Visa allt om Sundbybergs Textilcentrum AB
Visa allt om Sundbybergs Textilcentrum AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Nettoomsättning 6 497 2 376 447 582 618 690 1 062 664 761 790
Övrig omsättning 4 - 31 3 - 5 9 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 54 -382 25 75 18 -16 75 23 15 5
Resultat efter finansnetto 42 -382 25 75 6 -28 64 11 2 -4
Årets resultat 76 -3 15 56 5 -17 47 6 2 0
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04 2010-04 2009-04 2008-04 2007-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 10 12 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättningstillgångar 3 933 3 591 554 554 474 451 653 395 513 466
Tillgångar 3 943 3 603 554 554 474 451 653 395 513 466
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 313 237 239 225 169 164 180 133 133 136
Obeskattade reserver 648 709 6 0 0 0 11 11 8 8
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 1 782 1 259 232 232 232 220 209 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 200 1 399 76 97 74 67 253 251 373 322
Skulder och eget kapital 3 943 3 603 554 554 474 451 653 395 513 466
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
2010-04
2009-04
2008-04
2007-04
Löner till styrelse & VD - - 0 0 0 0 0 0 27 26
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 2 137 672 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - 0 - -
Sociala kostnader 770 204 0 0 0 0 0 0 0 6
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 5 5
Omsättning 6 501 2 376 478 585 618 695 1 071 664 761 790
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 9 0 0 0 0 0 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 928 264 - - - - - 664 761 790
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 415 100 - - - - - - 27 32
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 56 -380 25 75 18 -16 75 23 15 5
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 173,44% 431,54% -23,20% -5,83% -10,43% -35,03% 59,94% -12,75% -3,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,37% -10,60% 4,51% 13,54% 3,80% -3,55% 11,49% 5,82% 2,92% 1,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,83% -16,08% 5,59% 12,89% 2,91% -2,32% 7,06% 3,46% 1,97% 0,63%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 64,71% 42,89% 7,38% 16,84% 6,15% -0,29% 8,00% 4,37% 5,78% 5,06%
Rörelsekapital/omsättning 42,07% 92,26% 106,94% 78,52% 64,72% 55,65% 37,66% 21,69% 18,40% 18,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,76% 21,93% 43,99% 40,61% 35,65% 36,36% 28,81% 35,68% 27,05% 30,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 94,00% 82,63% 728,95% 571,13% 640,54% 673,13% 244,27% 157,37% 137,53% 144,72%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...