Visa allt om Aktiebolaget Stockholmshem

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 2 647 000 2 533 000 2 339 000 2 170 000 2 112 000 2 033 000 1 978 000 1 888 000 1 805 000 1 814 000
Övrig omsättning 76 000 84 000 0 65 000 0 0 0 390 000 0 0
Rörelseresultat (EBIT) 617 000 553 000 504 000 519 000 534 000 484 000 339 000 622 000 349 000 1 709 000
Resultat efter finansnetto 511 000 442 000 370 000 377 000 363 000 285 000 165 000 480 000 220 000 1 587 000
Årets resultat 430 000 333 000 298 000 200 000 292 000 225 000 129 000 409 000 205 000 1 123 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 553 000 24 343 000 21 786 000 20 320 000 19 075 000 17 350 000 16 177 000 15 137 000 13 618 000 12 511 000
Omsättningstillgångar 51 000 73 000 107 000 105 000 80 000 73 000 53 000 54 000 628 000 155 000
Tillgångar 25 604 000 24 416 000 21 893 000 20 425 000 19 155 000 17 423 000 16 230 000 15 191 000 14 246 000 12 666 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 469 000 10 040 000 9 421 000 9 124 000 8 925 000 8 635 000 8 431 000 8 814 000 8 668 000 8 490 000
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 581 000 538 000 397 000 350 000 349 000 325 000 360 000 384 000 424 000 398 000
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 554 000 13 838 000 12 075 000 10 951 000 9 881 000 8 463 000 7 439 000 5 993 000 5 154 000 3 778 000
Skulder och eget kapital 25 604 000 24 416 000 21 893 000 20 425 000 19 155 000 17 423 000 16 230 000 15 191 000 14 246 000 12 666 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 4 000 3 604 3 198 2 137 1 951 2 601 3 202 3 109 3 100 2 913
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 213 000 201 788 177 933 166 160 157 180 147 450 141 881 139 457 136 976 131 613
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader 68 000 63 235 56 197 70 303 64 541 68 092 63 673 66 807 69 415 64 493
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 723 000 2 617 000 2 339 000 2 235 000 2 112 000 2 033 000 1 978 000 2 278 000 1 805 000 1 814 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 394 361 345 307 306 295 284 301 294 298
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 718 7 017 6 780 7 068 6 902 6 892 6 965 6 272 6 139 6 087
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 688 777 731 739 735 696 713 668
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 282 000 1 143 000 985 000 955 000 916 000 865 000 681 000 884 000 623 000 1 935 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,50% - 7,79% 2,75% 3,89% 2,78% 4,77% 4,60% -0,50% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,41% 2,26% 2,30% 2,55% 2,79% 2,78% 2,09% 4,15% 2,48% 13,58%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 23,35% 21,83% 21,55% 23,96% 25,28% 23,81% 17,14% 33,37% 19,61% 94,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 26,34% 45,85% 29,92% 28,68% 19,21% 16,90% 13,07% 8,27%
Rörelsekapital/omsättning -547,90% -543,43% -511,67% -499,82% -464,06% -412,69% -373,41% -314,57% -250,75% -199,72%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,89% 41,12% 43,03% 44,67% 46,59% 49,56% 51,95% 58,02% 60,85% 67,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,35% 0,53% 0,89% 0,95% 0,80% 0,85% 0,58% 0,73% 11,95% 3,94%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 2 701 000 2 595 000 2 404 000 2 290 000 2 141 000 2 062 000 1 994 000 1 936 000 1 850 000 1 774 000
Övrig omsättning 0 0 0 0 45 000 0 0 56 000 390 000 0
Rörelseresultat (EBIT) 612 000 547 000 468 000 490 000 501 000 517 000 479 000 338 000 626 000 351 000
Resultat efter finansnetto 506 000 435 000 345 000 359 000 364 000 352 000 290 000 177 000 498 000 240 000
Årets resultat 449 000 702 000 304 000 284 000 378 000 520 000 609 000 242 000 392 000 360 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 25 419 000 24 229 000 23 039 000 21 359 000 19 847 000 18 586 000 16 844 000 15 623 000 14 568 000 13 125 000
Omsättningstillgångar 71 000 81 000 383 000 371 000 413 000 389 000 391 000 448 000 492 000 1 067 000
Tillgångar 25 490 000 24 310 000 23 422 000 21 730 000 20 260 000 18 975 000 17 235 000 16 071 000 15 060 000 14 192 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 10 362 000 9 914 000 9 226 000 8 914 000 8 631 000 8 254 000 7 736 000 7 151 000 7 421 000 7 291 000
Obeskattade reserver 5 000 23 000 488 000 503 000 471 000 695 000 982 000 1 491 000 1 655 000 1 756 000
Avsättningar (tkr) 552 000 525 000 299 000 266 000 201 000 149 000 61 000 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 14 571 000 13 848 000 13 409 000 12 047 000 10 957 000 9 877 000 8 456 000 7 429 000 5 984 000 5 145 000
Skulder och eget kapital 25 490 000 24 310 000 23 422 000 21 730 000 20 260 000 18 975 000 17 235 000 16 071 000 15 060 000 14 192 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 3 519 000 3 604 000 3 457 3 198 2 137 1 951 2 601 3 202 3 109 3 100
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 0 - - - - - -
Löner till övriga anställda 212 571 000 201 788 000 192 975 177 933 165 160 157 180 147 450 141 881 139 457 136 976
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 0 - - - - - -
Sociala kostnader 93 644 000 63 235 000 6 179 56 197 70 303 64 541 68 092 63 673 66 807 69 415
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 000 844 995 1 651 1 896 1 588 2 249
Omsättning 2 701 000 2 595 000 2 404 000 2 290 000 2 186 000 2 062 000 1 994 000 1 992 000 2 240 000 1 774 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 394 361 363 345 307 306 295 284 301 294
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 6 855 7 188 6 623 6 638 6 974 6 739 6 759 6 817 6 146 6 034
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 786 127 744 119 558 688 774 731 739 735 696 713
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 226 000 547 000 968 000 948 000 915 000 877 000 479 359 655 000 863 000 603 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 4,08% 7,95% 4,98% 6,96% 3,83% 3,41% 3,00% 4,65% 4,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 2,40% 2,25% 2,01% 2,27% 2,50% 2,76% 2,83% 2,18% 4,30% 2,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 22,70% 21,08% 19,59% 21,53% 23,63% 25,36% 24,47% 18,13% 35,03% 21,14%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 26,21% 24,35% 24,04% 26,20% 45,40% 29,68% 28,89% 19,47% 17,24% 13,30%
Rörelsekapital/omsättning -536,84% -530,52% -541,85% -509,87% -492,48% -460,14% -404,46% -360,59% -296,86% -229,88%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 40,67% 40,86% 41,02% 42,83% 44,41% 46,36% 49,33% 51,73% 57,38% 60,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 0,49% 0,58% 2,86% 3,08% 3,76% 3,93% 4,61% 5,90% 8,05% 20,51%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...