Visa allt om Emesco Aktiebolag
Visa allt om Emesco Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 0 0 410 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning - - - - - - - 188 099 117 478 181 270
Rörelseresultat (EBIT) -27 -21 -188 -1 806 -613 -648 -496 187 733 52 057 166 360
Resultat efter finansnetto 101 723 94 486 187 613 9 492 433 2 039 252 1 136 634 508 221 405 754 57 655 374 660
Årets resultat 149 523 94 486 212 640 9 233 432 1 818 281 931 869 471 538 405 754 63 525 508 230
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 478 883 478 883 412 536 412 536 6 762 570 8 405 942 8 111 889 7 226 745 6 569 870 1 057 960
Omsättningstillgångar 147 393 0 213 731 19 335 091 3 713 727 271 420 0 0 56 884 102 099
Tillgångar 626 276 478 883 626 267 19 747 627 10 476 297 8 677 362 8 111 889 7 226 745 6 626 754 1 160 059
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 626 276 476 753 626 267 15 987 627 10 254 196 8 435 915 7 504 046 7 032 509 6 626 754 1 147 718
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 781
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 0 2 130 0 3 760 000 222 101 241 447 607 843 194 237 0 6 560
Skulder och eget kapital 626 276 478 883 626 267 19 747 627 10 476 297 8 677 362 8 111 889 7 226 745 6 626 754 1 160 059
Löner & utdelning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12
2014-12
2013-12 2012-12 2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 - 0 0 0 0 0 0 3 755 2 166
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 0 0 0 0 163 118
Utdelning till aktieägare 147 000 0 244 000 15 574 000 3 500 000 0 0 0 0 80 000
Omsättning 0 0 0 410 0 0 0 188 099 117 478 181 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 0 0 0 0 1 1
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -27 -21 -188 -1 806 -613 -648 -496 187 733 52 374 166 868
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - -100,00% - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - 48,43% - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - 2 332 538,78% - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - 100,00% - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - - - 3 798 802,68% - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 100,00% 99,56% 100,00% 80,96% 97,88% 97,22% 92,51% 97,31% 100,00% 99,29%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. - 0,00% - 514,23% 1 672,09% 112,41% 0,00% 0,00% - 1 556,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...