Visa allt om Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning Aktiebolag
Visa allt om Alin & Hedenlund Fastighetsförvaltning Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 4 401 3 774 4 438 3 981 4 068 2 883 2 539 2 001 1 636 1 578
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 256 44 33 29 333 189 3 -96 -19 -936
Resultat efter finansnetto 225 17 -1 28 330 187 -1 -102 -26 -945
Årets resultat 116 2 -13 16 -2 -2 -6 -102 -26 255
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 88 190 318 401 562 322 190 238 68 115
Omsättningstillgångar 1 891 1 293 2 006 1 119 997 842 680 788 685 627
Tillgångar 1 979 1 484 2 324 1 520 1 559 1 164 870 1 026 753 742
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 212 96 94 107 91 93 95 101 353 379
Obeskattade reserver 55 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 560 533 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 153 855 2 230 1 413 1 468 1 071 775 925 400 363
Skulder och eget kapital 1 979 1 484 2 324 1 520 1 559 1 164 870 1 026 753 742
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 360 310 179 568
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 1 704 1 764 1 672 1 694 1 050 567 476 457 531
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 638 666 656 555 350 380 337 290 433
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 150 0
Omsättning 4 401 3 774 4 438 3 981 4 068 2 883 2 539 2 001 1 636 1 578
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 3 3 3 3 3 3 3 2 3
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 734 1 258 1 479 1 327 1 356 961 846 667 818 526
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 447 795 829 805 807 514 446 385 461 522
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 440 171 172 190 500 232 50 -38 11 -878
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 16,61% -14,96% 11,48% -2,14% 41,10% 13,55% 26,89% 22,31% 3,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,94% 2,96% 1,42% 2,04% 21,42% 16,32% 0,34% -9,36% -1,99% -126,15%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,82% 1,17% 0,74% 0,78% 8,21% 6,59% 0,12% -4,80% -0,92% -59,32%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,86% 91,47% 79,27% 91,61% 94,30% 93,96% 95,04% 98,75% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 16,77% 11,61% -5,05% -7,39% -11,58% -7,94% -3,74% -6,85% 17,42% 16,73%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,88% 6,47% 4,04% 7,04% 5,84% 7,99% 10,92% 9,84% 46,88% 51,08%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 164,01% 151,23% 89,96% 79,19% 67,92% 78,62% 87,74% 85,19% 171,25% 172,73%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...