Visa allt om NWT Gruppen AB

Koncernredovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 534 662 487 529 495 080 500 693 508 241 533 119 538 275 561 046 579 673 570 128
Övrig omsättning 153 511 20 660 26 842 - - - - 13 054 17 993 -
Rörelseresultat (EBIT) 139 300 41 000 33 001 70 509 62 756 49 119 48 935 100 480 104 745 110 467
Resultat efter finansnetto 527 686 165 208 140 452 38 028 123 412 34 201 166 547 177 406 351 952 233 776
Årets resultat 518 409 154 154 128 896 19 940 106 256 16 722 155 685 146 662 319 519 196 893
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 746 250 1 529 241 1 347 475 1 256 922 1 133 581 1 181 681 1 410 949 1 465 921 1 245 192 1 165 925
Omsättningstillgångar 1 144 326 758 725 791 252 823 383 892 287 893 736 695 650 621 659 713 928 486 487
Tillgångar 2 890 576 2 287 966 2 138 727 2 080 305 2 025 868 2 075 417 2 106 599 2 087 580 1 959 120 1 652 412
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 2 571 234 2 048 542 1 900 498 1 856 041 1 791 725 1 837 781 1 858 927 1 837 965 1 698 663 1 396 403
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 95 806 92 577 90 939 91 947 91 024 92 372 91 240 98 531 92 688 85 060
Långfristiga skulder 23 702 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 199 834 146 847 147 290 132 317 143 119 145 264 156 432 151 084 167 769 170 949
Skulder och eget kapital 2 890 576 2 287 966 2 138 727 2 080 305 2 025 868 2 075 417 2 106 599 2 087 580 1 959 120 1 652 412
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 7 828 6 245 6 024 5 680 6 879 6 894 6 388 6 282 6 679 6 083
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 203 704 112 700 119 860 106 963 113 507 117 989 124 296 121 404 129 696 117 168
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 85 579 50 548 49 717 44 610 45 523 47 687 53 165 49 486 57 810 52 410
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 688 173 508 189 521 922 500 693 508 241 533 119 538 275 574 100 597 666 570 128
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 585 298 309 296 310 334 342 361 370 368
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 914 1 636 1 602 1 692 1 639 1 596 1 574 1 554 1 567 1 549
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 510 569 570 533 529 517 528 492 525 468
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 169 824 63 815 76 672 98 142 91 532 80 597 87 244 135 721 136 146 141 592
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,67% -1,53% -1,12% -1,49% -4,67% -0,96% -4,06% -3,21% 1,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 18,40% 7,37% 6,73% 5,36% 6,68% 4,87% 8,22% 8,67% 20,05% 14,68%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 99,46% 34,60% 29,07% 22,28% 26,64% 18,97% 32,18% 32,27% 67,75% 42,55%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 90,02% 89,77% 91,62% 93,29% 92,55% 91,35% 90,52% 90,42% 90,62% 90,93%
Rörelsekapital/omsättning 176,65% 125,51% 130,07% 138,02% 147,40% 140,39% 100,18% 83,87% 94,22% 55,35%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 88,95% 89,54% 88,86% 89,22% 88,44% 88,55% 88,24% 88,04% 86,71% 84,51%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 571,77% 514,05% 535,96% 620,31% 621,69% 612,87% 443,17% 409,40% 423,60% 282,86%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Nettoomsättning 54 888 455 844 457 422 502 806 510 294 535 252 536 718 562 941 581 727 572 194
Övrig omsättning 70 916 - - - - - - - 10 000 5 000
Rörelseresultat (EBIT) 68 198 36 020 42 387 67 286 57 807 62 196 49 651 73 943 80 674 102 555
Resultat efter finansnetto 82 334 41 442 13 568 79 419 57 723 113 233 55 210 103 104 91 628 117 741
Årets resultat 52 328 38 271 4 792 68 477 47 223 106 051 76 423 67 030 63 314 89 527
Balansräkningar (tkr)
2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 246 921 1 078 595 1 045 778 1 055 359 1 062 773 1 077 184 1 170 261 1 049 745 925 949 920 776
Omsättningstillgångar 492 168 621 574 636 078 665 257 686 095 662 355 499 179 607 053 671 803 613 295
Tillgångar 1 739 089 1 700 169 1 681 856 1 720 616 1 748 868 1 739 539 1 669 440 1 656 798 1 597 752 1 534 071
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 468 319 1 449 386 1 444 511 1 489 990 1 501 534 1 487 707 1 412 841 1 366 439 1 319 530 1 264 397
Obeskattade reserver 6 221 11 041 10 767 10 277 15 962 17 512 19 440 51 617 23 427 17 838
Avsättningar (tkr) 88 782 88 112 86 261 87 286 87 513 88 519 86 963 87 175 86 527 80 369
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 175 767 151 630 140 317 133 063 143 859 145 801 150 196 151 567 168 268 171 467
Skulder och eget kapital 1 739 089 1 700 169 1 681 856 1 720 616 1 748 868 1 739 539 1 669 440 1 656 798 1 597 752 1 534 071
Löner & utdelning (tkr)
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
Löner till styrelse & VD 4 565 6 154 5 875 5 529 6 789 6 815 6 371 6 273 6 679 6 083
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 11 724 103 267 103 685 102 443 108 666 113 433 116 267 116 523 124 505 112 745
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - - - - - -
Sociala kostnader 11 810 46 747 42 825 42 826 43 496 46 132 49 986 47 401 55 705 46 631
Utdelning till aktieägare 0 33 396 33 396 50 271 30 021 33 396 33 075 29 700 20 121 19 800
Omsättning 125 804 455 844 457 422 502 806 510 294 535 252 536 718 562 941 591 727 577 194
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 31 275 265 285 298 322 326 348 357 356
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 771 1 658 1 726 1 764 1 712 1 662 1 646 1 618 1 629 1 607
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 931 570 578 531 527 517 519 491 524 467
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 73 018 52 210 59 255 93 885 86 583 93 674 87 125 109 184 112 075 133 680
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -87,96% -0,34% -9,03% -1,47% -4,66% -0,27% -4,66% -3,23% 1,67% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,94% 2,64% 1,51% 4,99% 4,22% 6,80% 4,39% 6,44% 6,04% 8,25%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 156,59% 9,86% 5,54% 17,09% 14,47% 22,10% 13,66% 18,96% 16,59% 22,11%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 91,95% 93,44% 93,32% 92,58% 91,38% 90,49% 90,46% 90,65% 90,97%
Rörelsekapital/omsättning 576,45% 103,09% 108,38% 105,84% 106,26% 96,51% 65,02% 80,91% 86,56% 77,22%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 84,71% 85,76% 86,39% 87,06% 86,57% 86,31% 85,54% 84,77% 83,67% 83,28%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 280,01% 407,38% 452,01% 498,00% 475,17% 451,91% 330,76% 398,46% 397,31% 355,96%

Laddar koncern ...
Laddar valuation ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...