Visa allt om Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag
Visa allt om Taxi Stockholm 15 00 00 Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 288 503 306 831 257 590 1 999 300 1 996 309 1 858 463 1 714 242 1 513 542 1 505 851 1 416 863
Övrig omsättning 12 644 15 499 - - - - 7 348 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 3 709 -4 533 7 879 2 635 10 774 4 678 23 923 8 773 3 524 -12 020
Resultat efter finansnetto 2 189 -8 121 6 726 11 807 7 227 6 570 21 902 8 561 3 268 -11 798
Årets resultat 3 446 -811 1 894 9 047 1 562 3 367 5 340 6 985 2 171 -1 033
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 223 142 154 192 158 630 174 278 191 850 204 356 197 859 140 014 147 099 155 669
Omsättningstillgångar 148 437 179 221 148 192 135 756 122 659 84 602 97 132 84 024 75 472 73 949
Tillgångar 371 580 333 413 306 822 310 034 314 509 288 958 294 992 224 039 222 571 229 618
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 129 286 125 840 126 650 122 644 112 718 113 957 111 989 87 635 80 650 78 479
Obeskattade reserver 17 071 20 187 28 507 25 249 23 744 20 636 18 350 4 400 6 000 6 100
Avsättningar (tkr) 25 647 25 973 26 289 33 422 34 624 35 011 35 398 28 999 29 328 29 678
Långfristiga skulder 58 653 10 471 10 198 10 233 10 275 10 184 9 946 9 701 9 638 9 806
Kortfristiga skulder 140 921 150 941 115 177 118 487 133 148 109 170 119 308 93 303 96 955 105 555
Skulder och eget kapital 371 580 333 413 306 822 310 034 314 509 288 958 294 992 224 039 222 571 229 618
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 3 566 3 957 3 438 4 271 3 103 3 316 3 883 3 325 3 225 3 091
Varav tantiem till styrelse & VD - - 0 - - - - - - -
Löner till övriga anställda 65 556 64 339 62 488 57 863 63 606 62 894 53 366 48 668 49 658 49 441
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 27 737 26 785 24 232 23 151 26 566 26 279 21 204 19 354 20 260 19 664
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 301 147 322 330 257 590 1 999 300 1 996 309 1 858 463 1 721 590 1 513 542 1 505 851 1 416 863
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 167 163 161 152 174 179 145 140 145 135
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 728 1 882 1 600 13 153 11 473 10 382 11 822 10 811 10 385 10 495
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 572 641 572 611 567 527 557 529 525 549
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 19 195 12 260 27 574 23 499 31 675 25 129 39 626 27 653 27 105 12 213
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,97% 19,12% -87,12% 0,15% 7,42% 8,41% 13,26% 0,51% 6,28% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,63% -2,39% 2,26% 3,87% 2,42% 2,37% 7,54% 3,99% 1,83% -5,05%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 0,81% -2,60% 2,70% 0,60% 0,38% 0,37% 1,30% 0,59% 0,27% -0,82%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 2,61% 9,22% 12,82% 0,86% -0,53% -1,32% -1,29% -0,61% -1,43% -2,23%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 38,38% 42,47% 48,53% 45,91% 41,40% 44,70% 42,55% 40,56% 38,18% 36,09%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 102,94% 116,69% 125,60% 113,41% 91,44% 76,68% 80,62% 88,72% 76,84% 69,04%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...