Visa allt om Munkens Konditori Aktiebolag
Visa allt om Munkens Konditori Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 333 2 379 2 010 2 055 2 144 2 355 0 653 4 444 4 207
Övrig omsättning - 45 - - - - 716 531 - 5
Rörelseresultat (EBIT) 86 155 -169 131 364 311 455 -193 260 -623
Resultat efter finansnetto 32 99 -238 51 273 234 397 -256 139 -691
Årets resultat 32 99 -238 51 273 234 397 -256 139 -691
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 441 520 661 741 604 696 815 976 1 277 1 494
Omsättningstillgångar 544 441 320 686 659 348 294 106 280 264
Tillgångar 985 960 981 1 427 1 263 1 043 1 109 1 083 1 557 1 758
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 20 -12 -111 127 76 -197 -431 -828 -572 -711
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 832 892 952 1 012 1 132 1 192 1 415 1 754 1 736 1 989
Kortfristiga skulder 133 80 140 288 55 48 125 157 393 480
Skulder och eget kapital 985 960 981 1 427 1 263 1 043 1 109 1 083 1 557 1 758
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 - 155
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 526 533 449 186 351 0 20 - 1 255
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 137 134 111 29 59 0 68 - 522
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 333 2 424 2 010 2 055 2 144 2 355 716 1 184 4 444 4 212
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 2 2 2 2 1 3 1 1 - 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 167 1 190 1 005 1 028 2 144 785 - 653 - 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 412 349 344 300 241 156 - 89 - 275
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 285 304 -26 311 515 431 616 2 496 -340
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,93% 18,36% -2,19% -4,15% -8,96% - -100,00% -85,31% 5,63% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,73% 16,15% -17,13% 9,18% 28,82% 29,82% - -17,82% 16,76% -35,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,69% 6,52% -8,36% 6,37% 16,98% 13,21% - -29,56% 5,87% -14,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 68,84% 67,00% 69,75% 69,59% 68,28% 66,11% - 30,32% 63,03% 58,71%
Rörelsekapital/omsättning 17,62% 15,17% 8,96% 19,37% 28,17% 12,74% - -7,81% -2,54% -5,13%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 2,03% -1,25% -11,31% 8,90% 6,02% -18,89% -38,86% -76,45% -36,74% -40,44%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 409,02% 551,25% 228,57% 238,19% 1 198,18% 725,00% 235,20% 67,52% 47,07% 35,42%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...