Visa allt om Eigenbrodt AB
Visa allt om Eigenbrodt AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 71 362 73 059 81 982 117 474 120 223 137 176 135 054 130 994 194 665 218 878
Övrig omsättning 1 472 1 288 1 344 1 936 2 468 2 453 2 685 3 833 1 452 1 083
Rörelseresultat (EBIT) 2 001 1 821 3 338 3 636 -509 2 593 4 137 -3 947 9 912 6 662
Resultat efter finansnetto 2 116 2 110 3 589 3 799 -180 2 331 2 026 -3 922 9 870 5 949
Årets resultat -33 -52 260 2 916 792 900 1 527 -2 893 6 863 4 999
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 260 2 041 2 239 134 260 520 791 828 1 067 1 920
Omsättningstillgångar 21 544 17 822 20 143 35 638 37 619 51 736 53 432 51 813 60 894 71 012
Tillgångar 21 804 19 863 22 382 35 772 37 879 52 256 54 223 52 642 61 961 72 933
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 947 7 180 7 432 16 937 18 900 31 600 32 772 31 699 33 096 26 251
Obeskattade reserver 33 5 1 970 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 894 2 010 0 1 962 1 916 1 965 1 957 2 137 2 202 2 168
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 217
Kortfristiga skulder 11 930 10 668 12 980 16 873 17 063 18 690 19 494 18 805 26 663 37 297
Skulder och eget kapital 21 804 19 863 22 382 35 772 37 879 52 256 54 223 52 642 61 961 72 933
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - 788 1 868 1 582 1 000 1 507 1 324 1 344
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 60 4 520 45 515 349 401
Löner till övriga anställda 8 076 8 710 8 991 13 136 14 778 14 915 15 001 17 267 19 247 21 623
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - 0 - - 0 - -
Sociala kostnader 3 643 4 317 4 517 5 648 6 677 6 954 6 589 7 582 7 755 9 824
Utdelning till aktieägare 0 0 1 000 1 000 5 000 16 000 0 0 0 0
Omsättning 72 834 74 347 83 326 119 410 122 691 139 629 137 739 134 827 196 117 219 961
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 16 18 20 33 34 32 32 38 46 50
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 460 4 059 4 099 3 560 3 536 4 287 4 220 3 447 4 232 4 378
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 732 724 675 593 686 733 706 694 616 656
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 026 1 832 3 395 3 760 -300 2 899 4 495 -3 405 10 501 8 493
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,32% -10,88% -30,21% -2,29% -12,36% 1,57% 3,10% -32,71% -11,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,13% 12,50% 17,04% 10,71% 1,37% 5,50% 7,76% -7,35% 16,72% 9,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 3,40% 3,40% 4,65% 3,26% 0,43% 2,10% 3,12% -2,95% 5,32% 3,12%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 29,88% 31,24% 30,85% 30,79% 30,55% 30,05% 29,94% 28,47% 29,24% 28,44%
Rörelsekapital/omsättning 13,47% 9,79% 8,74% 15,97% 17,10% 24,09% 25,13% 25,20% 17,58% 15,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 36,57% 36,17% 40,07% 47,35% 49,90% 60,47% 60,44% 60,22% 53,41% 35,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,27% 113,02% 110,81% 136,45% 153,74% 201,03% 191,08% 182,25% 132,18% 124,02%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...