Visa allt om Liljas Plast Aktiebolag

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 253 645 234 941 200 993 180 719 148 344 150 264 127 941 136 896 139 424 112 569
Övrig omsättning 1 994 2 232 2 308 1 559 1 166 1 667 809 699 758 621
Rörelseresultat (EBIT) 14 050 6 225 3 126 6 791 10 393 16 150 10 964 15 798 13 450 7 651
Resultat efter finansnetto 10 319 3 314 938 16 115 8 644 14 264 10 089 14 850 12 458 6 991
Årets resultat 8 185 1 228 -70 14 338 6 053 10 489 8 200 10 560 8 839 4 806
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 142 449 102 461 94 193 89 965 91 828 64 950 61 856 57 792 48 779 44 480
Omsättningstillgångar 130 294 119 017 97 571 100 151 60 372 58 402 48 161 53 648 49 982 50 163
Tillgångar 272 742 221 477 191 764 190 115 152 200 123 352 110 017 111 440 98 761 94 643
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 93 512 85 424 83 994 83 541 79 226 74 574 65 484 62 284 55 724 49 885
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 10 394 9 232 8 341 7 700 6 929 5 607 4 235 3 964 2 689 1 707
Långfristiga skulder 111 933 70 899 59 198 56 973 28 996 15 646 16 090 22 173 16 656 15 760
Kortfristiga skulder 56 904 55 922 40 232 41 902 37 049 27 525 24 207 23 019 23 693 27 290
Skulder och eget kapital 272 742 221 477 191 764 190 115 152 200 123 352 110 017 111 440 98 761 94 643
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 2 592 5 158 4 948 3 741 5 645 3 806 3 670 3 285 3 894 3 909
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 44 047 37 409 34 352 29 615 22 937 23 081 19 898 18 204 15 963 13 551
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 -
Sociala kostnader 22 791 17 842 16 456 12 771 11 308 10 328 9 131 8 498 7 984 7 291
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 255 639 237 173 203 301 182 278 149 510 151 931 128 750 137 595 140 182 113 190
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 132 122 117 114 76 74 60 57 54 54
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 922 1 926 1 718 1 585 1 952 2 031 2 132 2 402 2 582 2 085
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 517 513 438 566 544 556 542 539 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 27 284 18 856 15 474 18 087 18 486 23 225 17 965 22 227 19 271 13 770
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,96% 16,89% 11,22% 21,82% -1,28% 17,45% -6,54% -1,81% 23,86% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,20% 2,88% 1,70% 9,07% 5,92% 11,90% 10,07% 14,30% 13,75% 8,11%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,59% 2,71% 1,62% 9,54% 6,08% 9,77% 8,66% 11,64% 9,74% 6,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 53,34% 50,63% 50,96% 49,05% 53,20% 50,69% 53,11% 50,02% 45,88% 44,30%
Rörelsekapital/omsättning 28,93% 26,86% 28,53% 32,23% 15,72% 20,55% 18,72% 22,37% 18,86% 20,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 34,29% 38,57% 43,80% 43,94% 52,05% 60,46% 59,52% 55,89% 56,42% 52,71%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 134,14% 122,36% 151,65% 163,67% 104,36% 148,48% 139,29% 167,50% 139,18% 116,31%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 117 942 102 730 91 427 90 480 84 077 80 699 66 976 83 644 86 431 69 802
Övrig omsättning 724 937 1 424 702 479 454 489 289 453 193
Rörelseresultat (EBIT) 3 940 5 403 1 928 3 503 8 588 9 390 5 235 14 065 8 134 2 652
Resultat efter finansnetto 7 401 7 710 8 532 14 365 11 097 11 584 6 431 13 424 7 319 2 190
Årets resultat 4 647 5 342 7 190 11 836 5 584 6 476 3 365 6 227 3 506 1 835
Balansräkningar (tkr)
2020-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 156 278 108 066 103 765 100 586 103 536 77 919 74 500 70 118 59 978 54 558
Omsättningstillgångar 69 235 59 484 49 002 54 523 38 406 34 311 28 034 34 099 33 719 31 902
Tillgångar 225 513 167 550 152 767 155 109 141 942 112 230 102 534 104 217 93 697 86 460
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 81 852 77 205 71 863 64 674 63 038 58 854 53 778 55 412 49 685 46 179
Obeskattade reserver 28 128 25 578 24 048 22 858 20 508 15 872 11 947 9 364 4 452 1 912
Avsättningar (tkr) 1 783 1 259 727 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 76 200 37 437 37 896 39 241 26 136 13 113 13 075 15 524 10 872 13 556
Kortfristiga skulder 37 551 26 072 18 233 28 336 32 261 24 391 23 734 23 917 28 688 24 813
Skulder och eget kapital 225 513 167 550 152 767 155 109 141 942 112 230 102 534 104 217 93 697 86 460
Löner & utdelning (tkr)
2020-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD 2 592 2 679 2 736 2 735 5 645 3 201 3 039 2 997 2 853 2 889
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - 0 -
Löner till övriga anställda 20 375 15 856 13 513 12 781 8 702 10 731 9 027 8 696 8 057 6 819
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - 0 -
Sociala kostnader 13 089 8 826 7 823 7 160 5 921 5 482 4 975 4 750 4 599 4 170
Utdelning till aktieägare 0 0 0 10 200 200 200 200 200 200 200
Omsättning 118 666 103 667 92 851 91 182 84 556 81 153 67 465 83 933 86 884 69 995
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 50 39 37 76 33 33 29 26 25 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 359 2 634 2 471 1 191 2 548 2 445 2 310 3 217 3 457 2 685
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 682 706 737 339 674 657 601 660 661 546
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 12 273 12 586 8 395 9 177 12 087 12 448 7 889 16 346 9 885 4 486
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 14,81% 12,36% 1,05% 7,62% 4,19% 20,49% -19,93% -3,22% 23,82% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,78% 5,09% 6,17% 9,63% 8,03% 10,62% 6,96% 13,61% 8,78% 3,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,23% 8,30% 10,31% 16,51% 13,56% 14,77% 10,65% 16,95% 9,52% 4,02%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 50,68% 50,76% 49,25% 49,00% 53,38% 50,46% 49,69% 50,25% 42,85% 36,46%
Rörelsekapital/omsättning 26,86% 32,52% 33,65% 28,94% 7,31% 12,29% 6,42% 12,17% 5,82% 10,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,02% 57,99% 59,32% 53,19% 55,68% 63,47% 61,54% 59,79% 56,53% 55,04%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 135,50% 159,57% 187,43% 142,16% 81,49% 105,37% 90,09% 115,14% 87,23% 88,12%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...