Visa allt om Nelly Group AB (publ)

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 428 000 1 394 000 2 951 000 - 4 468 600 5 174 100 5 014 900 4 440 500 4 461 700 3 403 700
Övrig omsättning 3 000 8 000 22 000 - 12 400 45 700 57 800 400 1 700 3 400
Rörelseresultat (EBIT) -39 000 -46 000 -36 000 - -86 600 -122 700 33 000 -48 000 -173 900 129 200
Resultat efter finansnetto -47 000 -47 000 -67 000 - -94 900 -130 000 8 400 -82 100 -201 200 111 000
Årets resultat -48 000 -71 000 -67 000 - -75 800 -101 600 5 400 -67 300 -151 700 83 000
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2018-12 2017-12 * 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 469 000 177 000 267 000 - 615 400 881 800 780 300 724 600 678 500 603 300
Omsättningstillgångar 431 000 478 000 1 247 000 - 1 916 500 1 769 300 1 587 600 1 047 500 1 004 300 1 022 000
Tillgångar 900 000 655 000 1 515 000 - 2 531 900 2 651 100 2 367 900 1 772 100 1 682 800 1 625 300
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 204 000 250 000 581 000 - 1 026 200 1 204 800 1 313 800 690 900 266 400 415 900
Minoritetsintressen 0 0 0 - 0 700 700 0 0 1 400
Avsättningar (tkr) 0 0 0 - 0 0 0 31 900 6 000 45 600
Långfristiga skulder 266 000 38 000 252 000 - 18 000 26 700 29 700 231 700 253 900 364 800
Kortfristiga skulder 429 000 367 000 682 000 - 1 487 700 1 418 900 1 023 700 817 600 1 156 500 797 600
Skulder och eget kapital 900 000 655 000 1 515 000 - 2 531 900 2 651 100 2 367 900 1 772 100 1 682 800 1 625 300
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2018-12
2017-12 *
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 0 - 19 000 - - - - 0 0 14 200
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 2 000 - - - - 0 0 3 900
Löner till övriga anställda 117 000 135 000 308 000 - 328 000 330 500 303 000 270 100 212 800 121 600
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 50 000 57 000 290 000 - 150 400 127 300 105 700 91 500 69 800 49 800
Utdelning till aktieägare 0 0 0 - 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 431 000 1 402 000 2 973 000 - 4 481 000 5 219 800 5 072 700 4 440 900 4 463 400 3 407 100
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 318 316 688 - 910 1 002 899 785 581 403
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 4 491 4 411 4 289 - 4 911 5 164 5 578 5 657 7 679 8 446
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 525 608 897 - 526 457 455 461 486 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -29 000 -35 000 -36 000 - -28 900 -80 800 59 000 -26 600 -162 800 137 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 2,44% - - - -13,64% 3,17% 12,94% -0,48% 31,08% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,33% -6,41% -2,31% - -3,01% -4,60% 1,46% -2,66% -10,28% 8,13%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,73% -3,01% -1,19% - -1,70% -2,36% 0,69% -1,06% -3,88% 3,88%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 44,68% 22,17% 19,55% - 17,40% 13,21% 14,18% 13,37% 10,56% 17,25%
Rörelsekapital/omsättning 0,14% 7,96% 19,15% - 9,60% 6,77% 11,24% 5,18% -3,41% 6,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 22,67% 38,17% 38,35% - 40,53% 45,45% 55,48% 38,99% 15,83% 25,59%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 58,51% 85,01% 121,55% - 91,99% 75,22% 90,82% 63,88% 34,12% 70,57%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2017-12 : Flera brister
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Nettoomsättning 2 000 3 000 7 000 18 000 27 100 17 500 19 900 31 000 52 100 54 000
Övrig omsättning 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Rörelseresultat (EBIT) -12 000 -35 000 -49 000 -38 000 -38 500 -47 700 -41 100 -28 700 -25 600 -22 800
Resultat efter finansnetto -12 000 5 000 -57 000 185 000 -117 300 -153 000 -49 400 -45 900 -36 600 -36 500
Årets resultat -42 000 -30 000 -82 000 220 000 -49 400 -177 700 -131 900 -21 400 -189 900 -6 400
Balansräkningar (tkr)
2021-12 2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 324 000 325 000 1 164 000 1 040 000 905 500 924 700 960 400 915 700 889 400 818 300
Omsättningstillgångar 7 000 37 000 18 000 450 000 740 600 485 700 630 400 881 200 542 300 613 700
Tillgångar 332 000 362 000 1 182 000 1 490 000 1 646 100 1 410 400 1 590 800 1 796 900 1 431 700 1 432 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 300 000 342 000 1 109 000 1 188 000 970 100 1 011 600 1 186 900 1 318 200 716 200 401 300
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 1 000 2 000 3 200 700 900 1 400 5 000 6 900
Långfristiga skulder 0 0 0 250 000 250 000 0 0 0 231 700 223 000
Kortfristiga skulder 32 000 20 000 72 000 51 000 422 800 398 100 403 000 477 300 478 800 800 800
Skulder och eget kapital 332 000 362 000 1 182 000 1 490 000 1 646 100 1 410 400 1 590 800 1 796 900 1 431 700 1 432 000
Löner & utdelning (tkr)
2021-12
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
Löner till styrelse & VD - - 16 000 - - - - 14 800 0 34 600
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 11 000 2 000 14 000 27 900 25 900 21 600 13 100 32 400 0
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - 0 - - - - - -
Sociala kostnader - 6 000 4 000 10 000 13 500 13 600 9 900 12 300 15 100 14 600
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 2 000 3 000 7 000 18 000 27 100 17 500 19 900 31 000 52 100 54 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 2 2 2 20 20 20 34 29 26
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 500 3 500 9 000 1 355 875 995 912 1 797 2 077
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 8 500 11 000 12 000 2 070 1 975 1 575 1 182 1 638 1 892
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -12 000 -35 000 -49 000 -38 000 -38 500 -46 800 -40 300 -28 100 -25 600 -22 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -33,33% -57,14% -61,11% -33,58% 54,86% -12,06% -35,81% -40,50% -3,52% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,61% 2,21% -4,06% 13,49% -6,37% -10,19% -2,95% -0,68% -0,51% -0,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -600,00% 266,67% -685,71% 1 116,67% -386,72% -821,14% -235,68% -39,35% -14,01% -18,70%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -1 250,00% 566,67% -771,43% 2 216,67% 1 172,69% 500,57% 1 142,71% 1 302,90% 121,88% -346,48%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,36% 94,48% 93,82% 79,73% 58,93% 71,72% 74,61% 73,36% 50,02% 28,02%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 21,88% 185,00% 25,00% 882,35% 175,17% 122,00% 156,43% 184,62% 113,26% 76,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!