Visa allt om Lindab Ventilation Aktiebolag

Bolagets redovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 1 191 043 1 202 480 1 102 557 928 563 862 697 778 448 749 254 645 122 656 366 624 283
Övrig omsättning 16 458 7 196 6 787 6 824 6 055 3 360 7 792 5 462 3 596 3 626
Rörelseresultat (EBIT) 103 847 98 083 135 112 102 009 113 759 90 487 101 805 36 056 28 065 -8 611
Resultat efter finansnetto 102 398 96 849 133 988 100 703 111 333 88 581 100 431 34 678 25 421 -11 047
Årets resultat 3 529 3 423 915 1 267 702 14 242 1 755 29 084 22 352 -5 412
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 146 424 89 466 71 739 71 016 61 044 55 784 53 215 56 870 63 197 70 288
Omsättningstillgångar 186 050 139 238 132 894 141 984 132 339 120 556 123 041 150 844 121 420 168 392
Tillgångar 332 474 228 704 204 633 213 000 193 383 176 340 176 256 207 714 184 617 238 680
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 28 119 21 852 18 430 17 515 16 248 15 547 15 522 13 767 16 975 11 273
Obeskattade reserver 42 222 28 096 28 079 26 550 27 638 27 071 27 395 30 962 34 714 39 241
Avsättningar (tkr) 32 977 32 072 30 402 28 862 27 970 27 123 27 523 36 518 23 603 26 378
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 217 474 403 124
Kortfristiga skulder 229 156 146 684 127 722 140 073 121 527 106 599 105 599 125 993 108 922 161 664
Skulder och eget kapital 332 474 228 704 204 633 213 000 193 383 176 340 176 256 207 714 184 617 238 680
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 408 1 138 1 258 1 219 1 075 1 258 1 627 1 495 2 146 1 422
Varav tantiem till styrelse & VD 212 161 61 125 143 205 125 16 113 71
Löner till övriga anställda 184 337 179 372 164 055 156 718 151 411 142 796 135 745 131 142 131 251 133 955
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 0 - -
Sociala kostnader 76 814 75 247 68 137 64 240 59 544 56 436 55 146 52 330 51 050 55 932
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 207 501 1 209 676 1 109 344 935 387 868 752 781 808 757 046 650 584 659 962 627 909
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 414 440 408 403 399 304 374 357 356 345
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 877 2 733 2 702 2 304 2 162 2 561 2 003 1 807 1 844 1 810
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 634 581 572 551 531 660 515 518 518 555
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 120 842 111 863 148 152 112 276 124 301 100 714 114 051 50 222 42 941 7 277
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -0,95% 9,06% 18,74% 7,63% 10,82% 3,90% 16,14% -1,71% 5,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 31,23% 42,89% 66,03% 47,89% 58,83% 51,31% 57,79% 17,61% 15,49% -3,44%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8,72% 8,16% 12,25% 10,99% 13,19% 11,62% 13,59% 5,67% 4,36% -1,31%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 21,28% 21,22% 23,75% 23,03% 25,38% 25,06% 25,13% 26,01% 24,62% 14,61%
Rörelsekapital/omsättning -3,62% -0,62% 0,47% 0,21% 1,25% 1,79% 2,33% 3,85% 1,90% 1,08%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 18,36% 19,14% 19,71% 17,95% 19,55% 20,79% 20,93% 18,25% 23,05% 16,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 33,96% 29,61% 38,82% 56,65% 61,79% 60,34% 61,82% 76,44% 61,87% 70,64%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!