Visa allt om Strand's Grafiska i Norden Aktiebolag
Visa allt om Strand's Grafiska i Norden Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Nettoomsättning 66 769 52 743 50 164 46 983 44 914 45 827 45 954 40 166 22 094 26 633
Övrig omsättning 528 999 596 659 582 293 403 646 294 100
Rörelseresultat (EBIT) -1 526 1 097 2 657 2 286 -2 037 1 766 523 -1 834 487 -747
Resultat efter finansnetto -1 710 1 012 2 557 2 187 -2 527 1 489 154 -2 230 191 -847
Årets resultat 20 672 1 539 950 -12 916 701 -755 47 -621
Balansräkningar (tkr)
2016-08 2015-08 2014-08 2013-08 2012-08 2011-08 2010-08 2009-08 2008-08 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 15 897 9 362 5 199 3 278 2 528 2 662 9 981 8 700 8 385 967
Omsättningstillgångar 18 722 16 081 16 300 12 429 14 741 20 239 16 255 14 452 12 501 10 103
Tillgångar 34 619 25 443 21 499 15 706 17 269 22 901 26 236 23 153 20 886 11 070
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 7 232 7 212 6 540 6 210 5 260 5 272 4 356 3 655 4 411 4 364
Obeskattade reserver 2 155 2 959 2 827 2 248 1 357 773 453 0 1 475 1 367
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 713 586 2 973 146 3 687 9 589 13 598 10 942 6 830 0
Kortfristiga skulder 24 519 14 686 9 159 7 102 6 964 7 267 7 830 8 556 8 170 5 339
Skulder och eget kapital 34 619 25 443 21 499 15 706 17 269 22 901 26 236 23 153 20 886 11 070
Löner & utdelning (tkr)
2016-08
2015-08
2014-08
2013-08
2012-08
2011-08
2010-08
2009-08
2008-08
2007-12
Löner till styrelse & VD - - 36 667 611 642 623 626 169 1 055
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 17 831 11 359 10 447 8 629 8 149 8 372 9 280 10 872 6 691 6 408
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 6 285 3 938 3 683 3 376 3 281 3 194 3 685 4 478 2 599 3 404
Utdelning till aktieägare 0 0 0 1 210 0 0 0 0 0 0
Omsättning 67 297 53 742 50 760 47 642 45 496 46 120 46 357 40 812 22 388 26 733
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 47 35 28 28 26 27 34 40 37 22
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 421 1 507 1 792 1 678 1 727 1 697 1 352 1 004 597 1 211
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 521 441 512 457 472 447 405 404 258 478
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -111 2 072 3 477 2 788 -1 597 2 212 1 669 -847 825 -294
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 26,59% 5,14% 6,77% 4,61% -1,99% -0,28% 14,41% 81,80% -17,04% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -4,41% 4,31% 12,37% 14,57% -11,78% 8,63% 2,02% -7,71% 2,39% -6,66%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,29% 2,08% 5,30% 4,87% -4,53% 4,31% 1,15% -4,44% 2,26% -2,77%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 62,30% 59,52% 59,18% 60,95% 56,94% 66,21% 63,81% 63,42% 70,02% 63,60%
Rörelsekapital/omsättning -8,68% 2,64% 14,24% 11,34% 17,32% 28,31% 18,33% 14,68% 19,60% 17,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 25,75% 37,42% 40,68% 50,09% 36,25% 25,51% 17,88% 15,79% 26,20% 48,31%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,69% 81,51% 127,73% 118,80% 144,50% 202,12% 144,56% 125,79% 117,52% 116,35%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2008 är 8 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...