Visa allt om Filmstaden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 1 709 780 1 685 956 1 725 506 1 776 750 1 668 552 1 556 087 1 520 471 1 554 551 1 413 378 1 391 601
Övrig omsättning 151 162 93 15 146 355 150 898 1 343 7 695 5 873
Rörelseresultat (EBIT) -94 728 175 574 225 160 297 761 208 649 238 532 190 336 151 271 129 040 159 064
Resultat efter finansnetto 106 285 336 593 240 322 319 310 222 824 275 761 197 320 165 406 131 737 158 180
Årets resultat 92 772 174 395 -2 173 -1 715 4 174 16 682 100 464 98 804 90 672 105 080
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 071 628 781 088 638 229 590 167 620 900 561 544 338 320 362 781 275 274 218 896
Omsättningstillgångar 782 030 574 653 570 587 926 993 723 776 623 509 715 581 541 970 548 870 592 540
Tillgångar 3 853 658 1 355 741 1 208 816 1 517 160 1 344 676 1 185 053 1 053 901 904 751 824 144 811 436
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 077 395 592 267 924 270 096 271 811 264 730 256 222 155 758 56 954 57 895
Obeskattade reserver 178 516 169 525 134 435 146 785 211 125 188 175 188 760 128 028 87 300 83 602
Avsättningar (tkr) 59 432 55 195 51 281 48 054 60 610 45 269 39 524 37 192 35 151 30 727
Långfristiga skulder 1 674 215 10 071 8 919 1 434 2 038 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 1 563 418 725 358 746 257 1 050 791 799 091 686 879 569 395 583 773 644 739 639 212
Skulder och eget kapital 3 853 658 1 355 741 1 208 816 1 517 160 1 344 676 1 185 053 1 053 901 904 751 824 144 811 436
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 9 071 3 738 3 277 2 865 10 253 10 620 6 185 4 229 4 334 3 918
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 1 690 - - - - 1 150
Löner till övriga anställda 226 933 195 660 206 668 192 520 185 436 171 267 179 177 193 592 181 942 170 119
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 95 196 85 896 84 152 74 176 66 013 58 964 63 856 66 644 67 984 61 591
Utdelning till aktieägare 0 134 276 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 709 931 1 686 118 1 725 599 1 791 896 1 668 907 1 556 237 1 521 369 1 555 894 1 421 073 1 397 474
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 455 488 490 520 496 480 504 520 535 528
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 758 3 455 3 521 3 417 3 364 3 242 3 017 2 990 2 642 2 636
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 745 590 598 531 531 512 514 533 486 461
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 231 831 255 772 303 744 380 106 335 585 320 532 272 235 233 987 190 533 214 298
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 1,41% -2,29% -2,88% 6,48% 7,23% 2,34% -2,19% 9,99% 1,56% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,46% 25,31% 20,08% 21,17% 17,04% 24,42% 20,91% 18,57% 16,19% 19,69%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,55% 20,35% 14,06% 18,08% 13,74% 18,60% 14,49% 10,81% 9,44% 11,48%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 95,39% 95,51% 95,57% 95,61% 95,53% 95,31% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -45,70% -8,94% -10,18% -6,97% -4,51% -4,07% 9,61% -2,69% -6,78% -3,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 13,42% 38,93% 30,84% 25,35% 32,46% 34,72% 38,28% 27,64% 14,72% 14,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 48,94% 76,43% 74,05% 86,43% 88,50% 89,14% 123,92% 91,40% 83,72% 89,95%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...