Visa allt om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB
Visa allt om Öhrlings PricewaterhouseCoopers AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Nettoomsättning 5 195 071 4 891 888 4 456 690 4 197 576 4 146 198 4 204 012 4 257 728 3 949 152 3 782 884 3 670 306
Övrig omsättning 454 342 364 460 455 231 481 647 487 208 458 638 333 589 442 598 362 060 681 964
Rörelseresultat (EBIT) 473 882 603 788 525 029 459 790 398 851 144 098 389 377 490 041 396 711 413 632
Resultat efter finansnetto 1 957 038 583 758 514 335 448 160 388 015 137 168 381 929 479 992 383 911 396 281
Årets resultat 1 835 097 442 298 397 774 497 716 382 482 102 912 194 954 339 470 273 118 198 694
Balansräkningar (tkr)
2018-06 2017-06 2016-06 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-06 2010-06 2009-06
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 315 542 318 726 260 293 169 146 161 037 182 721 193 147 184 463 291 410 335 050
Omsättningstillgångar 3 674 153 2 175 641 2 076 414 2 000 638 1 900 417 2 487 826 1 984 999 2 020 583 1 560 800 1 699 645
Tillgångar 3 989 695 2 494 367 2 336 707 2 169 784 2 061 454 2 670 547 2 178 146 2 205 046 1 852 210 2 034 695
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 233 502 843 405 801 107 743 333 485 617 303 135 400 038 595 085 414 228 516 832
Obeskattade reserver 0 0 0 0 200 000 316 028 316 828 216 828 216 828 216 828
Avsättningar (tkr) 385 016 386 998 382 701 372 758 375 571 370 436 384 374 376 739 266 847 258 371
Långfristiga skulder 6 144 6 160 6 180 6 195 6 221 6 248 6 279 8 818 8 859 8 775
Kortfristiga skulder 1 365 033 1 257 804 1 146 719 1 047 498 994 045 1 674 700 1 070 627 1 007 576 945 448 1 033 889
Skulder och eget kapital 3 989 695 2 494 367 2 336 707 2 169 784 2 061 454 2 670 547 2 178 146 2 205 046 1 852 210 2 034 695
Löner & utdelning (tkr)
2018-06
2017-06
2016-06
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-06
2010-06
2009-06
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - 0 0 - - - 0
Löner till övriga anställda 1 823 070 1 732 662 1 615 383 1 549 854 1 630 352 1 646 016 1 570 188 1 455 713 1 411 033 1 414 453
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - 0 - - - -
Sociala kostnader 905 056 844 154 781 810 734 758 733 683 759 998 726 245 699 254 653 828 625 948
Utdelning till aktieägare 1 840 000 445 000 400 340 000 240 000 200 000 200 000 390 000 310 000 375 000
Omsättning 5 649 413 5 256 348 4 911 921 4 679 223 4 633 406 4 662 650 4 591 317 4 391 750 4 144 944 4 352 270
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 3 567 3 418 3 047 3 028 3 199 3 420 3 464 3 154 3 107 3 024
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 456 1 431 1 463 1 386 1 296 1 229 1 229 1 252 1 218 1 214
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 819 546 839 806 783 543 725 741 714 732
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 519 363 633 851 563 840 498 641 442 469 204 052 453 079 564 359 469 862 484 475
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 6,20% 9,77% 6,17% 1,24% -1,38% -1,26% 7,81% 4,40% 3,07% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 49,40% 24,03% 22,57% 21,56% 19,66% 5,68% 18,40% 22,48% 21,66% 20,31%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 37,94% 12,25% 11,83% 11,14% 9,78% 3,61% 9,41% 12,55% 10,60% 11,26%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 44,45% 18,76% 20,86% 22,71% 21,86% 19,34% 21,48% 25,65% 16,27% 18,14%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 55,98% 33,81% 34,28% 34,26% 31,12% 20,07% 29,09% 34,23% 30,99% 33,07%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 269,16% 172,97% 159,60% 168,38% 165,31% 133,10% 159,36% 200,54% 165,09% 164,39%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...