Visa allt om Axel Hulténs Optiska Aktiebolag
Visa allt om Axel Hulténs Optiska Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Nettoomsättning 2 129 1 760 2 106 2 307 2 346 2 660 2 899 2 899 3 044 2 875
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 284 18 101 17 57 136 97 -1 -57 -111
Resultat efter finansnetto 278 11 96 -4 45 137 96 -5 -64 -116
Årets resultat 130 -1 68 -7 31 92 96 -5 54 -103
Balansräkningar (tkr)
2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12 2005-12 2004-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 22 27 33 38 25 11 13 16 58 100
Omsättningstillgångar 1 370 987 919 1 024 946 934 844 942 778 869
Tillgångar 1 392 1 015 952 1 062 971 945 857 958 836 969
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 649 519 520 452 459 427 335 239 245 191
Obeskattade reserver 89 0 0 0 0 0 0 0 0 117
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 654 496 432 610 512 518 521 719 592 661
Skulder och eget kapital 1 392 1 015 952 1 062 971 945 857 958 836 969
Löner & utdelning (tkr)
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
2005-12
2004-12
Löner till styrelse & VD 336 343 336 336 336 364 319 0 47 116
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 6 25 232 271 260 268 455 845 846 747
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 126 109 145 190 197 197 259 269 279 267
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 129 1 760 2 106 2 307 2 346 2 660 2 899 2 899 3 044 2 875
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 1 2 2 2 2 3 3 4 4
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 129 1 760 1 053 1 154 1 173 1 330 966 966 761 719
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 468 477 357 398 397 415 344 371 293 282
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 289 23 106 22 61 138 100 41 -15 -66
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 20,97% -16,43% -8,71% -1,66% -11,80% -8,24% 0,00% -4,76% 5,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 20,40% 1,87% 10,71% 1,60% 5,97% 15,13% 11,79% 0,00% -6,70% -11,46%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 13,34% 1,08% 4,84% 0,74% 2,47% 5,38% 3,48% 0,00% -1,84% -3,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 75,48% 72,27% 75,40% 68,96% 68,88% 66,58% 64,68% 64,02% 59,40% 59,34%
Rörelsekapital/omsättning 33,63% 27,90% 23,12% 17,95% 18,50% 15,64% 11,14% 7,69% 6,11% 7,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 51,61% 51,13% 54,62% 42,56% 47,27% 45,19% 39,09% 24,95% 29,31% 28,40%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 181,19% 156,25% 148,15% 119,18% 110,16% 108,69% 95,20% 88,73% 78,55% 59,30%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...