Visa allt om Volvo Business Services Aktiebolag
Visa allt om Volvo Business Services Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 757 328 757 269 869 868 1 000 380 934 189 929 415 815 139 645 243 754 278 671 639
Övrig omsättning - - - - - - - - - 7 777
Rörelseresultat (EBIT) -22 989 -78 812 -52 840 101 588 4 764 23 859 38 010 54 748 22 964 -25 175
Resultat efter finansnetto -23 560 -80 365 -53 542 101 145 5 559 25 659 39 573 53 661 22 559 -20 337
Årets resultat -5 034 1 779 -2 785 -2 386 1 215 -2 304 29 164 39 091 16 665 -15 864
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 679 2 924 2 581 2 228 1 955 2 726 3 156 2 524 3 201 4 720
Omsättningstillgångar 360 827 391 737 411 491 519 546 436 504 519 584 457 319 458 912 371 214 344 068
Tillgångar 363 506 394 661 414 072 521 774 438 459 522 310 460 475 461 436 374 415 348 788
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 98 517 103 931 102 292 105 077 107 463 106 248 108 552 110 408 110 063 106 663
Obeskattade reserver 0 0 0 148 295 500 671 775 820 742
Avsättningar (tkr) 5 636 8 723 21 580 27 263 28 861 33 703 31 014 51 400 41 482 40 447
Långfristiga skulder 6 184 4 836 4 361 1 150 1 080 923 293 0 0 0
Kortfristiga skulder 253 169 277 171 285 838 388 136 300 760 380 936 319 945 298 853 222 050 200 936
Skulder och eget kapital 363 506 394 661 414 072 521 774 438 459 522 310 460 475 461 436 374 415 348 788
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 4 579 - 2 905 2 924 2 251 2 085 2 299 1 942 1 744 2 729
Varav tantiem till styrelse & VD 2 574 - 1 004 1 085 416 430 719 616 287 1 327
Löner till övriga anställda 174 558 - 203 295 233 734 223 880 221 231 220 633 201 471 197 806 196 579
Varav resultatlön till övriga anställda 4 713 - 3 474 - - 2 392 6 439 3 303 1 917 12
Sociala kostnader 82 120 - 104 386 128 432 71 366 69 884 69 597 102 343 92 444 121 982
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 757 328 757 269 869 868 1 000 380 934 189 929 415 815 139 645 243 754 278 679 416
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 269 300 329 390 414 415 411 403 502 505
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 815 2 524 2 644 2 565 2 257 2 240 1 983 1 601 1 503 1 330
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 971 0 944 936 719 707 712 759 582 636
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 989 -78 812 -52 793 101 746 4 987 24 160 42 033 55 083 23 441 -24 476
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,01% -12,94% -13,05% 7,09% 0,51% 14,02% 26,33% -14,46% 12,30% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -6,32% -19,97% -12,76% 19,66% 1,54% 5,15% 9,18% 12,10% 6,45% -5,37%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -3,03% -10,41% -6,07% 10,25% 0,72% 2,90% 5,18% 8,65% 3,20% -2,79%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 25,36% 18,92% 3,33% 23,43% 1,34% 15,26% 19,53% 9,11% 4,38% -3,61%
Rörelsekapital/omsättning 14,22% 15,13% 14,45% 13,14% 14,53% 14,92% 16,85% 24,81% 19,78% 21,31%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 27,10% 26,33% 24,70% 20,16% 24,56% 20,41% 23,68% 24,05% 29,56% 30,73%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 142,52% 141,33% 143,96% 133,86% 145,13% 136,40% 142,94% 153,56% 167,18% 171,23%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...