Visa allt om Nacka Stadshus Aktiebolag
Visa allt om Nacka Stadshus Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 396 942 222 230 132 990 131 953 129 631 125 773 120 018 115 041 103 895 98 376
Övrig omsättning 54 959 48 997 28 914 31 938 33 345 30 088 25 387 17 685 29 279 35 466
Rörelseresultat (EBIT) 57 135 70 842 - 39 051 32 551 22 224 25 349 20 219 15 873 22 745
Resultat efter finansnetto 46 924 64 561 - 35 682 29 391 18 616 21 728 18 205 13 818 14 837
Årets resultat 36 034 37 786 - 27 101 22 078 17 718 15 084 12 735 9 672 11 228
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 * 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 957 637 758 820 281 554 274 497 275 274 272 720 272 661 278 980 221 419 229 730
Omsättningstillgångar 247 985 306 644 57 534 48 032 39 218 44 432 57 255 58 988 32 022 22 133
Tillgångar 1 205 622 1 065 464 339 088 322 528 314 492 317 152 329 916 337 968 253 441 251 863
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 154 610 133 008 103 222 87 329 86 527 75 248 77 330 74 245 69 210 67 239
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 42 980 39 901 37 758 36 999 36 554 35 651 39 497 38 778 37 731 37 367
Långfristiga skulder 720 985 661 566 163 000 163 000 163 000 166 675 163 000 175 000 93 000 93 000
Kortfristiga skulder 287 047 230 989 35 108 35 200 28 410 39 578 50 089 49 945 53 500 54 257
Skulder och eget kapital 1 205 622 1 065 464 339 088 322 528 314 492 317 152 329 916 337 968 253 441 251 863
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12 *
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - 1 420 1 338 1 242 1 278 1 263 1 227 1 138 1 263 1 120
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 19 181 17 488 16 244 15 313 13 187 12 968 12 746 14 221 15 025
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader - 9 956 7 820 8 016 8 616 7 667 7 859 6 928 7 485 7 449
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 451 901 271 227 161 904 163 891 162 976 155 861 145 405 132 726 133 174 133 842
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 112 41 33 35 33 33 32 37 42
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 1 984 3 244 3 999 3 704 3 811 3 637 3 595 2 808 2 342
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 420 664 792 767 727 709 685 658 607
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 88 639 91 981 - 55 318 51 945 41 123 44 404 38 730 34 113 40 342
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 78,62% 67,10% 0,79% 1,79% 3,07% 4,80% 4,33% 10,73% 5,61% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,77% 6,82% - 12,17% 10,45% 7,17% 7,89% 6,05% 6,32% 9,18%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 14,48% 32,70% - 29,74% 25,35% 18,08% 21,70% 17,76% 15,41% 23,51%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 79,64% - 65,55% 62,72% 61,93% 61,26% 60,30% 63,93% 62,98%
Rörelsekapital/omsättning -9,84% 34,04% 16,86% 9,72% 8,34% 3,86% 5,97% 7,86% -20,67% -32,65%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 12,82% 12,48% 30,44% 27,08% 27,51% 23,73% 23,44% 21,97% 27,31% 26,70%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 62,13% 128,83% 163,22% 134,42% 136,56% 111,15% 113,81% 117,62% 59,48% 40,42%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2015-12 : Nedräkning av resultaträkningen stämmer ej
mer information

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 0 23 34 0 0 0 0 0 0 0
Övrig omsättning 32 - - 7 20 41 66 57 53 168
Rörelseresultat (EBIT) -2 050 -53 -22 7 -11 -19 -21 -30 -34 82
Resultat efter finansnetto 24 750 20 141 10 768 10 849 26 416 11 087 20 217 -1 882 12 181 -5 990
Årets resultat 18 909 15 181 8 001 8 066 20 209 6 086 14 426 8 458 8 504 4 062
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 382 611 382 612 161 747 161 747 163 789 169 997 174 998 180 071 122 702 126 380
Omsättningstillgångar 126 058 51 644 26 082 26 109 38 361 22 758 40 489 38 432 19 601 15 120
Tillgångar 508 669 434 256 187 829 187 856 202 150 192 755 215 487 218 503 142 303 141 500
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 29 176 25 267 18 086 20 885 39 119 29 710 52 424 49 998 49 240 48 437
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 384 333 163 000 163 000 163 000 163 000 163 000 163 000 163 000 93 000 93 000
Kortfristiga skulder 95 160 245 989 6 743 3 971 31 45 63 5 505 63 63
Skulder och eget kapital 508 669 434 256 187 829 187 856 202 150 192 755 215 487 218 503 142 303 141 500
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Utdelning till aktieägare 18 000 15 000 8 000 10 800 26 300 10 800 19 800 12 000 7 700 7 700
Omsättning 32 23 34 7 20 41 66 57 53 168
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 - - - 0 0 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - - - - - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -2 050 -53 -22 7 -11 -19 -21 -30 -34 82
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -100,00% -32,35% - - - - - - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - 5,94% 7,44% - - - - - - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - 112 200,00% 41 111,76% - - - - - - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - 100,00% 100,00% - - - - - - -
Rörelsekapital/omsättning - -844 978,26% 56 879,41% - - - - - - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 5,74% 5,82% 9,63% 11,12% 19,35% 15,41% 24,33% 22,88% 34,60% 34,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 132,47% 20,99% 386,80% 657,49% 123 745,16% 50 573,33% 64 268,25% 698,13% 31 112,70% 24 000,00%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...