Visa allt om Aktiebolaget Stockholmshem
Visa allt om Aktiebolaget Stockholmshem

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 339 000 2 170 000 2 112 000 2 033 000 1 978 000 1 888 000 1 805 000 1 814 000 1 864 000 2 009 000
Övrig omsättning - 65 000 - - - 390 000 - - 2 227 000 2 572 000
Rörelseresultat (EBIT) 504 000 519 000 534 000 484 000 339 000 622 000 349 000 1 709 000 2 279 000 3 023 000
Resultat efter finansnetto 370 000 377 000 363 000 285 000 165 000 480 000 220 000 1 587 000 2 118 000 2 786 000
Årets resultat 298 000 200 000 292 000 225 000 129 000 409 000 205 000 1 123 000 1 639 000 2 057 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 786 000 20 320 000 19 075 000 17 350 000 16 177 000 15 137 000 13 618 000 12 511 000 12 219 000 11 728 000
Omsättningstillgångar 107 000 105 000 80 000 73 000 53 000 54 000 628 000 155 000 183 000 236 000
Tillgångar 21 893 000 20 425 000 19 155 000 17 423 000 16 230 000 15 191 000 14 246 000 12 666 000 12 402 000 11 964 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 421 000 9 124 000 8 925 000 8 635 000 8 431 000 8 814 000 8 668 000 8 490 000 7 374 000 5 744 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 397 000 350 000 349 000 325 000 360 000 384 000 424 000 398 000 369 000 348 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 075 000 10 951 000 9 881 000 8 463 000 7 439 000 5 993 000 5 154 000 3 778 000 4 659 000 5 872 000
Skulder och eget kapital 21 893 000 20 425 000 19 155 000 17 423 000 16 230 000 15 191 000 14 246 000 12 666 000 12 402 000 11 964 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 198 2 137 1 951 2 601 3 202 3 109 3 100 2 913 2 523 2 836
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 177 933 166 160 157 180 147 450 141 881 139 457 136 976 131 613 114 429 122 731
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 56 197 70 303 64 541 68 092 63 673 66 807 69 415 64 493 50 823 60 583
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 339 000 2 235 000 2 112 000 2 033 000 1 978 000 2 278 000 1 805 000 1 814 000 4 091 000 4 581 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 345 307 306 295 284 301 294 298 307 308
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 780 7 068 6 902 6 892 6 965 6 272 6 139 6 087 6 072 6 523
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 777 731 739 735 696 713 668 547 604
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 985 000 955 000 916 000 865 000 681 000 884 000 623 000 1 935 000 2 528 000 3 248 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,79% 2,75% 3,89% 2,78% 4,77% 4,60% -0,50% -2,68% -7,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,30% 2,55% 2,79% 2,78% 2,09% 4,15% 2,48% 13,58% 18,49% 25,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,55% 23,96% 25,28% 23,81% 17,14% 33,37% 19,61% 94,82% 123,02% 151,37%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,34% 45,85% 29,92% 28,68% 19,21% 16,90% 13,07% 8,27% 7,40% 26,83%
Rörelsekapital/omsättning -511,67% -499,82% -464,06% -412,69% -373,41% -314,57% -250,75% -199,72% -240,13% -280,54%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 43,03% 44,67% 46,59% 49,56% 51,95% 58,02% 60,85% 67,03% 59,46% 48,01%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,89% 0,95% 0,80% 0,85% 0,58% 0,73% 11,95% 3,94% 3,80% 3,80%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 2 290 000 2 141 000 2 062 000 1 994 000 1 936 000 1 850 000 1 774 000 1 785 000 1 839 000 1 988 000
Övrig omsättning - 45 000 - - 56 000 390 000 - - 2 227 000 2 570 000
Rörelseresultat (EBIT) 490 000 501 000 517 000 479 000 338 000 626 000 351 000 1 711 000 2 280 000 3 020 000
Resultat efter finansnetto 359 000 364 000 352 000 290 000 177 000 498 000 240 000 1 607 000 2 136 000 2 796 000
Årets resultat 284 000 378 000 520 000 609 000 242 000 392 000 360 000 776 000 1 448 000 1 606 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 21 359 000 19 847 000 18 586 000 16 844 000 15 623 000 14 568 000 13 125 000 12 074 000 11 711 000 11 457 000
Omsättningstillgångar 371 000 413 000 389 000 391 000 448 000 492 000 1 067 000 638 000 668 000 615 000
Tillgångar 21 730 000 20 260 000 18 975 000 17 235 000 16 071 000 15 060 000 14 192 000 12 712 000 12 379 000 12 072 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 8 914 000 8 631 000 8 254 000 7 736 000 7 151 000 7 421 000 7 291 000 6 996 000 6 274 000 4 868 000
Obeskattade reserver 503 000 471 000 695 000 982 000 1 491 000 1 655 000 1 756 000 1 946 000 1 456 000 1 174 000
Avsättningar (tkr) 266 000 201 000 149 000 61 000 0 0 0 0 0 165 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 12 047 000 10 957 000 9 877 000 8 456 000 7 429 000 5 984 000 5 145 000 3 770 000 4 649 000 5 865 000
Skulder och eget kapital 21 730 000 20 260 000 18 975 000 17 235 000 16 071 000 15 060 000 14 192 000 12 712 000 12 379 000 12 072 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 3 198 2 137 1 951 2 601 3 202 3 109 3 100 2 913 2 523 2 836
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 177 933 165 160 157 180 147 450 141 881 139 457 136 976 131 613 114 429 122 731
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 56 197 70 303 64 541 68 092 63 673 66 807 69 415 64 490 50 823 50 583
Utdelning till aktieägare 1 000 844 995 1 651 1 896 1 588 2 249 2 369 2 583 3 074
Omsättning 2 290 000 2 186 000 2 062 000 1 994 000 1 992 000 2 240 000 1 774 000 1 785 000 4 066 000 4 558 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 345 307 306 295 284 301 294 298 307 306
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 638 6 974 6 739 6 759 6 817 6 146 6 034 5 990 5 990 6 497
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 688 774 731 739 735 696 713 668 547 576
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 948 000 915 000 877 000 479 359 655 000 863 000 603 000 1 937 000 2 515 000 3 245 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,96% 3,83% 3,41% 3,00% 4,65% 4,28% -0,62% -2,94% -7,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,27% 2,50% 2,76% 2,83% 2,18% 4,30% 2,64% 13,69% 18,67% 25,27%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,53% 23,63% 25,36% 24,47% 18,13% 35,03% 21,14% 97,48% 125,67% 153,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,20% 45,40% 29,68% 28,89% 19,47% 17,24% 13,30% 8,52% 7,50% 27,06%
Rörelsekapital/omsättning -509,87% -492,48% -460,14% -404,46% -360,59% -296,86% -229,88% -175,46% -216,48% -264,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 42,83% 44,41% 46,36% 49,33% 51,73% 57,38% 60,49% 66,32% 59,35% 47,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 3,08% 3,76% 3,93% 4,61% 5,90% 8,05% 20,51% 16,76% 14,24% 10,26%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...