Visa allt om Canal Digital AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 467 835 1 489 086 1 626 677 1 623 465 1 613 254 1 551 006 1 513 334 1 531 870 1 541 957 1 547 984
Övrig omsättning 2 651 1 456 2 727 5 099 5 676 4 754 6 140 6 352 16 769 24 574
Rörelseresultat (EBIT) 258 015 156 997 224 266 264 223 214 944 210 731 176 338 169 954 67 262 73 539
Resultat efter finansnetto 257 824 157 974 224 536 264 167 215 009 210 877 183 326 185 745 182 764 97 954
Årets resultat 197 976 375 194 130 063 153 171 124 278 122 050 106 771 112 298 221 999 73 711
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 121 15 36 56 301 104 16 1 421 7 900 70 329
Omsättningstillgångar 702 153 901 201 979 332 981 699 892 282 1 087 375 902 275 1 776 619 1 798 086 1 571 381
Tillgångar 752 274 901 216 979 368 981 755 892 583 1 087 479 902 291 1 778 040 1 805 986 1 641 710
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 356 942 534 160 289 150 312 187 283 723 573 371 451 319 1 343 368 1 232 322 1 146 549
Obeskattade reserver 5 600 0 323 033 266 102 199 402 144 610 91 099 45 090 3 659 92 271
Avsättningar (tkr) 0 0 128 384 8 21 22 1 027 993 216
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 389 732 367 056 367 057 403 082 409 450 369 477 359 851 388 555 569 012 402 674
Skulder och eget kapital 752 274 901 216 979 368 981 755 892 583 1 087 479 902 291 1 778 040 1 805 986 1 641 710
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD - - - - 2 209 2 141 2 038 2 246 2 062 1 828
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 312 336 135 130 99
Löner till övriga anställda 26 825 30 846 32 344 33 111 38 750 37 279 40 027 41 408 40 267 27 925
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 12 884 22 249 18 943 22 753 18 834 19 352 20 634 20 721 19 592 21 809
Utdelning till aktieägare 198 486 375 193 130 000 153 500 125 000 414 000 0 1 000 000 0 0
Omsättning 1 470 486 1 490 542 1 629 404 1 628 564 1 618 930 1 555 760 1 519 474 1 538 222 1 558 726 1 572 558
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 35 43 52 57 63 63 65 67 65 78
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 41 938 34 630 31 282 28 482 25 607 24 619 23 282 22 864 23 722 19 846
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 135 1 235 986 980 949 933 965 961 953 661
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 268 867 156 997 224 286 264 223 214 972 210 744 176 546 175 252 80 370 113 242
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,43% -8,46% 0,20% 0,63% 4,01% 2,49% -1,21% -0,65% -0,39% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 34,30% 17,54% 22,94% 26,94% 24,11% 19,40% 20,32% 10,48% 10,13% 5,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 17,58% 10,62% 13,81% 16,29% 13,34% 13,60% 12,12% 12,16% 11,86% 6,35%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 32,64% 25,83% 28,33% 31,67% 30,10% 30,71% 28,44% 25,32% 20,92% 20,26%
Rörelsekapital/omsättning 21,28% 35,87% 37,64% 35,64% 29,93% 46,29% 35,84% 90,61% 79,71% 75,50%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,03% 59,27% 55,25% 52,94% 49,21% 63,10% 57,89% 77,53% 68,38% 73,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 179,14% 244,26% 265,76% 242,58% 217,17% 293,92% 239,10% 451,74% 312,30% 381,53%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!