Visa allt om Aktiebolaget Upsala Nya Tidning

Koncernredovisning

Bisgraf
Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 229 942 257 895 279 112 373 139 413 974 441 029 461 974 457 205 461 272 471 932
Övrig omsättning 62 622 12 415 25 741 23 037 12 872 12 179 10 775 9 750 9 949 10 960
Rörelseresultat (EBIT) 22 788 -31 160 -6 318 2 585 524 11 813 16 168 22 388 15 993 24 275
Resultat efter finansnetto 49 777 4 326 2 875 16 587 6 247 27 012 27 572 43 094 26 106 30 553
Årets resultat 39 022 3 221 2 563 12 695 5 104 21 019 21 098 34 303 20 551 20 679
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 50 790 54 433 52 874 53 857 46 392 48 075 52 351 53 821 35 356 51 358
Omsättningstillgångar 486 444 434 575 440 269 448 674 479 254 482 899 465 349 418 758 404 782 367 967
Tillgångar 537 234 489 008 493 144 502 531 525 646 530 974 517 699 472 579 440 138 419 325
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 444 503 405 481 402 259 399 690 334 641 329 537 308 518 337 157 302 854 282 304
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 9 302 8 028 10 397 12 538 15 852 16 560 21 924 19 624 16 918 17 981
Långfristiga skulder 0 0 0 0 57 023 54 820 55 132 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 428 75 500 80 488 90 304 118 130 130 057 132 125 115 798 120 366 119 041
Skulder och eget kapital 537 234 489 008 493 144 502 531 525 646 530 974 517 699 472 579 440 138 419 325
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 965 1 951 1 842 2 784 2 943 3 133 2 545 1 758 1 716 2 524
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - 0 0
Löner till övriga anställda 48 869 52 669 53 359 106 063 129 776 136 403 144 784 134 001 138 831 137 447
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 685 25 027 24 966 45 400 54 828 58 800 63 735 53 074 55 019 53 532
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 292 564 270 310 304 853 396 176 426 846 453 208 472 749 466 955 471 221 482 892
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 100 100 208 274 296 321 350 390 423
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 066 2 579 2 791 1 794 1 511 1 490 1 439 1 306 1 183 1 116
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 989 806 810 745 691 680 645 546 509 466
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 002 -28 137 -364 13 180 11 201 23 193 28 911 32 361 25 074 34 963
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -10,84% -7,60% -25,20% -9,86% -6,13% -4,53% 1,04% -0,88% -2,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 9,29% 0,92% 0,65% 3,45% 1,40% 5,24% 5,50% 9,13% 6,03% 7,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 21,70% 1,74% 1,15% 4,65% 1,78% 6,31% 6,16% 9,43% 5,75% 6,57%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,53% 73,81% 72,87% 79,70% 80,88% 80,64% 80,72% 79,66% 78,45% 80,06%
Rörelsekapital/omsättning 175,27% 139,23% 128,90% 96,04% 87,23% 80,00% 72,13% 66,26% 61,66% 52,75%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,74% 82,92% 81,57% 79,54% 63,66% 62,06% 59,59% 71,34% 68,81% 67,32%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 583,07% 575,60% 547,00% 496,85% 405,70% 371,30% 352,20% 361,63% 336,29% 309,11%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 229 943 245 287 258 853 257 015 270 153 295 099 315 170 321 546 340 606 353 629
Övrig omsättning 62 655 12 307 10 417 16 766 18 991 19 038 18 941 19 253 18 766 17 418
Rörelseresultat (EBIT) 22 831 -26 637 -17 312 -40 337 -44 453 -37 557 -34 799 -39 957 -29 200 -28 704
Resultat efter finansnetto 37 492 -6 967 -9 130 -26 012 -38 457 -22 929 -24 189 -23 405 -19 961 -23 027
Årets resultat 33 088 9 034 8 306 14 977 8 942 20 237 14 985 -22 171 -13 544 -23 078
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 28 820 29 250 29 706 33 824 28 398 26 746 27 122 30 758 34 528 49 780
Omsättningstillgångar 507 839 457 041 457 960 455 014 448 104 454 980 442 567 424 729 386 236 348 796
Tillgångar 536 659 486 291 487 666 488 838 476 502 481 726 469 689 455 487 420 764 398 576
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 412 061 378 973 368 843 360 537 293 207 284 265 264 028 298 779 269 649 249 196
Obeskattade reserver 40 654 32 916 40 657 46 991 48 002 52 827 51 761 46 931 41 141 43 389
Avsättningar (tkr) 927 984 1 696 1 589 4 248 3 970 9 757 9 153 7 699 6 309
Långfristiga skulder 0 0 0 0 52 010 51 392 50 696 0 0 0
Kortfristiga skulder 83 017 73 418 76 470 79 721 79 035 89 272 93 447 100 624 102 275 99 682
Skulder och eget kapital 536 659 486 291 487 666 488 838 476 502 481 726 469 689 455 487 420 764 398 576
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 1 965 1 951 1 842 1 974 1 720 1 946 1 813 1 642 1 600 1 719
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 48 869 49 734 49 752 34 060 39 658 46 351 52 105 50 838 57 981 58 108
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 22 685 23 749 23 261 16 479 19 465 23 465 29 260 23 093 25 962 26 461
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0
Omsättning 292 598 257 594 269 270 273 781 289 144 314 137 334 111 340 799 359 372 371 047
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 75 94 93 52 67 86 92 97 113 131
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 3 066 2 609 2 783 4 943 4 032 3 431 3 426 3 315 3 014 2 699
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 989 813 814 1 020 926 855 863 799 776 679
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 26 045 -23 614 -14 127 -37 848 -42 439 -34 971 -30 520 -33 346 -20 705 -18 683
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -6,26% -5,24% 0,72% -4,86% -8,45% -6,37% -1,98% -5,60% -3,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 7,01% -1,41% -1,82% -5,21% -7,90% -4,61% -5,00% -5,14% -4,64% -5,67%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 16,35% -2,80% -3,42% -9,92% -13,93% -7,53% -7,45% -7,28% -5,73% -6,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 79,53% 74,14% 73,82% 75,83% 75,83% 75,67% 75,94% 74,15% 72,65% 74,48%
Rörelsekapital/omsättning 184,75% 156,40% 147,38% 146,02% 136,61% 123,93% 110,77% 100,80% 83,37% 70,45%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,69% 83,21% 82,14% 81,25% 69,39% 67,56% 64,81% 73,63% 71,29% 70,54%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 611,73% 622,52% 598,88% 570,76% 566,97% 509,66% 473,60% 422,10% 377,64% 349,91%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!