Visa allt om Rederiaktiebolaget Novator
Visa allt om Rederiaktiebolaget Novator

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 9 230 9 492 1 479 284 766 2 851 6 098 4 000 4 664 9 105
Övrig omsättning 3 693 - 60 - 50 69 1 232 - 3 260 -
Rörelseresultat (EBIT) 6 469 7 388 -99 -2 612 -4 835 -3 279 312 -1 398 2 508 2 810
Resultat efter finansnetto 29 924 6 223 25 681 -2 613 -3 269 2 067 589 -1 465 2 002 2 540
Årets resultat 30 001 0 31 015 -1 013 -5 857 29 854 -731 2 111
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 148 908 124 638 86 877 86 753 99 070 51 476 26 077 28 040 29 187 30 580
Omsättningstillgångar 8 495 8 386 1 355 1 049 889 18 227 12 313 12 178 11 463 11 525
Tillgångar 157 404 133 025 88 232 87 801 99 960 69 703 38 390 40 218 40 650 42 105
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 36 014 21 013 36 013 38 998 47 210 13 282 7 836 6 981 6 543 6 541
Obeskattade reserver 44 743 42 881 26 762 25 464 27 064 22 413 18 442 20 065 20 408 18 418
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 72 017 63 596 22 492 20 892 23 482 29 480 5 131 5 831 7 361 7 729
Kortfristiga skulder 4 630 5 535 2 965 2 447 2 203 4 528 6 981 7 341 6 339 9 417
Skulder och eget kapital 157 404 133 025 88 232 87 801 99 960 69 703 38 390 40 218 40 650 42 105
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - 0 - - - 0 564 509 422 578
Varav tantiem till styrelse & VD - 0 - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 0 - 89 2 134 1 749 1 026 968 926 1 500
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader - 0 - 81 1 217 959 907 813 683 1 038
Utdelning till aktieägare 20 000 15 000 15 000 0 7 200 0 0 0 0 0
Omsättning 12 923 9 492 1 539 284 816 2 920 7 330 4 000 7 924 9 105
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. - 0 - - 5 5 4 4 5 7
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 153 570 1 525 1 000 933 1 301
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 689 551 632 583 409 442
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 8 547 9 492 1 505 -1 008 -3 193 -1 615 1 228 -251 3 719 4 110
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -2,76% 541,78% 420,77% -62,92% -73,13% -53,25% 52,45% -14,24% -48,78% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 23,17% 5,55% 33,89% -2,97% -3,24% 3,22% 1,96% -3,04% 6,19% 6,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 395,11% 77,83% 2 021,77% -918,66% -422,58% 78,64% 12,35% -30,53% 53,92% 30,86%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 67,07% 85,27%
Rörelsekapital/omsättning 41,87% 30,04% -108,86% -492,25% -171,54% 480,50% 87,44% 120,92% 109,86% 23,15%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 45,05% 40,94% 64,47% 67,04% 67,18% 42,75% 55,82% 54,13% 52,24% 47,03%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 183,48% 151,51% 45,70% 42,87% 40,35% 402,54% 176,38% 165,89% 180,83% 122,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...