Visa allt om Togo Danielsson Holding AB

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 0 0 385 3 343 5 614 5 093 4 975 5 094 5 715 4 896
Övrig omsättning 115 21 45 0 94 0 0 114 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -13 -1 570 -2 034 -1 755 -3 152 -1 979 24 -442 306 -83
Resultat efter finansnetto 12 -5 374 -1 709 208 025 233 815 42 598 7 468 22 089 10 806 -1 749
Årets resultat 7 -3 509 229 209 760 238 878 42 738 7 545 34 832 6 015 -1 221
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 50 126 243 126 115 6 267 5 843 5 719 4 993 4 269 4 667
Omsättningstillgångar 18 163 18 571 388 232 388 630 308 721 76 798 57 367 58 636 20 512 9 755
Tillgångar 18 163 18 621 514 475 514 745 314 987 82 641 63 085 63 628 24 781 14 421
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 17 731 17 724 511 683 511 454 302 545 71 398 48 660 45 114 10 282 4 267
Obeskattade reserver 330 330 2 415 2 415 3 415 8 530 8 670 8 910 3 710 910
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 200
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 2 970 3 000 7 250
Kortfristiga skulder 102 567 376 876 9 028 2 714 5 756 6 633 7 788 1 794
Skulder och eget kapital 18 163 18 621 514 475 514 745 314 987 82 641 63 085 63 628 24 781 14 421
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - - - 986 859
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - - - - - - 913 992 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - - - - 0 - 609 582 540 463
Utdelning till aktieägare 0 0 6 360 0 850 7 731 20 000 4 000 0 0
Omsättning 115 21 430 3 343 5 708 5 093 4 975 5 208 5 715 4 896
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 2 2 2 2 2 1 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 193 1 672 2 807 2 547 2 488 5 094 5 715 4 896
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 812 842 726 670 762 1 554 1 527 1 306
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -13 -1 541 -1 862 -1 518 -2 860 -1 701 302 -208 504 123
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - -100,00% -88,48% -40,45% 10,23% 2,37% -2,34% -10,87% 16,73% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - -0,33% 40,41% 74,23% 51,64% 11,94% 34,83% 43,94% -0,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - -443,64% 6 222,70% 4 164,86% 837,86% 151,42% 435,10% 190,53% -1,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - 86,49% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning - - 100 741,82% 11 598,98% 5 338,31% 1 454,62% 1 037,41% 1 020,87% 222,64% 162,60%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 99,04% 96,57% 99,82% 99,73% 96,90% 94,45% 87,85% 81,83% 53,17% 34,24%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 17 806,86% 3 275,31% 103 253,19% 44 364,16% 3 419,59% 2 829,70% 996,65% 884,00% 262,46% 539,74%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!