Visa allt om Liseberg Aktiebolag
Visa allt om Liseberg Aktiebolag

Koncernredovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 169 440 1 133 918 1 096 267 976 959 973 781 962 496 904 347 894 834 830 642 840 865
Övrig omsättning 1 697 5 109 - - - - - - - 1 622
Rörelseresultat (EBIT) 108 866 132 563 133 678 60 945 78 048 83 050 71 033 81 131 35 751 83 182
Resultat efter finansnetto 100 089 121 881 118 898 52 634 73 595 78 099 64 827 72 194 28 359 78 081
Årets resultat 21 961 35 113 61 685 40 358 61 741 56 436 46 826 51 964 20 942 55 320
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 489 530 1 417 174 1 442 124 1 427 942 957 369 818 802 829 755 801 761 746 755 695 310
Omsättningstillgångar 113 904 147 344 115 763 101 225 82 158 67 169 131 672 115 737 61 741 125 684
Tillgångar 1 603 434 1 564 518 1 557 887 1 529 167 1 039 527 885 971 961 427 917 498 808 496 820 994
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 991 450 913 989 828 276 749 891 714 865 657 775 605 612 561 716 512 972 492 463
Minoritetsintressen 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 100 650 93 770 83 041 67 486 45 818 49 111 43 827 39 989 35 554 35 611
Långfristiga skulder 351 498 351 499 401 499 481 708 81 693 31 667 181 636 181 628 101 621 156 561
Kortfristiga skulder 159 836 205 260 245 071 230 082 197 151 147 418 130 352 134 166 158 349 136 359
Skulder och eget kapital 1 603 434 1 564 518 1 557 887 1 529 167 1 039 527 885 971 961 427 917 498 808 496 820 994
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 681 2 700 4 740 5 020 4 653 3 804 3 544 3 481 4 454 3 405
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 333 619 318 977 297 329 299 441 285 115 279 399 263 257 252 154 259 907 233 570
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 118 497 109 806 83 327 95 188 91 791 91 986 83 652 90 181 90 476 89 904
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 171 137 1 139 027 1 096 267 976 959 973 781 962 496 904 347 894 834 830 642 842 487
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 043 1 050 979 939 936 945 916 908 949 906
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 121 1 080 1 120 1 040 1 040 1 019 987 986 875 928
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 415 412 433 417 405 392 389 381 374
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 242 235 248 190 249 493 164 785 168 992 164 954 150 548 158 637 111 306 154 222
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,13% 3,43% 12,21% 0,33% 1,17% 6,43% 1,06% 7,73% -1,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,80% 8,50% 8,68% 4,09% 7,78% 9,75% 7,52% 8,94% 4,84% 10,64%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,32% 11,73% 12,33% 6,41% 8,31% 8,98% 7,99% 9,17% 4,71% 10,39%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,78% 86,53% 86,50% 86,22% 86,49% 86,23% 85,86% 85,97% 86,09% 86,47%
Rörelsekapital/omsättning -3,93% -5,11% -11,80% -13,19% -11,81% -8,34% 0,15% -2,06% -11,63% -1,27%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 61,83% 58,42% 53,17% 49,04% 68,77% 74,24% 62,99% 61,22% 63,45% 59,98%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,51% 64,29% 41,38% 35,77% 32,50% 31,42% 85,56% 74,00% 27,95% 82,04%

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 1 168 366 1 133 634 721 027 630 338 630 776 626 910 578 458 580 006 527 108 539 071
Övrig omsättning 1 697 5 109 - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) 107 023 130 952 86 650 33 516 53 886 48 304 42 362 60 605 21 455 52 728
Resultat efter finansnetto 104 504 126 563 77 822 25 506 48 268 42 036 36 008 52 151 12 850 46 772
Årets resultat -2 419 -2 080 738 -2 792 18 243 15 507 14 661 25 573 3 352 19 263
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 484 043 1 403 865 1 418 951 1 396 406 938 351 796 227 753 310 724 678 667 760 665 025
Omsättningstillgångar 110 393 123 142 105 021 79 197 102 136 89 447 81 178 72 328 40 061 94 909
Tillgångar 1 594 436 1 527 007 1 523 972 1 475 603 1 040 487 885 674 834 488 797 006 707 821 759 934
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 671 694 618 613 571 835 554 395 537 856 504 468 466 023 436 064 402 220 391 517
Obeskattade reserver 384 329 352 524 301 082 228 843 200 348 178 408 158 491 143 398 127 488 121 031
Avsättningar (tkr) 6 6 28 28 28 28 28 28 38 38
Långfristiga skulder 351 498 351 499 401 499 481 708 81 693 31 667 136 232 136 252 56 217 160 646
Kortfristiga skulder 186 909 204 365 249 528 210 629 220 562 171 103 73 714 81 264 121 858 86 702
Skulder och eget kapital 1 594 436 1 527 007 1 523 972 1 475 603 1 040 487 885 674 834 488 797 006 707 821 759 934
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 2 681 2 700 1 763 2 416 2 322 1 833 1 509 1 340 1 415 1 399
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - 0 - - 0 0
Löner till övriga anställda 333 619 318 977 163 270 186 054 175 050 170 629 158 312 148 651 161 155 140 218
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - 0 0
Sociala kostnader 118 497 109 806 52 698 58 928 58 278 59 297 51 242 58 120 55 012 56 117
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 1 170 063 1 138 743 721 027 630 338 630 776 626 910 578 458 580 006 527 108 539 071
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 043 1 050 595 556 545 549 525 516 552 517
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 120 1 080 1 212 1 134 1 157 1 142 1 102 1 124 955 1 043
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 441 415 424 458 445 430 416 413 403 398
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 230 251 236 881 186 447 121 252 130 333 116 691 108 111 124 189 83 921 111 536
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 3,06% 57,22% 14,39% -0,07% 0,62% 8,38% -0,27% 10,04% -2,22% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 6,72% 8,60% 5,76% 2,35% 5,36% 5,68% 5,21% 7,78% 3,33% 7,39%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 9,17% 11,59% 12,18% 5,49% 8,85% 8,03% 7,51% 10,69% 4,48% 10,41%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 86,77% 86,53% 91,16% 90,88% 91,15% 91,07% 90,38% 90,29% 90,24% 90,68%
Rörelsekapital/omsättning -6,55% -7,16% -20,04% -20,85% -18,77% -13,03% 1,29% -1,54% -15,52% 1,52%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 60,93% 58,52% 52,93% 49,67% 65,88% 71,80% 69,84% 67,97% 69,79% 62,99%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 52,43% 52,73% 37,85% 30,55% 39,67% 42,51% 88,33% 73,80% 21,85% 97,66%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...