Visa allt om Clas Ohlson Aktiebolag

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2020-04 * 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Nettoomsättning 8 284 000 - 8 772 300 8 211 000 7 990 100 7 601 600 7 329 800 6 807 700 6 518 900 6 260 000
Övrig omsättning 7 000 - 25 100 24 000 24 500 24 200 24 100 24 300 24 500 23 200
Rörelseresultat (EBIT) 608 000 - 94 000 468 000 609 800 506 400 596 000 530 500 430 600 560 600
Resultat efter finansnetto 545 000 - 91 900 467 000 608 900 507 600 597 200 530 200 419 900 551 000
Årets resultat 421 000 - 71 600 358 000 478 700 378 800 458 900 405 400 331 500 400 500
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2020-04 * 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 546 000 - 1 635 200 1 708 000 1 423 000 1 415 900 1 411 500 1 432 300 1 464 800 1 518 500
Omsättningstillgångar 2 582 000 - 2 341 700 2 491 000 2 476 400 2 506 900 2 329 200 1 936 000 1 643 400 1 538 000
Tillgångar 6 127 000 - 3 976 900 4 200 000 3 899 400 3 922 800 3 740 700 3 368 300 3 108 200 3 056 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 189 000 - 1 940 700 2 264 000 2 250 800 2 138 800 2 144 500 1 964 900 1 836 500 1 843 800
Minoritetsintressen 6 000 - 6 600 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 - 0 87 000 221 700 166 900 0 201 500 180 700 190 800
Långfristiga skulder 1 753 000 - 204 800 215 000 5 000 195 100 213 300 5 000 5 000 5 000
Kortfristiga skulder 2 180 000 - 1 824 800 1 635 000 1 421 900 1 422 000 1 382 900 1 196 900 1 086 000 1 016 900
Skulder och eget kapital 6 127 000 - 3 976 900 4 200 000 3 899 400 3 922 800 3 740 700 3 368 300 3 108 200 3 056 500
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2020-04 *
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
Löner till styrelse & VD - - 37 700 - 37 300 46 700 41 300 34 900 - 34 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - 4 600 - 8 200 12 800 9 500 7 000 - -
Löner till övriga anställda - - 1 572 600 1 404 000 1 343 200 1 254 900 1 246 300 1 145 900 1 098 700 987 100
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - - - - - -
Sociala kostnader - - 460 400 409 000 400 200 385 300 354 000 327 900 299 200 278 300
Utdelning till aktieägare 0 - 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 8 291 000 - 8 797 400 8 235 000 8 014 600 7 625 800 7 353 900 6 832 000 6 543 400 6 283 200
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 - 3 099 2 951 2 835 2 787 2 736 2 629 2 524 2 370
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - 2 831 2 782 2 818 2 728 2 679 2 589 2 583 2 641
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - 668 614 628 605 600 574 554 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 608 000 - 330 900 694 000 840 000 741 800 829 200 740 000 628 300 739 700
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - 6,84% 2,76% 5,11% 3,71% 7,67% 4,43% 4,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,92% - 2,39% 11,17% 15,66% 12,96% 15,99% 15,81% 13,91% 18,54%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 7,34% - 1,08% 5,71% 7,64% 6,69% 8,16% 7,82% 6,63% 9,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 40,50% - 39,84% 40,00% 41,19% 42,43% 42,95% 42,63% 41,56% 42,11%
Rörelsekapital/omsättning 4,85% - 5,89% 10,43% 13,20% 14,27% 12,91% 10,86% 8,55% 8,32%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 35,73% - 48,80% 53,90% 57,72% 54,52% 57,33% 58,34% 59,09% 60,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,40% - 19,42% 27,71% 59,48% 61,02% 54,95% 49,11% 31,26% 30,42%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2020-04 : Flera brister
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Nettoomsättning 6 696 000 6 787 800 6 444 000 6 384 200 6 073 800 5 745 800 5 394 800 5 157 400 4 924 300 4 619 400
Övrig omsättning 7 000 26 100 24 000 24 300 24 200 24 000 24 300 24 100 23 100 2 700
Rörelseresultat (EBIT) 354 000 -32 100 187 000 502 700 357 700 452 900 440 500 316 000 477 900 281 700
Resultat efter finansnetto 681 000 247 400 298 000 604 100 455 600 562 500 440 800 307 000 480 600 273 100
Årets resultat 620 000 285 600 265 000 436 300 410 400 426 500 233 300 146 000 246 400 106 200
Balansräkningar (tkr)
2021-04 2019-04 2018-04 2017-04 2016-04 2015-04 2014-04 2013-04 2012-04 2011-04
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 472 000 1 401 200 1 565 000 1 302 100 1 287 800 1 271 100 1 314 100 1 343 700 1 603 500 1 598 300
Omsättningstillgångar 2 005 000 1 693 700 1 713 000 1 808 100 2 036 600 1 907 000 1 459 400 1 187 600 1 116 900 1 277 300
Tillgångar 3 476 000 3 095 000 3 278 000 3 110 200 3 324 400 3 178 100 2 773 500 2 531 300 2 720 400 2 875 600
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 231 000 764 800 885 000 998 500 971 000 897 300 740 500 769 600 948 800 932 400
Obeskattade reserver 982 000 994 500 1 036 000 1 048 500 972 300 1 009 500 963 200 824 000 723 100 574 500
Avsättningar (tkr) 57 000 49 900 51 000 46 000 47 600 41 100 31 400 18 200 13 900 13 300
Långfristiga skulder 0 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 305 000
Kortfristiga skulder 1 206 000 1 280 700 1 301 000 1 012 200 1 328 500 1 225 200 1 033 400 914 500 1 029 600 1 050 400
Skulder och eget kapital 3 476 000 3 095 000 3 278 000 3 110 200 3 324 400 3 178 100 2 773 500 2 531 300 2 720 400 2 875 600
Löner & utdelning (tkr)
2021-04
2019-04
2018-04
2017-04
2016-04
2015-04
2014-04
2013-04
2012-04
2011-04
Löner till styrelse & VD - 31 400 - 29 300 37 300 33 700 34 900 - 28 000 19 500
Varav tantiem till styrelse & VD - 4 300 - 6 200 10 000 8 200 7 000 - - -
Löner till övriga anställda - 886 000 777 000 761 200 712 400 740 200 648 500 623 300 557 200 536 500
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 344 200 304 000 298 200 292 200 261 700 247 800 222 500 206 700 196 900
Utdelning till aktieägare 0 410 000 410 000 410 000 377 200 344 400 311 600 278 800 278 800 246 000
Omsättning 6 703 000 6 813 900 6 468 000 6 408 500 6 098 000 5 769 800 5 419 100 5 181 500 4 947 400 4 622 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 1 777 1 667 1 601 1 567 1 544 1 471 1 397 1 305 1 289
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 3 820 3 866 3 988 3 876 3 721 3 667 3 692 3 773 3 584
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 710 648 680 665 671 633 605 607 584
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 354 000 129 000 338 000 660 300 515 300 609 300 580 000 445 500 590 600 398 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - 5,34% 0,94% 5,11% 5,71% 6,51% 4,60% 4,73% 6,60% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 19,71% 8,16% 9,18% 19,49% 13,79% 17,83% 16,11% 12,76% 18,38% 10,03%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 10,23% 3,72% 4,67% 9,50% 7,55% 9,86% 8,28% 6,26% 10,16% 6,25%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 28,42% 26,66% 25,23% 28,27% 29,02% 29,40% 30,07% 27,51% 29,92% 26,64%
Rörelsekapital/omsättning 11,93% 6,08% 6,39% 12,47% 11,66% 11,87% 7,90% 5,30% 1,77% 4,91%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 57,45% 49,77% 51,65% 58,40% 52,02% 53,01% 53,79% 54,39% 54,47% 47,15%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 55,72% 25,73% 29,59% 73,71% 70,15% 68,53% 55,68% 35,06% 27,04% 24,43%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!