Visa allt om Anticimex Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 853 896 805 230 818 961 870 538 774 180 776 511 847 708 827 460 842 415 781 596
Övrig omsättning 24 103 21 432 53 047 - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -100 612 -138 888 -95 213 -101 353 -162 851 -130 360 -87 772 28 248 31 733 11 652
Resultat efter finansnetto 283 014 -116 719 99 498 483 827 50 978 45 536 -49 337 73 291 54 701 35 167
Årets resultat 47 161 -255 275 -74 085 416 469 37 331 30 912 -45 692 74 645 42 051 18 935
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 992 868 2 823 367 2 049 492 1 651 516 1 547 916 1 423 018 1 258 410 1 162 447 1 280 907 1 432 765
Omsättningstillgångar 667 031 865 914 538 480 993 594 679 461 275 626 281 715 295 144 210 745 183 274
Tillgångar 2 659 899 3 689 281 2 587 972 2 645 109 2 227 376 1 698 644 1 540 125 1 457 591 1 491 652 1 616 039
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 043 865 844 704 779 978 622 616 166 592 113 545 32 009 44 838 32 839 37 010
Obeskattade reserver 243 204 159 672 6 988 7 818 9 446 11 369 10 729 0 32 707 43 103
Avsättningar (tkr) 44 107 45 092 44 688 44 943 209 510 191 962 175 931 163 631 205 640 197 769
Långfristiga skulder 331 036 1 183 749 1 025 474 1 270 054 1 500 627 1 138 946 1 176 423 1 150 283 1 121 277 1 231 459
Kortfristiga skulder 997 687 1 456 064 730 842 699 678 341 201 242 822 145 033 98 839 99 189 106 698
Skulder och eget kapital 2 659 899 3 689 281 2 587 972 2 645 109 2 227 376 1 698 644 1 540 125 1 457 591 1 491 652 1 616 039
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 2 786 2 439 2 125 1 707 1 645 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 655 529 - - - - 0 - 0 -
Löner till övriga anställda 296 032 272 990 264 175 248 564 227 610 223 208 182 393 156 289 149 949 137 894
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - 0 - - -
Sociala kostnader 135 436 124 829 118 480 109 974 98 957 94 981 78 198 63 990 62 331 56 488
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 877 999 826 662 872 008 870 538 774 180 776 511 847 708 827 460 842 415 781 596
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 627 654 656 640 627 615 546 445 434 437
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 362 1 231 1 248 1 360 1 235 1 263 1 553 1 859 1 941 1 789
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 709 663 617 611 554 545 512 532 528 481
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 18 350 -69 269 -57 546 -54 532 -117 893 -93 704 -51 231 64 502 69 559 50 175
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,04% -1,68% -5,92% 12,45% -0,30% -8,40% 2,45% -1,78% 7,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 11,50% -1,64% 5,77% 20,99% 4,91% 4,99% -0,50% 6,62% 5,58% 4,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 35,81% -7,51% 18,22% 63,77% 14,13% 10,93% -0,90% 11,67% 9,88% 9,99%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 88,50% 89,69% 90,65% 92,10% 92,82% 91,88% 94,25% 93,97% 94,37% 93,78%
Rörelsekapital/omsättning -38,72% -73,29% -23,49% 33,76% 43,69% 4,22% 16,12% 23,72% 13,24% 9,80%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 46,38% 26,27% 30,35% 23,77% 7,81% 7,18% 2,59% 3,08% 3,82% 4,21%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 61,87% 55,88% 68,29% 136,82% 190,19% 101,21% 174,66% 276,43% 190,33% 151,63%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...