Visa allt om Aktiebolaget Upsala Nya Tidning

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 257 895 279 112 373 139 413 974 441 029 461 974 457 205 461 272 471 932 448 886
Övrig omsättning 12 415 25 741 23 037 12 872 12 179 10 775 9 750 9 949 10 960 15 247
Rörelseresultat (EBIT) -31 160 -6 318 2 585 524 11 813 16 168 22 388 15 993 24 275 16 111
Resultat efter finansnetto 4 326 2 875 16 587 6 247 27 012 27 572 43 094 26 106 30 553 20 127
Årets resultat 3 221 2 563 12 695 5 104 21 019 21 098 34 303 20 551 20 679 14 272
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 54 433 52 874 53 857 46 392 48 075 52 351 53 821 35 356 51 358 72 696
Omsättningstillgångar 434 575 440 269 448 674 479 254 482 899 465 349 418 758 404 782 367 967 349 414
Tillgångar 489 008 493 144 502 531 525 646 530 974 517 699 472 579 440 138 419 325 422 110
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 405 481 402 259 399 690 334 641 329 537 308 518 337 157 302 854 282 304 261 624
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 8 028 10 397 12 538 15 852 16 560 21 924 19 624 16 918 17 981 10 125
Långfristiga skulder 0 0 0 57 023 54 820 55 132 0 0 0 1 932
Kortfristiga skulder 75 500 80 488 90 304 118 130 130 057 132 125 115 798 120 366 119 041 148 429
Skulder och eget kapital 489 008 493 144 502 531 525 646 530 974 517 699 472 579 440 138 419 325 422 110
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 951 1 842 2 784 2 943 3 133 2 545 1 758 1 716 2 524 2 420
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - 0 0 58
Löner till övriga anställda 52 669 53 359 106 063 129 776 136 403 144 784 134 001 138 831 137 447 137 028
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 25 027 24 966 45 400 54 828 58 800 63 735 53 074 55 019 53 532 55 956
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 270 310 304 853 396 176 426 846 453 208 472 749 466 955 471 221 482 892 464 133
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 100 100 208 274 296 321 350 390 423 422
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 579 2 791 1 794 1 511 1 490 1 439 1 306 1 183 1 116 1 064
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 806 810 745 691 680 645 546 509 466 473
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -28 137 -364 13 180 11 201 23 193 28 911 32 361 25 074 34 963 27 122
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -7,60% -25,20% -9,86% -6,13% -4,53% 1,04% -0,88% -2,26% 5,13% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 0,92% 0,65% 3,45% 1,40% 5,24% 5,50% 9,13% 6,03% 7,39% 5,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 1,74% 1,15% 4,65% 1,78% 6,31% 6,16% 9,43% 5,75% 6,57% 5,07%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 73,81% 72,87% 79,70% 80,88% 80,64% 80,72% 79,66% 78,45% 80,06% 79,66%
Rörelsekapital/omsättning 139,23% 128,90% 96,04% 87,23% 80,00% 72,13% 66,26% 61,66% 52,75% 44,77%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 82,92% 81,57% 79,54% 63,66% 62,06% 59,59% 71,34% 68,81% 67,32% 61,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 575,60% 547,00% 496,85% 405,70% 371,30% 352,20% 361,63% 336,29% 309,11% 235,41%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 245 287 258 853 257 015 270 153 295 099 315 170 321 546 340 606 353 629 337 827
Övrig omsättning 12 307 10 417 16 766 18 991 19 038 18 941 19 253 18 766 17 418 25 155
Rörelseresultat (EBIT) -26 637 -17 312 -40 337 -44 453 -37 557 -34 799 -39 957 -29 200 -28 704 -18 877
Resultat efter finansnetto -6 967 -9 130 -26 012 -38 457 -22 929 -24 189 -23 405 -19 961 -23 027 -17 596
Årets resultat 9 034 8 306 14 977 8 942 20 237 14 985 -22 171 -13 544 -23 078 -14 765
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 29 250 29 706 33 824 28 398 26 746 27 122 30 758 34 528 49 780 73 213
Omsättningstillgångar 457 041 457 960 455 014 448 104 454 980 442 567 424 729 386 236 348 796 326 843
Tillgångar 486 291 487 666 488 838 476 502 481 726 469 689 455 487 420 764 398 576 400 056
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 378 973 368 843 360 537 293 207 284 265 264 028 298 779 269 649 249 196 232 118
Obeskattade reserver 32 916 40 657 46 991 48 002 52 827 51 761 46 931 41 141 43 389 37 538
Avsättningar (tkr) 984 1 696 1 589 4 248 3 970 9 757 9 153 7 699 6 309 0
Långfristiga skulder 0 0 0 52 010 51 392 50 696 0 0 0 4 470
Kortfristiga skulder 73 418 76 470 79 721 79 035 89 272 93 447 100 624 102 275 99 682 125 930
Skulder och eget kapital 486 291 487 666 488 838 476 502 481 726 469 689 455 487 420 764 398 576 400 056
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 1 951 1 842 1 974 1 720 1 946 1 813 1 642 1 600 1 719 1 351
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 49 734 49 752 34 060 39 658 46 351 52 105 50 838 57 981 58 108 59 261
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 23 749 23 261 16 479 19 465 23 465 29 260 23 093 25 962 26 461 27 690
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 50 000 0 0 0
Omsättning 257 594 269 270 273 781 289 144 314 137 334 111 340 799 359 372 371 047 362 982
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 94 93 52 67 86 92 97 113 131 139
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 2 609 2 783 4 943 4 032 3 431 3 426 3 315 3 014 2 699 2 430
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 813 814 1 020 926 855 863 799 776 679 660
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -23 614 -14 127 -37 848 -42 439 -34 971 -30 520 -33 346 -20 705 -18 683 -8 343
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -5,24% 0,72% -4,86% -8,45% -6,37% -1,98% -5,60% -3,68% 4,68% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -1,41% -1,82% -5,21% -7,90% -4,61% -5,00% -5,14% -4,64% -5,67% -3,74%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -2,80% -3,42% -9,92% -13,93% -7,53% -7,45% -7,28% -5,73% -6,39% -4,43%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 74,14% 73,82% 75,83% 75,83% 75,67% 75,94% 74,15% 72,65% 74,48% 74,05%
Rörelsekapital/omsättning 156,40% 147,38% 146,02% 136,61% 123,93% 110,77% 100,80% 83,37% 70,45% 59,47%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 83,21% 82,14% 81,25% 69,39% 67,56% 64,81% 73,63% 71,29% 70,54% 64,94%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 622,52% 598,88% 570,76% 566,97% 509,66% 473,60% 422,10% 377,64% 349,91% 259,54%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...