Visa allt om Aktiebolaget Kristenssons järnaffär
Visa allt om Aktiebolaget Kristenssons järnaffär

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 35 4 394 6 981 7 154 8 017 8 428 7 539 6 930 7 286 7 319
Övrig omsättning 3 395 198 150 167 240 320 207 178 146 149
Rörelseresultat (EBIT) 2 942 -729 471 133 57 429 16 -16 -10 235
Resultat efter finansnetto 2 931 -790 482 141 63 406 21 -10 857 385
Årets resultat 2 011 -790 572 80 37 297 76 15 459 313
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 1 225 1 419 1 570 1 574 1 505 1 513 1 592 1 642 1 683 1 544
Omsättningstillgångar 3 896 2 640 4 082 3 657 3 982 4 015 3 891 3 677 3 946 3 314
Tillgångar 5 121 4 059 5 652 5 230 5 487 5 529 5 483 5 319 5 629 4 857
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 201 3 649 4 609 4 087 4 007 4 113 3 974 4 025 4 131 3 762
Obeskattade reserver 554 0 0 252 216 216 216 303 336 120
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Kortfristiga skulder 367 409 1 043 892 1 265 1 200 1 293 991 1 163 976
Skulder och eget kapital 5 121 4 059 5 652 5 230 5 487 5 529 5 483 5 319 5 629 4 857
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - 0 0 342 340 336 333
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda - 925 1 042 1 231 1 324 1 258 850 826 807 831
Varav resultatlön till övriga anställda - - - 0 - - - - - -
Sociala kostnader 0 500 539 599 553 467 413 404 411 425
Utdelning till aktieägare 611 160 170 50 0 143 128 127 120 90
Omsättning 3 430 4 592 7 131 7 321 8 257 8 748 7 746 7 108 7 432 7 468
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 1 3 4 5 5 5 5 5 5 5
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 35 1 465 1 745 1 431 1 603 1 686 1 508 1 386 1 457 1 464
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 193 477 398 368 388 346 321 317 314 319
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 942 -720 480 142 66 440 55 25 36 287
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. -99,20% -37,06% -2,42% -10,76% -4,88% 11,79% 8,79% -4,89% -0,45% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet 57,49% -17,91% 8,55% 2,75% 1,22% 7,94% 0,38% -0,13% 15,28% 8,07%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. 8 411,43% -16,55% 6,92% 2,01% 0,84% 5,21% 0,28% -0,10% 11,80% 5,36%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 22,21% 35,95% 34,90% 31,78% 30,66% 28,47% 29,81% 30,89% 31,51%
Rörelsekapital/omsättning 10 082,86% 50,77% 43,53% 38,65% 33,89% 33,40% 34,46% 38,76% 38,20% 31,94%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 90,47% 89,90% 81,55% 81,90% 75,93% 77,27% 75,38% 79,87% 77,69% 79,23%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 1 061,58% 645,48% 195,49% 176,57% 165,53% 183,17% 159,63% 211,71% 211,95% 207,79%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...