Visa allt om WoodEye AB
Visa allt om WoodEye AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 43 725 40 087 45 989 52 445 23 619 37 891 62 753 52 368 61 354 153 929
Övrig omsättning 578 782 942 237 - 527 - 145 5 973 904
Rörelseresultat (EBIT) 1 194 -4 750 -5 771 -5 912 -5 886 -7 699 4 305 -3 311 -9 977 38 185
Resultat efter finansnetto 902 -6 064 -6 359 -6 626 -6 086 -7 875 4 378 -3 594 -10 532 38 224
Årets resultat 902 -6 064 -9 313 -5 396 -4 368 -10 077 3 187 -7 601 -3 232 22 163
Balansräkningar (tkr)
2016-04 2015-06 2014-06 2013-06 2012-06 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 425 6 294 10 125 12 026 10 787 8 877 1 244 1 289 1 953 2 007
Omsättningstillgångar 26 431 19 712 20 985 22 971 27 509 23 792 31 080 27 315 31 741 57 014
Tillgångar 28 856 26 006 31 110 34 997 38 296 32 669 32 324 28 604 33 694 59 021
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 1 905 1 003 7 067 6 381 11 776 16 144 4 559 1 372 8 973 29 205
Obeskattade reserver 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7 300
Avsättningar (tkr) 2 928 3 020 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 5 577 4 500 6 333 8 167 0 0 1 397 7 084 0
Kortfristiga skulder 24 023 16 406 19 543 22 283 18 353 16 525 27 765 25 835 17 637 22 516
Skulder och eget kapital 28 856 26 006 31 110 34 997 38 296 32 669 32 324 28 604 33 694 59 021
Löner & utdelning (tkr)
2016-04
2015-06
2014-06
2013-06
2012-06
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 590 1 285 1 047 1 026 43 83 96 1 057 1 665 857
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 9 677 10 059 12 408 11 776 7 563 13 840 11 293 8 747 16 408 15 148
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 4 421 5 044 6 071 5 653 3 840 7 088 5 663 5 171 8 983 7 767
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 000
Omsättning 44 303 40 869 46 931 52 682 23 619 38 418 62 753 52 513 67 327 154 833
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 23 22 23 24 28 32 23 20 34 36
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 1 901 1 822 2 000 2 185 844 1 184 2 728 2 618 1 805 4 276
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 782 856 862 828 472 647 850 774 872 719
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 5 274 -1 659 -4 845 -4 546 -5 190 -7 332 4 894 -2 648 -9 008 39 338
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 9,08% -12,83% -12,31% 122,05% -37,67% -39,62% 19,83% -14,65% -60,14% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 4,17% -21,63% -18,45% -16,82% -15,36% -23,32% 13,81% -11,54% -29,49% 64,91%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 2,75% -14,03% -12,48% -11,23% -24,90% -20,11% 7,11% -6,30% -16,20% 24,89%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 60,26% 61,79% 52,67% 54,15% 56,40% 63,16% 65,44% 64,09% 50,15% 54,92%
Rörelsekapital/omsättning 5,51% 8,25% 3,14% 1,31% 38,77% 19,18% 5,28% 2,83% 22,99% 22,41%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 6,60% 3,86% 22,72% 18,23% 30,75% 49,42% 14,10% 4,80% 26,63% 58,39%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 42,87% 65,24% 66,92% 62,17% 100,82% 80,78% 76,80% 85,27% 142,18% 208,90%

Obs! boksluten har olika längd.
Siffrorna som visas i grafen normaliseras till 12 månader.

Bokslutet 2016 är 10 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Bokslutet 2012 är 6 månader och har därför blivit justerat uppåt.

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar varumarken ...