Visa allt om ICA Sverige AB

Bolagets redovisning

Tillgångar
Eget kapital & skulder
Kostnader
Intäkter
Bisgraf

Lås upp Bisgraf & få bättre insyn med Allabolag PLUS

I samarbete med Bonanza så finns mer detaljerade grafer på det flesta organisationers sidor.

Logga in
Resultaträkning (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Nettoomsättning 86 902 594 80 454 306 77 609 512 71 797 326 69 491 003 68 497 706 66 024 951 63 218 100 60 832 700 57 987 300
Övrig omsättning 1 326 504 1 188 437 1 114 889 1 032 603 1 111 257 1 057 678 987 057 859 700 817 000 799 000
Rörelseresultat (EBIT) 4 158 825 3 771 017 3 388 567 3 683 100 3 461 448 3 474 328 3 330 637 3 185 300 2 921 000 2 695 700
Resultat efter finansnetto 4 201 143 3 799 438 3 414 383 3 674 721 3 493 827 3 462 932 3 328 856 3 215 100 2 991 700 2 756 200
Årets resultat 458 438 393 049 284 118 298 088 430 350 229 577 339 779 247 800 2 287 500 2 108 000
Balansräkningar (tkr)
2020-12 2019-12 2018-12 2017-12 2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 2 517 042 2 463 211 2 221 034 1 876 115 1 690 324 1 772 755 1 575 684 1 364 000 1 303 300 1 343 500
Omsättningstillgångar 17 176 950 15 904 804 15 298 787 14 328 045 13 274 416 12 620 354 12 577 550 12 334 400 11 110 800 9 599 500
Tillgångar 19 693 992 18 368 015 17 519 821 16 204 160 14 964 740 14 393 109 14 153 234 13 698 400 12 414 100 10 943 000
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 456 784 495 027 444 872 648 545 591 161 335 409 456 228 394 000 350 300 322 200
Obeskattade reserver 206 292 218 353 196 825 213 404 226 209 242 368 232 525 270 500 291 300 332 800
Avsättningar (tkr) 1 366 447 1 227 747 1 152 784 982 500 934 650 888 557 940 554 754 800 705 400 669 100
Långfristiga skulder 1 260 1 230 1 200 1 168 1 134 8 735 8 555 8 400 8 300 7 900
Kortfristiga skulder 17 663 209 16 425 658 15 724 140 14 358 543 13 211 586 12 918 040 12 515 372 12 270 700 11 058 800 9 611 000
Skulder och eget kapital 19 693 992 18 368 015 17 519 821 16 204 160 14 964 740 14 393 109 14 153 234 13 698 400 12 414 100 10 943 000
Löner & utdelning (tkr)
2020-12
2019-12
2018-12
2017-12
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
Löner till styrelse & VD 37 389 39 530 33 712 34 205 29 222 38 037 28 879 21 700 22 600 20 200
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 937 329 2 649 952 2 612 138 2 393 917 2 359 186 3 250 544 2 343 269 2 214 300 1 927 100 1 852 400
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 285 578 1 171 910 1 164 371 1 034 294 969 322 1 127 699 907 029 892 400 760 900 748 100
Utdelning till aktieägare 350 000 350 000 300 000 510 000 230 000 200 000 340 000 260 000 220 000 190 000
Omsättning 88 229 098 81 642 743 78 724 401 72 829 929 70 602 260 69 555 384 67 012 008 64 077 800 61 649 700 58 786 300
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 6 151 5 820 5 707 5 557 5 195 5 390 5 420 5 187 4 872 4 687
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 14 128 13 824 13 599 12 920 13 377 12 708 12 182 12 188 12 486 12 372
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 693 663 668 623 646 819 605 603 556 559
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 4 587 283 4 135 307 3 649 437 3 923 336 3 721 197 3 685 035 3 533 420 3 366 900 3 079 900 2 861 100
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 8,01% 3,67% 8,10% 3,32% 1,45% 3,75% 4,44% 3,92% 4,91% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 21,57% 20,92% 19,72% 23,10% 23,58% 24,29% 23,85% 23,71% 24,35% 25,47%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 4,89% 4,78% 4,45% 5,21% 5,08% 5,10% 5,11% 5,14% 4,97% 4,81%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 7,05% 7,07% 6,84% 7,76% 9,41% 9,29% 9,50% 9,57% 9,69% 9,70%
Rörelsekapital/omsättning -0,56% -0,65% -0,55% -0,04% 0,09% -0,43% 0,09% 0,10% 0,09% -0,02%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 3,14% 3,62% 3,42% 5,03% 5,13% 3,64% 4,50% 4,42% 4,55% 5,19%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 86,60% 85,80% 86,63% 87,78% 87,52% 84,43% 85,48% 86,71% 85,34% 82,23%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...
Laddar handelser ...
Laddar varumarken ...
Laddar fordon ...
Pssst
Boosta din företagssida på allabolag.se
Med en personlig text samt logga kommer ditt företag sticka ut bland mängden.
Kom igång!