Visa allt om KåKå Aktiebolag
Visa allt om KåKå Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 983 061 999 498 987 628 958 342 993 510 929 452 889 506 914 317 904 402 846 186
Övrig omsättning 7 477 - - 522 - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 49 428 45 112 45 700 49 437 54 862 46 932 54 120 51 218 60 357 54 845
Resultat efter finansnetto 48 766 174 724 44 603 49 107 43 968 43 213 49 402 40 869 51 085 30 990
Årets resultat 37 668 163 176 34 028 32 980 25 325 24 780 30 546 18 934 26 735 10 419
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 415 639 398 593 310 703 298 936 306 987 281 889 275 008 274 796 283 049 247 938
Omsättningstillgångar 215 029 436 762 278 634 242 551 236 210 243 756 231 250 232 576 201 256 200 627
Tillgångar 630 668 835 356 589 337 541 487 543 196 525 645 506 258 507 372 484 305 448 565
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 165 061 457 393 294 217 260 189 227 449 202 125 177 345 146 798 127 865 101 808
Obeskattade reserver 95 382 94 810 92 617 91 917 86 963 87 282 79 106 72 545 60 970 47 552
Avsättningar (tkr) 60 481 58 903 57 961 56 618 56 178 56 917 53 944 53 954 54 010 52 000
Långfristiga skulder 200 126 127 092 38 045 37 366 61 118 83 528 100 169 142 606 149 253 150 000
Kortfristiga skulder 109 619 97 158 106 497 95 397 111 488 95 794 95 694 91 469 92 208 97 206
Skulder och eget kapital 630 668 835 356 589 337 541 487 543 196 525 645 506 258 507 372 484 305 448 565
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 5 396 4 860 4 066 2 942 2 802 2 807 2 979 2 687 2 629 2 450
Varav tantiem till styrelse & VD 1 282 1 515 1 483 487 416 400 900 722 701 600
Löner till övriga anställda 61 674 56 881 54 720 54 950 55 610 46 422 46 041 46 081 43 378 40 506
Varav resultatlön till övriga anställda 1 428 748 613 1 250 4 000 - 184 1 747 1 532 1 333
Sociala kostnader 32 374 28 919 27 900 27 680 25 764 27 408 23 549 23 604 22 995 20 362
Utdelning till aktieägare 0 330 000 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 990 538 999 498 987 628 958 864 993 510 929 452 889 506 914 317 904 402 846 186
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 138 135 127 131 128 121 116 120 115 112
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 124 7 404 7 777 7 316 7 762 7 681 7 668 7 619 7 864 7 555
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 747 697 705 677 686 663 656 637 631 591
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 690 54 201 54 294 59 723 64 754 57 671 65 593 62 165 70 576 65 193
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,64% 1,20% 3,06% -3,54% 6,89% 4,49% -2,71% 1,10% 6,88% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 8,27% 21,27% 8,21% 9,70% 8,98% 9,30% 10,86% 9,09% 12,87% 8,83%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,30% 17,77% 4,90% 5,48% 4,91% 5,26% 6,18% 5,04% 6,89% 4,68%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 24,24% 24,05% 23,67% 24,51% 24,46% 24,58% 25,36% 24,37% 24,76% 23,88%
Rörelsekapital/omsättning 10,72% 33,98% 17,43% 15,36% 12,55% 15,92% 15,24% 15,43% 12,06% 12,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,97% 63,61% 62,18% 61,29% 53,67% 50,69% 46,55% 39,47% 35,47% 30,33%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 129,47% 383,03% 193,44% 196,00% 158,32% 190,66% 188,00% 199,41% 150,14% 148,67%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...