Visa allt om Beijer Electronics Group AB
Visa allt om Beijer Electronics Group AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 1 205 912 1 121 509 1 374 575 1 401 578 1 376 187 1 367 163 1 417 705 1 232 321 1 088 451 1 275 639
Övrig omsättning - 1 714 9 656 40 579 1 509 - 461 3 956 1 196 7 161
Rörelseresultat (EBIT) 18 016 -39 355 52 200 113 612 87 367 99 540 150 270 124 322 63 811 116 522
Resultat efter finansnetto -3 837 -124 199 43 340 96 781 71 874 73 121 132 978 120 021 60 939 96 369
Årets resultat -6 210 -126 113 23 817 62 691 44 366 53 356 99 124 89 487 38 718 77 178
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 894 635 899 696 909 674 894 763 850 863 769 742 798 092 778 289 489 258 505 851
Omsättningstillgångar 524 585 531 196 543 330 601 707 605 946 647 303 680 663 564 045 441 220 491 150
Tillgångar 1 419 220 1 430 892 1 453 004 1 496 470 1 456 809 1 417 045 1 478 755 1 342 334 930 478 997 001
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 585 015 415 389 526 940 496 531 391 363 437 159 439 151 365 369 294 756 295 510
Minoritetsintressen 0 5 773 0 6 356 4 800 0 0 0 15 056 15 266
Avsättningar (tkr) 118 996 101 130 96 714 152 908 0 0 117 229 0 33 525 89 713
Långfristiga skulder 392 116 413 809 434 249 351 523 544 766 507 220 468 681 600 227 333 765 319 883
Kortfristiga skulder 316 872 494 791 395 101 489 153 515 880 472 666 453 694 376 738 253 376 276 629
Skulder och eget kapital 1 419 220 1 430 892 1 453 004 1 496 470 1 456 809 1 417 045 1 478 755 1 342 334 930 478 997 001
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 19 856 5 310 5 900 41 115 21 172 26 342 15 049 14 091
Varav tantiem till styrelse & VD - - - 175 - 5 291 2 797 6 322 970 1 908
Löner till övriga anställda 347 804 301 010 321 199 284 736 308 223 266 447 275 522 227 669 224 260 239 649
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 19 280 24 730 19 823 12 709 13 910
Sociala kostnader 117 985 108 258 108 737 97 696 95 700 91 489 84 942 79 342 70 404 76 685
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 205 912 1 123 223 1 384 231 1 442 157 1 377 696 1 367 163 1 418 166 1 236 277 1 089 647 1 282 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 702 714 752 760 776 689 668 538 534 594
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 718 1 571 1 828 1 844 1 773 1 984 2 122 2 291 2 038 2 148
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 664 573 598 510 528 579 571 620 580 556
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 106 23 019 115 513 178 631 151 313 158 785 203 292 174 779 104 073 155 003
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 7,53% -18,41% -1,93% 1,85% 0,66% -3,57% 15,04% 13,22% -14,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,33% -2,48% 3,84% 7,78% 6,41% 7,11% 10,27% 9,55% 7,47% 12,02%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,56% -3,16% 4,06% 8,31% 6,78% 7,37% 10,71% 10,41% 6,38% 9,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 48,73% 47,70% 45,28% 46,00% 45,12% 44,86% 45,24% 43,80% 42,57% 44,05%
Rörelsekapital/omsättning 17,22% 3,25% 10,78% 8,03% 6,54% 12,77% 16,01% 15,20% 17,26% 16,82%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 41,56% 29,03% 36,27% 33,18% 26,86% 30,85% 29,70% 27,22% 31,68% 29,64%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 112,12% 71,92% 89,43% 84,25% 76,33% 85,42% 94,11% 88,15% 122,11% 111,82%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 31 767 37 883 61 593 61 295 60 701 64 359 65 059 52 268 49 893 60 889
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -30 877 -36 624 -15 104 -25 538 -12 919 -10 841 -12 887 -5 078 3 546 -1 123
Resultat efter finansnetto -52 267 -69 833 32 599 33 249 42 105 7 518 21 020 8 894 45 077 -1 220
Årets resultat 808 -60 250 45 796 44 497 68 618 28 918 31 936 18 082 48 749 7 776
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 759 718 734 835 796 223 803 052 843 683 672 756 604 313 546 298 424 004 429 545
Omsättningstillgångar 25 907 19 470 39 257 39 977 59 632 33 838 100 605 27 018 48 797 58 405
Tillgångar 785 625 754 305 835 480 843 029 903 315 706 594 704 918 573 316 472 801 487 950
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 296 586 78 991 163 075 141 113 120 450 67 406 81 091 54 844 61 648 37 667
Obeskattade reserver 0 0 0 1 050 3 925 7 865 14 284 21 890 29 112 33 859
Avsättningar (tkr) 7 504 6 365 5 121 4 380 3 782 0 2 968 2 811 2 121 1 880
Långfristiga skulder 406 674 391 443 492 867 418 304 496 431 398 341 375 096 364 999 299 561 310 542
Kortfristiga skulder 74 861 277 506 174 417 278 182 278 727 232 982 231 479 128 772 80 359 104 002
Skulder och eget kapital 785 625 754 305 835 480 843 029 903 315 706 594 704 918 573 316 472 801 487 950
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD - - 19 856 - - 6 831 6 286 5 672 4 051 4 657
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - 1 536 1 500 220 862
Löner till övriga anställda 15 588 20 131 2 230 30 245 19 825 12 382 17 055 14 917 11 484 10 943
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - 2 287 215 768
Sociala kostnader 8 982 13 723 12 195 11 846 11 139 11 083 12 235 10 379 8 746 10 293
Utdelning till aktieägare 0 0 23 834 23 834 23 834 23 668 42 603 37 329 24 886 24 886
Omsättning 31 767 37 883 61 593 61 295 60 701 64 359 65 059 52 268 49 893 60 889
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 12 23 28 26 25 23 24 26 26 24
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 647 1 647 2 200 2 358 2 428 2 798 2 711 2 010 1 919 2 537
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 2 048 1 472 1 224 1 619 1 239 1 317 1 482 1 191 934 1 079
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -22 782 -28 477 -7 833 -18 691 -6 069 -5 056 -9 775 -1 979 6 939 1 964
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -16,14% -38,49% 0,49% 0,98% -5,68% -1,08% 24,47% 4,76% -18,06% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,02% -7,24% 4,80% 5,76% 6,92% 5,41% 5,62% 4,06% 11,59% 4,62%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -74,75% -144,06% 65,05% 79,26% 103,03% 59,36% 60,91% 44,59% 109,80% 37,04%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning -154,10% -681,14% -219,44% -388,62% -360,94% -309,43% -201,16% -194,68% -63,26% -74,89%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 37,75% 10,47% 19,52% 16,84% 13,67% 10,36% 13,00% 12,38% 17,58% 12,72%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 34,61% 7,02% 22,51% 14,37% 21,39% 14,52% 43,46% 20,98% 60,72% 56,16%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...