Visa allt om NWT Gruppen AB
Visa allt om NWT Gruppen AB

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 495 080 500 693 508 241 533 119 538 275 561 046 579 673 570 128 548 561 567 071
Övrig omsättning 26 842 - - - - 13 054 17 993 - - -
Rörelseresultat (EBIT) 33 001 70 509 62 756 49 119 48 935 100 480 104 745 110 467 89 248 103 849
Resultat efter finansnetto 140 452 38 028 123 412 34 201 166 547 177 406 351 952 233 776 321 496 -156 729
Årets resultat 128 896 19 940 106 256 16 722 155 685 146 662 319 519 196 893 295 819 -206 179
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 347 475 1 256 922 1 133 581 1 181 681 1 410 949 1 465 921 1 245 192 1 165 925 1 059 217 719 418
Omsättningstillgångar 791 252 823 383 892 287 893 736 695 650 621 659 713 928 486 487 500 590 521 987
Tillgångar 2 138 727 2 080 305 2 025 868 2 075 417 2 106 599 2 087 580 1 959 120 1 652 412 1 559 807 1 241 405
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 900 498 1 856 041 1 791 725 1 837 781 1 858 927 1 837 965 1 698 663 1 396 403 1 283 237 979 300
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 90 939 91 947 91 024 92 372 91 240 98 531 92 688 85 060 82 610 89 389
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 147 290 132 317 143 119 145 264 156 432 151 084 167 769 170 949 193 960 172 716
Skulder och eget kapital 2 138 727 2 080 305 2 025 868 2 075 417 2 106 599 2 087 580 1 959 120 1 652 412 1 559 807 1 241 405
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 6 024 5 680 6 879 6 894 6 388 6 282 6 679 6 083 7 267 6 354
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 119 860 106 963 113 507 117 989 124 296 121 404 129 696 117 168 126 449 130 692
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 49 717 44 610 45 523 47 687 53 165 49 486 57 810 52 410 51 453 52 972
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 521 922 500 693 508 241 533 119 538 275 574 100 597 666 570 128 548 561 567 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 309 296 310 334 342 361 370 368 401 405
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 602 1 692 1 639 1 596 1 574 1 554 1 567 1 549 1 368 1 400
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 570 533 529 517 528 492 525 468 458 471
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 76 672 98 142 91 532 80 597 87 244 135 721 136 146 141 592 118 348 131 136
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,12% -1,49% -4,67% -0,96% -4,06% -3,21% 1,67% 3,93% -3,26% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,73% 5,36% 6,68% 4,87% 8,22% 8,67% 20,05% 14,68% 20,92% 10,84%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 29,07% 22,28% 26,64% 18,97% 32,18% 32,27% 67,75% 42,55% 59,48% 23,73%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 91,62% 93,29% 92,55% 91,35% 90,52% 90,42% 90,62% 90,93% 90,84% 91,19%
Rörelsekapital/omsättning 130,07% 138,02% 147,40% 140,39% 100,18% 83,87% 94,22% 55,35% 55,90% 61,59%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,86% 89,22% 88,44% 88,55% 88,24% 88,04% 86,71% 84,51% 82,27% 78,89%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 535,96% 620,31% 621,69% 612,87% 443,17% 409,40% 423,60% 282,86% 256,52% 299,51%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Nettoomsättning 457 422 502 806 510 294 535 252 536 718 562 941 581 727 572 194 542 295 442 800
Övrig omsättning - - - - - - 10 000 5 000 5 000 -
Rörelseresultat (EBIT) 42 387 67 286 57 807 62 196 49 651 73 943 80 674 102 555 84 955 60 845
Resultat efter finansnetto 13 568 79 419 57 723 113 233 55 210 103 104 91 628 117 741 362 562 -216 615
Årets resultat 4 792 68 477 47 223 106 051 76 423 67 030 63 314 89 527 361 183 -257 571
Balansräkningar (tkr)
2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 045 778 1 055 359 1 062 773 1 077 184 1 170 261 1 049 745 925 949 920 776 934 400 636 110
Omsättningstillgångar 636 078 665 257 686 095 662 355 499 179 607 053 671 803 613 295 552 406 519 252
Tillgångar 1 681 856 1 720 616 1 748 868 1 739 539 1 669 440 1 656 798 1 597 752 1 534 071 1 486 806 1 155 362
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 444 511 1 489 990 1 501 534 1 487 707 1 412 841 1 366 439 1 319 530 1 264 397 1 205 358 869 842
Obeskattade reserver 10 767 10 277 15 962 17 512 19 440 51 617 23 427 17 838 15 361 44 454
Avsättningar (tkr) 86 261 87 286 87 513 88 519 86 963 87 175 86 527 80 369 78 558 77 256
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 140 317 133 063 143 859 145 801 150 196 151 567 168 268 171 467 187 529 163 810
Skulder och eget kapital 1 681 856 1 720 616 1 748 868 1 739 539 1 669 440 1 656 798 1 597 752 1 534 071 1 486 806 1 155 362
Löner & utdelning (tkr)
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
Löner till styrelse & VD 5 875 5 529 6 789 6 815 6 371 6 273 6 679 6 083 7 252 5 329
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 103 685 102 443 108 666 113 433 116 267 116 523 124 505 112 745 119 901 93 412
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 42 825 42 826 43 496 46 132 49 986 47 401 55 705 46 631 56 395 37 796
Utdelning till aktieägare 33 396 50 271 30 021 33 396 33 075 29 700 20 121 19 800 20 121 40 146
Omsättning 457 422 502 806 510 294 535 252 536 718 562 941 591 727 577 194 547 295 442 800
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 265 285 298 322 326 348 357 356 287 287
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 726 1 764 1 712 1 662 1 646 1 618 1 629 1 607 1 890 1 543
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 578 531 527 517 519 491 524 467 608 479
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 59 255 93 885 86 583 93 674 87 125 109 184 112 075 133 680 112 340 87 407
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -9,03% -1,47% -4,66% -0,27% -4,66% -3,23% 1,67% 5,51% 22,47% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 1,51% 4,99% 4,22% 6,80% 4,39% 6,44% 6,04% 8,25% 24,90% 7,38%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 5,54% 17,09% 14,47% 22,10% 13,66% 18,96% 16,59% 22,11% 68,28% 19,27%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 93,44% 93,32% 92,58% 91,38% 90,49% 90,46% 90,65% 90,97% 90,96% 89,59%
Rörelsekapital/omsättning 108,38% 105,84% 106,26% 96,51% 65,02% 80,91% 86,56% 77,22% 67,28% 80,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 86,39% 87,06% 86,57% 86,31% 85,54% 84,77% 83,67% 83,28% 81,83% 78,06%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 452,01% 498,00% 475,17% 451,91% 330,76% 398,46% 397,31% 355,96% 292,95% 314,13%

Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...