Visa allt om Svensk Biogas i Linköping AB
Visa allt om Svensk Biogas i Linköping AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 78 382 119 144 140 382 148 330 145 977 122 573 100 123 76 123 63 635 59 712
Övrig omsättning 759 2 472 1 837 2 660 6 582 1 785 446 377 29 1 134
Rörelseresultat (EBIT) -1 567 5 040 -15 217 6 671 23 040 -25 896 -20 112 -5 320 -5 145 -22 158
Resultat efter finansnetto -1 509 4 997 -16 597 1 409 16 038 -31 947 -23 411 -6 827 -8 025 -27 675
Årets resultat 1 -1 120 -6 972 -13 251 -33 742 -15 284 -8 662 -9 845 -19 517
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 20 695 26 956 49 138 223 736 255 839 253 711 199 469 133 369 102 559 98 720
Omsättningstillgångar 45 603 22 754 106 447 48 261 67 700 87 787 83 131 30 948 38 412 30 627
Tillgångar 66 298 49 710 155 585 271 997 323 539 341 498 282 600 164 317 140 971 129 347
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 30 125 30 124 40 395 40 275 40 351 40 381 40 635 40 759 40 761 40 814
Obeskattade reserver 2 958 2 958 0 106 638 96 302 62 312 48 555 51 249 46 316 40 710
Avsättningar (tkr) 0 0 0 600 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 109 000 164 000 199 000 144 000 51 000 37 200 27 200
Kortfristiga skulder 33 215 16 628 115 190 15 484 22 886 39 805 49 410 21 309 16 694 20 623
Skulder och eget kapital 66 298 49 710 155 585 271 997 323 539 341 498 282 600 164 317 140 971 129 347
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 974 988 1 032 998 398 1 134 1 140 1 069 901 720
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - 44 60 61 59 0 -
Löner till övriga anställda 1 218 1 258 3 233 10 623 10 553 9 247 8 461 7 318 6 369 7 083
Varav resultatlön till övriga anställda - - 0 - - 0 0 0 0 -
Sociala kostnader 1 215 1 250 2 214 5 103 4 692 5 682 5 242 4 626 4 211 3 426
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 79 141 121 616 142 219 150 990 152 559 124 358 100 569 76 500 63 664 60 846
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 3 5 24 24 23 22 20 19 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 26 127 39 715 28 076 6 180 6 082 5 329 4 551 3 806 3 349 2 714
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 191 1 192 1 226 728 679 728 711 690 650 527
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 985 14 072 18 268 42 433 48 045 17 046 8 885 7 010 6 517 645
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -34,21% -15,13% -5,36% 1,61% 19,09% 22,42% 31,53% 19,62% 6,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -2,27% 10,26% -9,55% 2,57% 7,27% -7,45% -7,07% -3,11% -3,30% -16,70%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -1,92% 4,28% -10,58% 4,71% 16,10% -20,77% -19,96% -6,71% -7,31% -36,18%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 27,10% 29,83% 46,66% 86,07% 81,83% 68,41% 69,95% 73,50% 78,13% 79,13%
Rörelsekapital/omsättning 15,80% 5,14% -6,23% 22,10% 30,70% 39,15% 33,68% 12,66% 34,13% 16,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 48,92% 65,24% 25,96% 45,39% 34,41% 25,27% 27,04% 47,79% 52,57% 54,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,24% 126,68% 89,96% 259,29% 256,84% 206,53% 157,67% 129,03% 222,54% 144,64%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...