Visa allt om USNR AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Nettoomsättning 331 735 279 996 317 589 296 143 393 934 148 299 299 838 201 472 107 368 211 594
Övrig omsättning 3 678 2 844 960 914 519 3 305 2 763 1 427 400 587
Rörelseresultat (EBIT) -8 517 -3 491 -5 739 -18 091 1 135 -20 608 9 576 -9 390 -17 352 4 102
Resultat efter finansnetto -5 468 1 950 -1 504 -13 614 960 -15 957 13 638 -5 200 -13 612 5 419
Årets resultat -2 806 11 687 560 -7 358 1 585 -11 513 11 037 -2 588 -9 259 4 306
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 16 618 31 542 34 995 40 406 41 386 31 406 27 449 25 432 1 178 1 105
Omsättningstillgångar 140 927 148 600 104 826 121 069 143 291 131 214 85 704 96 911 83 647 75 048
Tillgångar 157 545 180 142 139 821 161 475 184 677 162 620 113 153 122 343 84 825 76 153
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 78 362 81 168 69 481 68 920 82 113 46 254 42 182 38 300 49 034 46 096
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 48 0 0 0
Avsättningar (tkr) 1 616 1 193 1 512 1 806 3 125 3 627 3 662 3 510 2 540 2 691
Långfristiga skulder 0 0 1 826 2 878 8 926 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 77 567 97 781 67 002 87 871 90 513 112 739 67 261 80 533 33 251 27 366
Skulder och eget kapital 157 545 180 142 139 821 161 475 184 677 162 620 113 153 122 343 84 825 76 153
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
Löner till styrelse & VD 2 470 2 178 2 468 1 827 293 113 136 173 339 619
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 78 465 73 116 83 126 82 112 114 046 48 876 50 199 44 839 15 987 14 803
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 35 100 32 691 37 967 34 127 46 463 19 550 20 745 17 683 6 736 6 669
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 15 000 0
Omsättning 335 413 282 840 318 549 297 057 394 453 151 604 302 601 202 899 107 768 212 181
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 165 155 174 190 215 115 116 108 36 35
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 011 1 806 1 825 1 559 1 832 1 290 2 585 1 865 2 982 6 046
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 703 697 710 621 748 596 613 581 641 631
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 517 1 682 121 -11 299 8 904 -20 119 10 090 -9 053 -17 289 4 197
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 18,48% -11,84% 7,24% -24,82% 165,63% -50,54% 48,82% 87,65% -49,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,34% 1,15% -0,98% -8,38% 0,82% -9,59% 12,66% -3,26% -15,73% 7,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,59% 0,74% -0,43% -4,57% 0,39% -10,52% 4,78% -1,98% -12,42% 2,64%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 15,09% 16,69% 14,15% 13,02% 15,78% 10,70% 18,07% 15,30% -4,26% 7,37%
Rörelsekapital/omsättning 19,10% 18,15% 11,91% 11,21% 13,40% 12,46% 6,15% 8,13% 46,94% 22,53%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 49,74% 45,06% 49,69% 42,68% 44,46% 28,44% 37,31% 31,31% 57,81% 60,53%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 123,98% 103,94% 79,36% 70,93% 91,71% 88,06% 79,08% 76,55% 226,51% 256,63%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2015 är 16 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...