Visa allt om Assa Aktiebolag
Visa allt om Assa Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 294 549 1 188 659 1 041 454 1 067 506 1 035 189 988 994 968 131 953 676 1 056 849 1 066 217
Övrig omsättning 14 223 13 375 8 731 8 293 8 506 8 641 9 123 21 380 6 356 3 942
Rörelseresultat (EBIT) 329 958 299 183 233 267 235 848 229 172 194 683 205 885 138 137 154 778 181 507
Resultat efter finansnetto 326 006 295 971 228 045 233 185 227 474 193 789 202 122 135 692 158 821 183 301
Årets resultat 25 815 -2 265 -1 946 180 143 169 541 147 460 155 870 100 596 122 819 134 041
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 63 281 39 005 32 818 35 515 41 835 47 333 60 719 84 431 94 803 231 434
Omsättningstillgångar 637 832 621 516 551 112 551 759 531 336 491 701 547 299 466 738 486 879 349 153
Tillgångar 701 113 660 521 583 930 587 274 573 171 539 034 608 018 551 169 581 682 580 587
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 64 544 38 729 40 994 42 941 44 739 46 248 106 980 108 069 109 261 110 245
Obeskattade reserver 17 079 8 707 8 974 11 658 9 986 13 249 19 819 29 750 30 978 43 220
Avsättningar (tkr) 112 240 114 062 122 872 126 326 116 771 115 074 104 348 109 331 94 399 89 178
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 480 480 1 130
Kortfristiga skulder 507 250 499 023 411 090 406 349 401 675 364 463 376 871 303 539 346 564 336 814
Skulder och eget kapital 701 113 660 521 583 930 587 274 573 171 539 034 608 018 551 169 581 682 580 587
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 789 2 484 2 386 2 275 2 131 2 226 2 021 1 928 1 848 1 288
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 186 068 170 562 166 848 154 719 152 921 140 717 131 493 141 624 154 027 147 303
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 80 146 76 767 68 712 63 718 63 344 68 724 59 493 61 219 64 873 62 979
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 60 000 0 0 0
Omsättning 1 308 772 1 202 034 1 050 185 1 075 799 1 043 695 997 635 977 254 975 056 1 063 205 1 070 159
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 357 339 355 365 364 346 337 381 424 410
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 626 3 506 2 934 2 925 2 844 2 858 2 873 2 503 2 493 2 601
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 754 737 670 605 600 612 573 537 521 516
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 335 679 306 297 240 940 244 824 238 490 205 992 222 932 154 398 171 109 198 900
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,91% 14,13% -2,44% 3,12% 4,67% 2,15% 1,52% -9,76% -0,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 47,07% 45,37% 40,03% 40,39% 40,39% 36,71% 33,92% 25,18% 28,02% 32,16%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 25,50% 25,21% 22,44% 22,22% 22,36% 20,01% 21,30% 14,55% 15,42% 17,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 41,88% 40,52% 40,38% 40,87% 39,93% 37,81% 39,10% 33,35% 33,20% 33,54%
Rörelsekapital/omsättning 10,09% 10,31% 13,44% 13,62% 12,53% 12,87% 17,60% 17,11% 13,28% 1,16%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 11,11% 6,89% 8,22% 8,86% 9,09% 10,39% 20,00% 23,59% 22,62% 24,35%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,06% 104,96% 111,26% 110,88% 106,23% 110,41% 120,37% 115,30% 99,05% 64,19%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...