Visa allt om Sven Wranges Juvelerare Aktiebolag
Visa allt om Sven Wranges Juvelerare Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Nettoomsättning 9 907 10 623 16 275 14 297 12 249 14 548 14 632 14 940 13 839 13 892
Övrig omsättning 160 590 401 193 250 237 133 78 285 -
Rörelseresultat (EBIT) -1 878 -113 -1 749 1 181 271 677 409 798 1 014 603
Resultat efter finansnetto -2 114 -341 -2 364 672 -261 237 -100 45 340 42
Årets resultat -2 114 -341 -2 364 672 -261 237 -100 45 340 42
Balansräkningar (tkr)
2016-06 2015-06 2014-06 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12 2006-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 36 69 330 434 554 711 842 992 949 488
Omsättningstillgångar 12 555 14 055 13 989 16 481 15 847 15 780 15 794 16 522 16 570 16 670
Tillgångar 12 591 14 124 14 319 16 915 16 401 16 490 16 635 17 514 17 519 17 158
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 3 083 4 075 3 567 2 904 2 232 2 493 2 256 2 356 2 311 1 971
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 7 293 8 062 8 045 9 759 9 550 9 135 9 487 9 974 1 040 9 695
Kortfristiga skulder 2 214 1 987 2 707 4 252 4 620 4 862 4 892 5 184 14 168 5 492
Skulder och eget kapital 12 591 14 124 14 319 16 915 16 401 16 490 16 635 17 514 17 519 17 158
Löner & utdelning (tkr)
2016-06
2015-06
2014-06
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
2006-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 - 125 146 327 326 280
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 542 2 916 4 293 2 786 2 690 2 620 2 654 2 794 2 648 2 627
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 963 920 1 785 1 215 1 170 1 191 1 250 1 348 1 343 1 215
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 10 067 11 213 16 676 14 490 12 499 14 785 14 765 15 018 14 124 13 892
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 7 7 7 7 7 7 7 8 10 10
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 415 1 518 2 325 2 042 1 750 2 078 2 090 1 868 1 384 1 389
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 502 550 871 551 532 552 563 571 408 390
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -1 844 -63 -1 544 1 346 474 882 671 960 1 091 666
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,74% -34,73% - 16,72% -15,80% -0,57% -2,06% 7,96% -0,38% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -14,92% -0,80% -12,21% 6,98% 1,65% 4,11% 2,46% 4,59% 5,80% 3,51%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -18,96% -1,06% -10,75% 8,26% 2,21% 4,65% 2,80% 5,38% 7,34% 4,34%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 37,15% 50,91% 48,84% 55,02% 53,30% 48,63% 46,25% 54,58% 51,85% 52,30%
Rörelsekapital/omsättning 104,38% 113,60% 69,32% 85,54% 91,66% 75,05% 74,51% 75,89% 17,36% 80,46%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 24,49% 28,85% 24,91% 17,17% 13,61% 15,12% 13,56% 13,45% 13,19% 11,49%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 16,80% 19,07% 12,38% 30,86% 16,71% 24,85% 28,37% 18,92% 13,45% 36,74%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2014 är 18 månader och har därför blivit justerat nedåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...