Visa allt om AB Kvällstidningen Expressen

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Nettoomsättning 1 457 975 1 456 308 1 282 494 1 291 876 1 318 743 1 307 456 1 314 633 1 404 129 1 490 009 1 495 576
Övrig omsättning 874 1 443 3 245 2 718 357 365 327 5 134 4 240 686
Rörelseresultat (EBIT) 15 217 27 082 22 126 72 071 12 326 78 117 87 641 45 339 127 118 55 110
Resultat efter finansnetto 11 760 23 037 23 723 65 997 6 991 75 329 82 293 39 061 112 328 41 362
Årets resultat 14 004 6 084 6 240 3 353 2 954 -12 619 72 377 25 487 81 527 28 065
Balansräkningar (tkr)
2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 51 250 36 168 43 964 55 408 51 046 59 020 61 778 71 275 192 611 184 570
Omsättningstillgångar 699 105 720 160 712 716 806 992 818 694 678 493 699 014 663 207 533 842 483 103
Tillgångar 750 355 756 328 756 680 862 400 869 740 737 513 760 792 734 482 726 453 667 673
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 200 455 186 450 195 849 189 609 186 256 183 302 195 921 188 690 187 523 178 075
Obeskattade reserver 0 0 956 19 411 19 495 20 408 6 083 22 000 18 250 17 500
Avsättningar (tkr) 259 959 252 488 239 120 254 892 292 989 223 520 210 421 220 036 181 003 171 885
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 18 135 18 135 18 135 18 135 22 185
Kortfristiga skulder 289 941 317 390 320 755 398 488 371 000 292 148 330 232 285 621 321 541 278 028
Skulder och eget kapital 750 355 756 328 756 680 862 400 869 740 737 513 760 792 734 482 726 453 667 673
Löner & utdelning (tkr)
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
Löner till styrelse & VD - - 0 0 2 845 4 789 5 013 5 620 4 585 5 432
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 210 66 1 438 480 1 390
Löner till övriga anställda 166 467 - 265 757 231 841 239 219 243 721 226 622 260 785 250 827 264 253
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 92 196 23 752 115 485 108 015 115 924 119 865 92 671 161 273 125 580 128 607
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 458 849 1 457 751 1 285 739 1 294 594 1 319 100 1 307 821 1 314 960 1 409 263 1 494 249 1 496 262
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 248 285 398 350 360 398 392 427 445 469
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 5 879 5 110 3 222 3 691 3 663 3 285 3 354 3 288 3 348 3 189
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 1 043 1 019 999 1 022 1 206 953 850 1 016 869 859
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 24 544 36 029 33 255 77 418 18 941 85 613 95 451 50 582 131 744 59 863
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 0,11% 13,55% -0,73% -2,04% 0,86% -0,55% -6,37% -5,76% -0,37% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 3,02% 4,30% 4,43% 8,87% 2,16% 11,43% 12,77% 7,31% 17,81% 8,71%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,56% 2,23% 2,61% 5,92% 1,43% 6,45% 7,39% 3,83% 8,68% 3,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 81,03% 80,21% 77,94% 76,28% 73,86% 72,09% 67,34% 67,24% 64,31% 69,25%
Rörelsekapital/omsättning 28,06% 27,66% 30,56% 31,62% 33,95% 29,55% 28,05% 26,89% 14,25% 13,71%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 26,71% 24,65% 25,98% 23,74% 23,16% 27,01% 26,34% 27,90% 27,67% 28,60%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 241,12% 226,90% 222,20% 202,51% 220,67% 232,24% 211,67% 232,20% 166,03% 173,76%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...