Visa allt om NCC Aktiebolag
Visa allt om NCC Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 54 608 000 52 934 000 62 495 000 56 867 000 57 823 000 57 227 000 52 535 000 49 420 000 51 817 000 57 465 000
Övrig omsättning 33 000 22 000 7 000 30 000 13 000 14 000 15 000 5 000 15 000 32 000
Rörelseresultat (EBIT) 1 242 000 1 453 000 3 039 000 2 604 000 2 679 000 2 537 000 2 017 000 2 254 000 2 150 000 2 219 000
Resultat efter finansnetto 1 150 000 1 341 000 2 656 000 2 234 000 2 400 000 2 263 000 1 808 000 2 008 000 1 694 000 2 385 000
Årets resultat 1 009 000 7 983 000 2 120 000 1 838 000 1 989 000 1 899 000 1 312 000 1 527 000 1 262 000 1 820 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 6 743 000 6 154 000 6 435 000 6 395 000 5 910 000 7 114 000 6 511 000 5 739 000 6 017 000 6 139 000
Omsättningstillgångar 20 292 000 19 161 000 32 967 000 32 592 000 32 883 000 31 844 000 26 413 000 25 365 000 23 959 000 30 108 000
Tillgångar 27 035 000 25 315 000 39 402 000 38 987 000 38 793 000 38 958 000 32 924 000 31 104 000 29 976 000 36 247 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 5 516 000 5 553 000 9 691 000 8 847 000 8 657 000 8 974 000 8 297 000 8 111 000 7 667 000 6 839 000
Minoritetsintressen 12 000 13 000 23 000 20 000 17 000 15 000 11 000 21 000 18 000 25 000
Avsättningar (tkr) 0 2 715 000 6 082 000 2 870 000 2 195 000 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 5 456 000 2 749 000 7 156 000 7 505 000 7 742 000 11 113 000 7 788 000 6 796 000 7 250 000 7 180 000
Kortfristiga skulder 16 051 000 14 285 000 16 450 000 19 745 000 20 182 000 18 856 000 16 828 000 16 176 000 15 041 000 22 203 000
Skulder och eget kapital 27 035 000 25 315 000 39 402 000 38 987 000 38 793 000 38 958 000 32 924 000 31 104 000 29 976 000 36 247 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 86 000 75 000 109 000 96 000 265 000 253 000 237 000 248 000 223 000 226 000
Varav tantiem till styrelse & VD - - 21 500 11 800 33 700 - - - 33 200 34 500
Löner till övriga anställda 9 116 000 8 575 000 8 969 000 8 860 000 8 680 000 8 507 000 8 004 000 7 655 000 8 316 000 8 818 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 3 439 000 2 695 000 2 915 000 2 815 000 2 605 000 2 524 000 2 600 000 2 393 000 2 631 000 2 574 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 54 641 000 52 956 000 62 502 000 56 897 000 57 836 000 57 241 000 52 550 000 49 425 000 51 832 000 57 497 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 17 762 16 793 17 872 17 669 18 360 18 175 17 459 16 731 17 745 19 942
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 074 3 152 3 497 3 218 3 149 3 149 3 009 2 954 2 920 2 882
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 712 676 671 666 629 621 621 615 629 583
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 960 000 2 179 000 3 798 000 3 312 000 3 382 000 3 144 000 2 580 000 2 254 567 2 723 000 2 787 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,16% -15,30% 9,90% -1,65% 1,04% 8,93% 6,30% -4,63% -9,83% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,74% 5,84% 7,84% 6,80% 7,33% 6,70% 6,36% 7,56% 7,41% 7,82%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,35% 2,79% 4,94% 4,66% 4,92% 4,56% 3,98% 4,76% 4,28% 4,93%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,60% 8,41% 10,38% 10,01% 10,02% 9,62% 9,16% 9,98% 10,18% 9,50%
Rörelsekapital/omsättning 7,77% 9,21% 26,43% 22,59% 21,97% 22,70% 18,24% 18,59% 17,21% 13,76%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 20,40% 21,94% 24,60% 22,69% 22,32% 23,04% 25,20% 26,08% 25,58% 18,87%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 99,20% 100,83% 200,41% 68,58% 71,02% 165,41% 153,65% 81,31% 81,42% 67,66%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 188 000 20 873 000 20 340 000 19 614 000 23 357 000 25 763 000 18 870 000 25 377 000 21 784 000 21 239 000
Övrig omsättning - - - - - - 2 000 - 3 000 6 000
Rörelseresultat (EBIT) -215 000 374 000 688 000 582 000 553 000 1 055 000 627 000 1 296 000 452 000 312 000
Resultat efter finansnetto 411 000 1 129 000 1 511 000 1 338 000 1 723 000 1 915 000 579 000 1 889 000 3 202 000 1 306 000
Årets resultat 903 000 1 306 000 1 411 000 1 777 000 2 155 000 1 221 000 350 000 1 705 000 3 147 000 1 278 000
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 4 774 000 4 789 000 10 034 000 6 700 000 6 790 000 6 631 000 6 786 000 6 864 000 6 426 000 6 572 000
Omsättningstillgångar 2 365 000 10 231 000 14 269 000 14 412 000 14 184 000 13 529 000 13 473 000 13 175 000 13 951 000 10 023 000
Tillgångar 7 139 000 15 020 000 24 303 000 21 112 000 20 974 000 20 160 000 20 259 000 20 039 000 20 377 000 16 595 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 768 000 3 677 000 8 037 000 7 931 000 7 432 000 6 376 000 6 292 000 7 024 000 5 526 000 2 651 000
Obeskattade reserver 0 527 000 441 000 348 000 392 000 739 000 334 000 331 000 513 000 563 000
Avsättningar (tkr) 9 000 569 000 545 000 617 000 688 000 876 000 1 124 000 1 277 000 1 301 000 1 112 000
Långfristiga skulder 2 049 000 2 072 000 2 573 000 2 790 000 2 571 000 2 701 000 3 011 000 3 052 000 3 478 000 3 130 000
Kortfristiga skulder 1 313 000 8 175 000 12 707 000 9 426 000 9 891 000 9 468 000 9 498 000 8 355 000 9 559 000 9 139 000
Skulder och eget kapital 7 139 000 15 020 000 24 303 000 21 112 000 20 974 000 20 160 000 20 259 000 20 039 000 20 377 000 16 595 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 48 000 34 000 49 000 45 000 42 000 30 000 36 000 36 000 30 000 20 000
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - 10 000 2 900 5 500 - - - 8 030 500
Löner till övriga anställda 51 000 3 067 000 3 251 000 3 073 000 3 162 000 3 214 000 3 064 000 2 873 000 3 012 000 3 153 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - 0
Sociala kostnader 70 000 1 344 000 1 409 000 1 369 000 1 366 000 1 419 000 1 545 000 1 282 000 1 468 000 1 501 000
Utdelning till aktieägare 629 000 864 589 5 002 850 1 294 120 1 294 120 1 080 203 1 084 358 1 084 147 650 488 433 659
Omsättning 188 000 20 873 000 20 340 000 19 614 000 23 357 000 25 763 000 18 872 000 25 377 000 21 787 000 21 245 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 74 6 569 6 675 6 610 7 173 7 220 7 213 6 764 7 259 7 821
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 541 3 178 3 047 2 967 3 256 3 568 2 616 3 752 3 001 2 716
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 284 677 705 679 637 646 644 620 621 598
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -211 000 443 000 764 000 626 000 619 000 1 103 000 682 000 1 368 000 527 000 377 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,10% 2,62% 3,70% -16,03% -9,34% 36,53% -25,64% 16,49% 2,57% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,02% 8,40% 6,97% 7,96% 9,45% 10,72% 3,94% 11,22% 17,52% 10,72%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 228,72% 6,04% 8,33% 8,57% 8,49% 8,39% 4,23% 8,86% 16,39% 8,38%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 8,17% 10,39% 9,62% 8,63% 9,58% 10,36% 9,97% 7,95% 7,66%
Rörelsekapital/omsättning 559,57% 9,85% 7,68% 25,42% 18,38% 15,76% 21,07% 18,99% 20,16% 4,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 52,78% 27,22% 34,49% 38,85% 36,89% 34,33% 32,27% 36,27% 28,97% 18,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 180,12% 124,45% 111,94% 149,88% 137,77% 139,20% 139,71% 154,83% 142,07% 103,48%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...