Visa allt om Aktiebolaget Östgötatrafiken
Visa allt om Aktiebolaget Östgötatrafiken

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 583 910 1 540 189 1 497 884 1 439 917 1 228 079 1 130 092 1 114 375 1 022 818 964 943 932 518
Övrig omsättning 14 894 12 825 19 653 5 985 4 345 4 435 6 420 6 561 6 204 6 663
Rörelseresultat (EBIT) 21 475 18 378 16 431 6 859 44 107 946 3 031 7 488 6 575 -22 302
Resultat efter finansnetto 11 465 3 525 7 136 -1 230 38 896 -2 330 -693 5 098 9 014 -4 679
Årets resultat 0 0 0 0 0 0 0 0 -1 895 0
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 731 683 704 867 761 231 592 116 346 672 472 580 397 102 430 951 340 429 252 975
Omsättningstillgångar 196 998 403 594 388 421 369 274 401 429 276 496 273 956 279 803 319 280 269 023
Tillgångar 928 681 1 108 461 1 149 652 961 390 748 101 749 076 671 058 710 754 659 709 521 998
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 96 262 96 262 96 262 96 262 65 953 65 953 65 953 65 953 65 954 67 849
Obeskattade reserver 83 505 72 040 68 515 61 380 62 609 23 713 26 036 26 735 21 637 10 727
Avsättningar (tkr) 479 479 0 0 3 863 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 418 954 452 634 602 994 436 655 302 593 366 057 275 324 229 230 331 423 213 585
Kortfristiga skulder 329 481 487 046 381 881 367 093 313 083 293 353 303 745 388 836 240 695 229 837
Skulder och eget kapital 928 681 1 108 461 1 149 652 961 390 748 101 749 076 671 058 710 754 659 709 521 998
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 494 1 566 1 585 1 659 1 507 1 490 1 448 1 433 1 596 1 684
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 0 0 - - - 0 -
Löner till övriga anställda 61 782 54 243 53 700 45 414 30 507 28 478 25 937 21 630 22 964 17 872
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 0 - - - 0 -
Sociala kostnader 27 087 22 842 18 509 20 031 14 911 14 386 13 205 11 554 11 484 13 510
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 598 804 1 553 014 1 517 537 1 445 902 1 232 424 1 134 527 1 120 795 1 029 379 971 147 939 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 165 152 146 123 79 72 71 61 62 57
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 9 599 10 133 10 259 11 707 15 545 15 696 15 695 16 768 15 564 16 360
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 540 522 563 614 635 586 577 585 587
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 85 785 84 358 80 961 57 474 76 359 32 049 44 826 21 149 11 172 15 207
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,84% 2,82% 4,03% 17,25% 8,67% 1,41% 8,95% 6,00% 3,48% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,52% 1,68% 1,47% 0,91% 6,37% 0,73% 1,15% 2,03% 2,11% -0,17%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,48% 1,21% 1,13% 0,61% 3,88% 0,49% 0,69% 1,41% 1,45% -0,10%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -8,36% -5,42% 0,44% 0,15% 7,19% -1,49% -2,67% -10,66% 8,14% 4,20%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 17,38% 13,75% 13,02% 14,99% 15,34% 11,14% 12,69% 12,05% 12,41% 14,48%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,79% 82,87% 101,71% 100,59% 128,22% 94,25% 90,19% 71,96% 132,65% 117,05%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...