Visa allt om Järnhandeln Hedemora Aktiebolag
Visa allt om Järnhandeln Hedemora Aktiebolag

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 0 0 0 0 17 246 67 552 71 902 69 962 89 675 79 558
Övrig omsättning 56 - 142 - 14 768 118 - 18 21 20
Rörelseresultat (EBIT) 55 -14 106 -96 13 383 4 348 5 259 4 674 8 638 4 738
Resultat efter finansnetto 77 32 292 103 14 142 4 190 5 160 4 405 7 938 4 038
Årets resultat 59 3 313 1 342 67 7 939 3 105 4 515 3 529 4 433 3 021
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 125 125 125 125 174 17 998 19 606 20 358 21 214 22 371
Omsättningstillgångar 6 383 8 323 13 338 13 909 36 627 28 396 24 953 24 626 26 467 23 821
Tillgångar 6 507 8 447 13 463 14 034 36 801 46 394 44 559 44 985 47 680 46 191
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 4 947 6 887 8 574 7 233 27 166 31 726 29 135 25 133 22 117 18 198
Obeskattade reserver 0 0 4 223 5 679 5 679 2 323 2 408 3 421 3 838 2 095
Avsättningar (tkr) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 614 214 199 199 2 820 4 704 4 221 6 077 12 273 16 147
Kortfristiga skulder 948 1 346 467 924 1 138 7 640 8 795 10 353 9 451 9 752
Skulder och eget kapital 6 507 8 447 13 463 14 034 36 801 46 394 44 559 44 985 47 680 46 191
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD 0 0 0 0 - - 511 509 480 360
Varav tantiem till styrelse & VD 0 - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 0 0 0 0 2 431 7 424 6 681 6 661 7 356 7 242
Varav resultatlön till övriga anställda 0 - - - - 0 - - - -
Sociala kostnader 0 0 0 0 749 2 468 2 404 2 423 2 786 2 891
Utdelning till aktieägare 1 500 0 5 000 0 20 000 12 500 514 514 514 514
Omsättning 56 0 142 0 32 014 67 670 71 902 69 980 89 696 79 578
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 0 0 0 0 7 28 27 29 32 31
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. - - - - 2 464 2 413 2 663 2 412 2 802 2 566
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. - - - - 468 365 378 331 337 342
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 55 -14 106 -96 13 964 5 844 6 753 6 126 10 032 5 031
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. - - - -100,00% -74,47% -6,05% 2,77% -21,98% 12,72% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet - - - - 38,43% 9,74% 12,08% 10,51% 18,37% 10,42%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. - - - - 82,01% 6,69% 7,49% 6,76% 9,77% 6,05%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. - - - - 24,38% 29,64% 28,59% 27,63% 27,62% 26,07%
Rörelsekapital/omsättning - - - - 205,78% 30,73% 22,47% 20,40% 18,98% 17,68%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 76,03% 81,53% 88,15% 83,10% 85,19% 72,07% 69,37% 61,47% 52,18% 42,66%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 673,31% 618,35% 2 856,10% 1 505,30% 3 218,54% 215,96% 156,04% 136,94% 152,12% 131,47%

Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...