Visa allt om Nobina Europe AB (publ)
Visa allt om Nobina Europe AB (publ)

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02
Nettoomsättning 260 833 263 241 211 000 48 000 55 000 46 000 73 000 120 000 0 0
Övrig omsättning 44 - - - - - - - 83 000 56 000
Rörelseresultat (EBIT) 5 875 4 206 5 000 -3 000 2 000 -1 000 -9 000 -9 000 -15 000 1 000
Resultat efter finansnetto 7 778 2 968 645 -83 000 102 000 -138 000 -33 000 74 000 -82 000 -136 000 -38 000
Årets resultat -3 125 3 024 486 -81 000 102 000 -138 000 -33 000 79 000 -77 000 -132 000 -34 000
Balansräkningar (tkr)
2017-02 2016-02 2015-02 2014-02 2013-02 2012-02 2011-02 2010-02 2009-02 2008-02
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 18 912 646 850 1 985 000 2 154 000 2 110 000 2 064 000 1 819 000 1 927 000 2 644 000 2 607 000
Omsättningstillgångar 270 950 1 243 192 539 000 719 000 238 000 328 000 622 000 429 000 630 000 107 000
Tillgångar 289 862 1 890 042 2 524 000 2 873 000 2 348 000 2 392 000 2 441 000 2 356 000 3 274 000 2 714 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 214 609 217 734 210 000 291 000 189 000 146 000 179 000 87 000 149 000 271 000
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 22 419 0 21 000 23 000 25 000 26 000 28 000 31 000 34 000
Långfristiga skulder 18 458 932 279 1 484 000 1 826 000 1 905 000 1 398 000 1 397 000 1 486 000 991 000 2 271 000
Kortfristiga skulder 56 795 717 610 830 000 735 000 231 000 823 000 839 000 755 000 2 103 000 138 000
Skulder och eget kapital 289 862 1 890 042 2 524 000 2 873 000 2 348 000 2 392 000 2 441 000 2 356 000 3 274 000 2 714 000
Löner & utdelning (tkr)
2017-02
2016-02
2015-02
2014-02
2013-02
2012-02
2011-02
2010-02
2009-02
2008-02
Löner till styrelse & VD 0 - - 0 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 - 0
Löner till övriga anställda 66 456 85 562 58 000 16 000 17 000 14 000 14 000 26 000 18 000 8 000
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - 0
Sociala kostnader 40 393 42 704 30 000 9 000 11 000 10 000 13 000 11 000 9 000 4 000
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 260 877 263 241 211 000 48 000 55 000 46 000 73 000 120 000 83 000 56 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 149 110 131 94 56 36 40 57 45 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 751 2 393 1 611 511 982 1 278 1 825 2 105 - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 717 1 219 702 277 536 722 700 737 644 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 17 973 15 660 17 000 -2 000 4 000 0 -4 000 -1 000 -8 000 6 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,91% 24,76% 339,58% -12,73% 19,57% -36,99% -39,17% - - -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,02% 163,64% 0,95% 8,67% -0,13% 5,43% 12,00% 6,32% - -
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,91% 1 174,93% 11,37% 518,75% -5,45% 282,61% 401,37% 124,17% - -
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% - -
Rörelsekapital/omsättning 82,10% 199,66% -137,91% -33,33% 12,73% -1 076,09% -297,26% -271,67% - -
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 74,04% 11,52% 8,32% 10,13% 8,05% 6,10% 7,33% 3,69% 4,55% 9,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 477,07% 173,24% 64,94% 97,82% 103,03% 39,85% 74,14% 56,82% 29,96% 77,54%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...