Visa allt om Balder Sankt Göran AB
Visa allt om Balder Sankt Göran AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 6 089 8 997 10 266 9 583 7 637 7 512 7 509 9 382 8 652 8 619
Övrig omsättning - - - - - - - - - 3
Rörelseresultat (EBIT) 2 497 5 648 6 663 5 852 4 096 3 565 4 302 5 900 5 404 1 774
Resultat efter finansnetto 3 578 6 720 7 140 6 085 3 674 2 170 4 146 6 051 3 861 394
Årets resultat -816 -816 -816 -560 2 222 -77 3 051 4 422 3 011 284
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 49 845 70 965 72 084 82 971 82 997 84 166 50 993 51 658 51 952 52 046
Omsättningstillgångar 25 266 10 573 10 698 1 567 9 875 10 078 43 951 43 545 49 653 1 941
Tillgångar 75 111 81 538 82 782 84 538 92 872 94 244 94 944 95 203 101 605 53 987
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 751 10 567 11 384 2 142 2 702 480 480 361 3 574 563
Obeskattade reserver 0 0 0 0 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100 2 100
Avsättningar (tkr) 0 0 0 10 058 10 215 12 129 12 157 12 184 12 071 12 445
Långfristiga skulder 67 805 68 515 69 225 66 830 72 940 74 785 76 388 77 175 78 750 34 300
Kortfristiga skulder 2 555 2 456 2 173 5 508 4 915 4 750 3 819 3 382 5 110 4 579
Skulder och eget kapital 75 111 81 538 82 782 84 538 92 872 94 244 94 944 95 203 101 605 53 987
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - -
Löner till övriga anställda - - 0 - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 0 0 0 - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 5 000 0 0 0 0 0 0 3 094 0
Omsättning 6 089 8 997 10 266 9 583 7 637 7 512 7 509 9 382 8 652 8 622
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - - 0 - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 3 617 6 768 7 783 6 804 4 919 4 322 4 966 6 541 6 034 3 508
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -32,32% -12,36% 7,13% 25,48% 1,66% 0,04% -19,96% 8,44% 0,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,29% 9,06% 10,22% 9,35% 6,67% 5,36% 6,27% 7,41% 5,57% 3,34%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 65,31% 82,12% 82,43% 82,49% 81,12% 67,28% 79,29% 75,24% 65,37% 20,92%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 61,91% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 372,98% 90,22% 83,04% -41,12% 64,95% 70,93% 534,45% 428,09% 514,83% -30,61%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,33% 12,96% 13,75% 2,53% 4,58% 2,15% 2,14% 2,00% 5,01% 3,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 988,88% 430,50% 492,31% 28,45% 200,92% 212,17% 1 150,85% 1 287,55% 971,68% 42,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...