Visa allt om Sydkraft Hydropower AB
Visa allt om Sydkraft Hydropower AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 2 165 581 3 038 348 3 139 958 3 074 821 3 487 791 3 770 849 3 107 039 2 470 916 4 264 476 4 093 910
Övrig omsättning 105 803 95 776 144 326 134 366 129 580 134 763 124 402 103 373 156 084 -
Rörelseresultat (EBIT) 830 291 1 653 572 1 766 500 1 683 478 2 388 399 2 699 769 2 158 310 1 581 946 1 898 224 2 859 245
Resultat efter finansnetto 1 016 209 1 305 328 1 489 267 1 366 650 2 020 299 2 342 812 2 415 251 1 207 974 12 024 887 2 491 183
Årets resultat 200 048 27 50 046 -59 10 745 1 658 257 1 986 915 880 686 11 615 364 2 896 514
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 17 104 364 17 064 948 16 767 352 16 597 049 16 178 592 15 816 763 15 652 314 15 848 647 15 593 296 22 947 796
Omsättningstillgångar 669 943 798 075 1 418 007 2 107 239 2 039 245 1 943 285 1 722 136 4 936 965 19 401 375 2 108 894
Tillgångar 17 774 307 17 863 023 18 185 359 18 704 288 18 217 837 17 760 048 17 374 450 20 785 612 34 994 671 25 056 690
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 706 973 4 506 925 4 506 898 4 739 417 4 739 476 4 728 731 6 227 987 10 366 771 21 319 127 10 804 643
Obeskattade reserver 1 579 071 1 720 781 1 745 715 1 614 096 1 504 460 1 413 100 1 339 011 1 326 333 1 316 775 1 291 323
Avsättningar (tkr) 151 174 156 816 163 868 170 163 174 567 214 312 224 923 212 763 217 998 256 298
Långfristiga skulder 10 107 598 9 886 222 10 145 000 10 515 000 9 515 000 8 845 000 7 345 000 7 345 000 9 530 000 9 555 818
Kortfristiga skulder 1 229 491 1 592 279 1 623 878 1 665 612 2 284 334 2 558 905 2 237 529 1 534 745 2 610 771 3 148 608
Skulder och eget kapital 17 774 307 17 863 023 18 185 359 18 704 288 18 217 837 17 760 048 17 374 450 20 785 612 34 994 671 25 056 690
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 1 589 1 706 1 646 1 557 2 804 2 825 2 934 2 276 2 454 2 240
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 368 324 332 497
Löner till övriga anställda 94 432 89 453 87 073 75 419 71 177 68 690 65 208 56 628 58 387 53 451
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 3 815 - -
Sociala kostnader 52 390 48 514 49 499 49 859 41 687 36 124 36 697 31 821 29 997 26 314
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 1 500 000 3 500 000 10 900 000 0
Omsättning 2 271 384 3 134 124 3 284 284 3 209 187 3 617 371 3 905 612 3 231 441 2 574 289 4 420 560 4 093 910
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 167 155 150 131 131 128 129 122 130 117
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 12 968 19 602 20 933 23 472 26 624 29 460 24 086 20 253 32 804 34 991
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 908 925 938 988 903 860 848 769 730 701
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 1 019 352 1 833 616 1 930 949 1 885 448 2 580 826 2 888 422 2 333 612 1 716 937 2 029 502 3 070 951
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -28,73% -3,24% 2,12% -11,84% -7,51% 21,36% 25,74% -42,06% 4,17% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 5,98% 9,31% 9,78% 9,07% 13,21% 15,30% 15,87% 7,89% 35,60% 11,55%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 49,04% 54,74% 56,65% 55,19% 68,98% 72,05% 88,74% 66,33% 292,10% 70,69%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,34% 88,47% 90,04% 90,37% 91,66% 92,94% 92,54% 88,73% 57,07% 70,51%
Rörelsekapital/omsättning -25,84% -26,14% -6,56% 14,36% -7,03% -16,33% -16,59% 137,69% 393,73% -25,40%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 33,41% 32,74% 32,27% 32,07% 32,10% 32,49% 41,53% 54,58% 63,63% 46,83%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 54,49% 50,12% 87,32% 126,51% 89,27% 75,94% 76,97% 321,68% 743,13% 66,98%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...