Visa allt om Bisnode Dun & Bradstreet Sverige Aktiebolag
Visa allt om Bisnode Dun & Bradstreet Sverige Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 61 162 61 852 57 624 52 179 52 137 51 016 47 101 42 680 36 982 137 509
Övrig omsättning 428 377 277 162 171 154 459 517 982 -
Rörelseresultat (EBIT) -8 494 3 7 305 10 591 7 959 7 270 4 372 6 218 4 618 13 708
Resultat efter finansnetto -9 219 -641 6 070 10 694 8 701 8 019 4 133 6 368 6 103 14 875
Årets resultat -19 -141 -78 8 330 6 398 5 895 3 023 4 688 4 380 10 522
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 0 0 0 2 8 115 1 282 2 482 3 586 5 042
Omsättningstillgångar 29 630 22 417 33 619 33 102 53 530 55 201 51 587 49 356 47 700 81 550
Tillgångar 29 630 22 417 33 619 33 104 53 538 55 316 52 869 51 838 51 287 86 592
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 16 064 16 083 16 224 16 302 38 332 38 355 38 353 38 302 37 984 37 962
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 13 566 6 334 17 395 16 801 15 207 16 962 14 515 13 535 13 303 48 630
Skulder och eget kapital 29 630 22 417 33 619 33 104 53 538 55 316 52 869 51 838 51 287 86 592
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 3 819 10 406 9 200 11 244 10 972 9 039 8 036 6 789 21 064
Varav resultatlön till övriga anställda - 0 - - - - - - - -
Sociala kostnader 0 2 020 5 206 4 467 7 745 4 629 3 980 3 427 3 350 10 276
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 22 000 0 0 0 0 0
Omsättning 61 590 62 229 57 901 52 341 52 308 51 170 47 560 43 197 37 964 137 509
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 6 15 17 21 18 18 16 14 43
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - 10 309 3 842 3 069 2 483 2 834 2 617 2 668 2 642 3 198
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - 1 068 1 113 949 865 894 753 755 765 750
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar -8 494 3 7 305 10 591 8 054 8 415 5 523 7 411 5 914 15 001
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -1,12% 7,34% 10,44% 0,08% 2,20% 8,31% 10,36% 15,41% -73,11% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -28,63% 0,58% 21,94% 32,94% 16,37% 14,61% 8,69% 12,32% 12,02% 17,99%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -13,87% 0,21% 12,80% 20,90% 16,81% 15,84% 9,75% 14,96% 16,67% 11,33%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00%
Rörelsekapital/omsättning 26,26% 26,00% 28,15% 31,24% 73,50% 74,95% 78,71% 83,93% 93,01% 23,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 54,22% 71,74% 48,26% 49,24% 71,60% 69,34% 72,54% 73,89% 74,06% 43,84%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 218,41% 353,92% 193,27% 197,02% 352,01% 325,44% 355,40% 364,65% 358,57% 167,69%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...