 144 131 156 698 247 385 189 885 172 646 162 637 165 338 171 623 160 628
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 130 266 130 190 130 150 87 980 3 722 47 271 39 430 39 687 40 557 31 262
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 308 4 088 2 325 2 905 3 093
Avsättningar (tkr) 1 254 5 551 17 750 3 149 3 522 17 085 13 030 12 566 10 849 9 620
Långfristiga skulder 0 0 0 20 023 7 500 11 900 16 747 23 266 22 757 27 143
Kortfristiga skulder 11 090 8 390 8 798 136 233 175 141 96 082 89 342 87 494 94 555 89 510
Skulder och eget kapital 142 610 144 131 156 698 247 385 189 885 172 646 162 637 165 338 171 623 160 628
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 1 067 1 597 2 335 793 759 759 746 742
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 25 052 38 534 37 935 34 300 29 004 27 952 31 785 26 975
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 93 11 144 19 032 13 050 13 459 12 078 13 318 12 087 10 222
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 602 8 397 153 188 248 227 266 620 249 548 246 961 238 003 273 139 212 450
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 89 105 111 106 81 83 97 84
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 1 714 2 350 2 390 2 354 3 042 2 854 2 806 2 526
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 419 563 480 470 527 514 473 470
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 10 602 7 376 -77 151 -46 837 -27 023 12 650 10 724 7 704 17 489 16 185
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -38,20% -6,97% 6,31% 1,27% 4,01% -12,96% 28,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -50,10% -19,36% -14,82% 6,09% 4,78% 2,24% 8,64% 8,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -51,48% -19,41% -10,61% 4,21% 3,16% 1,57% 5,45% 6,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - -32,42% 6,71% 4,84% 31,69% 38,53% 32,16% 33,62% 36,15%
Rörelsekapital/omsättning - - 92,54% 39,45% 4,18% 27,92% 22,51% 23,13% 18,93% 24,74%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 91,34% 90,33% 83,06% 35,56% 1,96% 27,51% 26,10% 25,04% 24,85% 20,85%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 285,93% 1 717,89% 1 704,04% 116,01% 49,06% 81,69% 91,60% 80,85% 84,91% 99,12%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar fordon ...