Visa allt om Jästbolaget Aktiebolag
Visa allt om Jästbolaget Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 168 793 175 190 180 326 179 445 169 818 186 460 172 050 188 495 196 576 183 320
Övrig omsättning 13 718 14 096 11 464 3 483 335 169 411 31 - 186
Rörelseresultat (EBIT) 20 560 20 338 18 888 17 454 17 303 21 054 17 922 19 111 20 399 18 256
Resultat efter finansnetto 19 481 19 382 18 126 17 482 17 467 22 227 19 062 18 437 23 917 39 052
Årets resultat 13 026 12 654 10 737 11 364 9 272 12 587 10 842 11 230 12 706 32 444
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 480 104 318 97 835 88 733 65 940 59 430 59 911 60 957 61 493 66 097
Omsättningstillgångar 70 168 71 859 183 233 167 868 176 661 169 846 142 304 124 054 108 552 92 706
Tillgångar 168 648 176 177 281 068 256 601 242 601 229 276 202 215 185 011 170 045 158 803
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 56 029 43 003 160 349 149 612 137 908 128 636 116 049 105 207 93 977 81 271
Obeskattade reserver 61 403 58 664 55 606 51 246 48 462 46 319 41 403 37 191 34 132 27 598
Avsättningar (tkr) 28 935 28 202 25 835 23 428 21 073 19 998 18 783 17 004 17 639 16 895
Långfristiga skulder 0 19 990 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 22 281 26 318 39 278 32 315 35 158 34 323 25 980 25 609 24 297 33 039
Skulder och eget kapital 168 648 176 177 281 068 256 601 242 601 229 276 202 215 185 011 170 045 158 803
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 1 533 761 1 066 1 486 1 784 1 239 891 1 166 636 1 069
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 25 320 27 149 26 128 25 099 23 298 24 954 24 454 22 085 22 710 23 307
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 12 298 13 159 12 175 11 498 10 588 11 307 11 707 8 219 10 191 10 119
Utdelning till aktieägare 0 0 130 000 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 182 511 189 286 191 790 182 928 170 153 186 629 172 461 188 526 196 576 183 506
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 53 56 54 53 52 54 56 56 57 59
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 185 3 128 3 339 3 386 3 266 3 453 3 072 3 366 3 449 3 107
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 781 809 794 813 751 767 726 617 623 616
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 31 547 30 761 28 461 26 264 25 232 29 118 25 943 28 322 30 896 29 566
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -3,65% -2,85% 0,49% 5,67% -8,93% 8,38% -8,72% -4,11% 7,23% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 12,19% 11,55% 6,72% 7,25% 7,50% 10,00% 9,76% 10,37% 14,39% 26,28%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 12,18% 11,61% 10,48% 10,37% 10,72% 12,30% 11,48% 10,18% 12,45% 22,76%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 54,24% 53,81% 52,61% 54,28% 56,79% 57,73% 56,65% 52,33% 52,41% 54,08%
Rörelsekapital/omsättning 28,37% 26,00% 79,83% 75,54% 83,33% 72,68% 67,61% 52,23% 42,86% 32,55%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,62% 50,38% 72,48% 73,88% 72,43% 70,99% 72,48% 71,68% 70,06% 63,69%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 197,18% 170,45% 390,67% 436,16% 418,84% 416,03% 459,38% 398,13% 344,27% 187,88%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...