Visa allt om ABB Power Grids Sweden AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 25 693 000 30 245 000 32 944 000 33 331 000 35 005 000 31 564 000 34 760 000 33 855 000 31 505 000 27 187 000
Övrig omsättning 29 000 131 000 116 000 72 000 31 000 95 000 67 000 78 000 - -
Rörelseresultat (EBIT) 187 000 1 961 000 2 158 000 1 855 000 1 883 000 -180 000 2 507 000 2 443 000 4 272 000 1 700 000
Resultat efter finansnetto 225 000 2 033 000 5 361 000 1 851 000 1 878 000 -48 000 2 476 000 2 501 000 4 336 000 1 751 000
Årets resultat 189 000 1 658 000 4 739 000 1 040 000 1 003 000 2 000 2 149 000 1 442 000 3 073 000 1 244 000
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 * 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 3 854 000 5 168 000 5 195 000 8 133 000 7 860 000 7 498 000 6 405 000 5 817 000 4 424 000 3 320 000
Omsättningstillgångar 12 500 000 18 371 000 24 765 000 18 998 000 17 701 000 17 366 000 17 453 000 18 036 000 20 751 000 20 807 000
Tillgångar 16 354 000 23 539 000 29 960 000 27 131 000 25 561 000 24 864 000 23 858 000 23 853 000 25 175 000 24 127 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 500 000 7 664 000 11 306 000 7 328 000 7 203 000 6 192 000 8 545 000 7 746 000 9 172 000 8 391 000
Obeskattade reserver 343 000 689 000 648 000 1 097 000 950 000 866 000 865 000 1 180 000 653 000 539 000
Avsättningar (tkr) 1 057 000 1 559 000 2 038 000 2 032 000 1 518 000 2 103 000 1 596 000 1 416 000 1 271 000 1 454 000
Långfristiga skulder 0 1 395 000 1 380 000 819 000 833 000 400 000 1 200 000 1 200 000 1 209 000 1 220 000
Kortfristiga skulder 11 454 000 12 232 000 14 588 000 15 855 000 15 057 000 15 303 000 11 652 000 12 302 000 12 870 000 12 523 000
Skulder och eget kapital 16 354 000 23 539 000 29 960 000 27 131 000 25 561 000 24 864 000 23 858 000 - 25 175 000 24 127 000
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12 *
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 13 000 7 000 9 000 11 000 9 000 7 000 10 000 3 000 2 000 2 000
Varav tantiem till styrelse & VD 2 000 2 000 3 000 4 000 3 000 3 000 3 000 1 000 - -
Löner till övriga anställda 4 070 000 4 441 000 4 456 000 4 814 000 4 766 000 4 809 000 4 606 000 4 446 000 4 023 000 3 851 000
Varav resultatlön till övriga anställda 0 0 0 - - 0 0 - - -
Sociala kostnader 2 079 000 2 193 000 2 212 000 2 276 000 2 211 000 2 155 000 2 058 000 1 981 000 1 999 000 1 810 000
Utdelning till aktieägare 0 1 200 000 4 700 000 800 000 1 000 000 0 2 200 000 1 100 000 2 500 000 1 500 000
Omsättning 25 722 000 30 376 000 33 060 000 33 403 000 35 036 000 31 659 000 34 827 000 33 933 000 31 505 000 27 187 000
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 784 7 916 8 027 8 795 9 036 9 364 9 325 9 052 8 742 8 843
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 787 3 821 4 104 3 790 3 874 3 371 3 728 3 740 3 604 3 074
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 908 839 832 807 773 744 716 710 689 640
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 677 000 2 489 000 2 727 000 2 637 000 2 474 000 553 000 3 180 000 3 076 000 4 677 000 1 869 000
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -15,05% -8,19% -1,16% -4,78% 10,90% -9,19% 2,67% 7,46% 15,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,42% 8,69% 18,00% 6,92% 7,48% 0,00% 10,58% 10,72% 17,43% 7,29%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,91% 6,76% 16,37% 5,63% 5,46% 0,00% 7,26% 7,56% 13,92% 6,47%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 20,31% 25,13% 24,68% 23,88% 23,05% 16,86% 22,56% 22,28% 28,14% 22,67%
Rörelsekapital/omsättning 4,07% 20,30% 30,89% 9,43% 7,55% 6,54% 16,69% 16,94% 25,02% 30,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 23,04% 34,84% 39,42% 30,16% 31,08% 27,62% 38,64% 36,12% 38,34% 36,42%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 60,51% 82,46% 125,63% 78,04% 70,66% 56,54% 75,92% 86,46% 102,06% 119,96%

* Informationen saknas eller är felaktig i bokslutet 2012-12 : Summa eget kapital och skulder stämmer ej vid nedräkning mot balansomslutningen.
mer information

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...