Visa allt om Fastighets AB Josefina

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 280 009 271 593 261 016 249 405 288 925 268 991 263 852 271 529 224 358 208 876
Övrig omsättning 0 0 0 0 274 666 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 80 080 86 218 93 763 83 389 374 628 96 563 97 479 103 116 47 156 40 083
Resultat efter finansnetto 61 512 77 498 50 045 70 042 348 883 67 016 65 014 59 129 66 507 6 986
Årets resultat 59 467 74 670 48 105 71 414 347 455 65 147 58 131 60 190 52 053 15 094
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 772 245 2 371 483 2 165 127 1 999 529 1 830 135 2 321 781 1 973 227 1 940 054 1 914 624 1 348 685
Omsättningstillgångar 66 265 143 472 13 918 100 728 192 792 29 391 117 406 83 179 73 376 90 022
Tillgångar 2 838 510 2 514 955 2 179 045 2 100 257 2 022 927 2 351 173 2 090 633 2 023 233 1 988 000 1 438 707
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 044 087 1 014 620 944 450 900 845 833 931 490 976 449 795 396 164 304 490 255 701
Minoritetsintressen 19 467 19 467 19 467 19 467 19 467 19 467 0 0 10 105 10 105
Avsättningar (tkr) 65 696 60 901 56 494 52 386 51 474 55 252 52 876 46 345 46 847 39 463
Långfristiga skulder 1 598 461 1 348 061 1 056 821 1 056 821 1 056 821 1 706 681 1 516 010 1 523 260 1 538 469 1 079 822
Kortfristiga skulder 110 800 71 906 101 814 70 738 61 234 78 797 71 952 57 464 88 089 53 616
Skulder och eget kapital 2 838 510 2 514 955 2 179 046 2 100 257 2 022 927 2 351 173 2 090 633 2 023 233 1 988 000 1 438 707
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 6 825 3 074
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 967 10 217 9 135 8 194 4 350 4 757 3 844 4 089 829 2 174
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 488 2 179 2 036 1 819 1 898 1 751 1 622 3 841 1 937 1 706
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 280 009 271 593 261 016 249 405 563 591 268 991 263 852 271 529 224 358 208 876
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 56 002 54 319 65 254 83 135 96 308 89 664 87 951 90 510 74 786 104 438
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 691 2 479 2 793 3 338 2 083 2 169 1 822 2 643 3 437 3 887
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 134 944 102 810 109 077 97 134 388 106 152 111 149 587 139 670 47 156 40 281
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,10% 4,05% 4,66% -13,68% 7,41% 1,95% -2,83% 21,02% 7,41% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,94% 3,71% 5,39% 4,94% 18,98% 4,11% 4,67% 5,10% 5,41% 3,01%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,75% 34,31% 45,03% 41,60% 132,90% 35,93% 36,99% 38,04% 47,90% 20,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 36,03% 38,12% 42,11% 39,24% 39,36% 40,41% 41,04% 42,30% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -15,90% 26,35% -33,67% 12,02% 45,53% -18,37% 17,23% 9,47% -6,56% 17,43%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,78% 40,34% 43,34% 42,89% 41,22% 20,88% 21,51% 19,58% 15,32% 17,77%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 59,81% 199,53% 13,67% 142,40% 314,84% 37,30% 163,17% 144,75% 83,30% 167,90%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 600 600 250 250 250 250 250 250 0 0
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -19 674 -15 992 -15 064 -13 495 -13 228 -11 587 -10 273 -11 335 -14 118 -9 691
Resultat efter finansnetto -8 174 8 682 21 478 28 675 273 770 12 496 15 007 -4 239 63 607 -3 424
Årets resultat -11 307 -193 524 -8 494 1 697 267 565 1 562 15 349 276 38 430 1 516
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 216 667 346 177 420 871 419 004 300 858 460 023 204 010 178 349 162 578 177 971
Omsättningstillgångar 966 928 835 254 617 244 588 682 678 811 408 868 495 802 454 190 566 053 435 461
Tillgångar 1 183 595 1 181 431 1 038 115 1 007 686 979 669 868 891 699 812 632 539 728 631 613 432
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 375 429 416 735 614 759 627 753 630 556 367 491 370 429 359 580 363 804 329 874
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 14 530 11 250 10 500 8 023
Avsättningar (tkr) 43 055 47 046 43 386 39 990 38 994 35 898 33 423 30 711 29 491 22 382
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 765 111 717 649 379 970 339 943 310 119 465 502 281 430 230 998 324 836 253 153
Skulder och eget kapital 1 183 595 1 181 431 1 038 115 1 007 686 979 669 868 891 699 812 632 539 728 631 613 432
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12 2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 6 825 3 074
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 10 910 10 217 5 535 8 194 4 350 4 757 3 844 4 089 829 2 174
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 2 546 2 179 3 836 1 819 1 898 1 751 1 622 3 841 1 937 1 706
Utdelning till aktieägare 30 000 0 4 500 4 500 0 4 500 4 500 4 500 4 500 4 500
Omsättning 600 600 250 250 250 250 250 250 0 0
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 5 5 4 3 3 3 3 3 3 2
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 120 120 63 83 83 83 83 83 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 691 2 479 2 343 3 338 2 083 2 169 1 822 2 643 3 437 3 887
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -19 674 -15 992 -15 064 -13 495 -13 228 -11 587 -10 273 -11 333 -14 116 -9 666
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,00% 140,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% 0,00% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -0,41% 0,79% 3,19% 3,70% 28,33% 1,46% 2,43% -0,18% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -815,50% 1 563,83% 13 242,00% 14 918,80% 111 023,60% 5 076,40% 6 793,60% -466,40% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 33 636,17% 19 600,83% 94 909,60% 99 495,60% 147 476,80% -22 653,60% 85 748,80% 89 276,80% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 31,72% 35,27% 59,22% 62,30% 64,36% 42,29% 54,55% 58,23% 51,05% 54,74%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 126,38% 116,39% 162,45% 173,17% 218,89% 87,83% 176,17% 196,62% 174,26% 172,01%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!