Visa allt om Dala Energi Värme AB
Visa allt om Dala Energi Värme AB

Bolagets redovisning

Resultaträkning (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Nettoomsättning 29 574 27 944 29 117 31 586 33 165 27 658 28 265 25 847 22 941 20 214
Övrig omsättning - - - - - - - - - -
Rörelseresultat (EBIT) -3 937 1 497 2 213 2 783 5 562 1 812 -3 223 -2 590 -1 524 2 470
Resultat efter finansnetto -4 965 -61 1 829 2 185 4 198 162 -4 049 -3 312 -2 576 1 849
Årets resultat 78 1 205 1 895 -7 624 -10 907 -5 822 57 -80 -1 859 698
Balansräkningar (tkr)
2016-12 2015-12 2014-12 2013-12 2012-12 2011-12 2010-12 2009-12 2008-12 2007-12
Tillgångar
Tecknat ej inbetalt kapital 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Anläggningstillgångar 98 459 107 536 109 883 109 184 113 560 113 870 109 416 111 503 87 007 83 600
Omsättningstillgångar 10 311 9 155 8 438 9 404 11 553 9 594 11 924 11 273 9 131 7 058
Tillgångar 108 770 116 692 118 321 118 587 125 113 123 465 121 339 122 777 96 138 90 658
Skulder, eget kapital och avsättningar
Eget kapital 9 810 9 731 8 527 6 632 6 651 6 503 6 545 6 487 6 567 6 626
Obeskattade reserver 75 184 86 559 88 180 89 352 77 398 58 398 50 351 54 458 57 690 57 707
Avsättningar (tkr) 92 61 30 0 0 0 0 0 0 0
Långfristiga skulder 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000 10 000
Kortfristiga skulder 13 685 10 341 11 585 12 604 31 065 48 564 54 443 51 831 21 881 16 325
Skulder och eget kapital 108 770 116 692 118 321 118 587 125 113 123 465 121 339 122 777 96 138 90 658
Löner & utdelning (tkr)
2016-12
2015-12
2014-12
2013-12
2012-12
2011-12
2010-12
2009-12
2008-12
2007-12
Löner till styrelse & VD - - - - - - 0 0 0 0
Varav tantiem till styrelse & VD - - - - - - - - - -
Löner till övriga anställda 2 237 1 879 1 764 1 786 1 723 1 579 826 0 0 0
Varav resultatlön till övriga anställda - - - - - - - - - -
Sociala kostnader 1 099 922 833 874 652 614 386 0 0 0
Utdelning till aktieägare 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Omsättning 29 574 27 944 29 117 31 586 33 165 27 658 28 265 25 847 22 941 20 214
Sedan 2016 behöver företag som redovisar enligt K2 modellen inte uppge lönekostnader i årsredovisningen, därför kan dessa uppgifter saknas.
Nyckeltal
Antal anställda Det totala antalet anställda i företaget. För aktiebolag redovisas ett medelvärde av antalet anställda under den senaste bokslutsperioden. Övriga bolagsformer redovisas antal anställda som ett intervall. 4 4 3 3 3 3 3 0 0 0
Nettoomsättning per anställd (tkr) Nyckeltalet är ofta använt och kan användas för att bedöma ett företags effektivitet. Beräknas: Nettoomsättning dividerat med medelantalet anställda. 7 394 6 986 9 706 10 529 11 055 9 219 9 422 - - -
Personalkostnader per anställd (tkr) Anger ett företags nivå på löner och förmåner till de anställda. Innehåller bruttolöner inkl. sociala avgifter, pensioner samt löneskatt för dessa. Det kan också innehålla friskvård och andra liknande personalförmåner. Du kan alltid hitta en not som förklarar personalkostnader i årsredovisningen. Där brukar du kunna se siffran nedbruten. Detta nyckeltal styrs dock mycket av företagets definition av personalkostnader, löneutveckling och hur man har beräknat medelantalet anställda. Beräknas: Personalkostnader dividerat med medelantalet anställda. 854 716 889 926 811 800 409 - - -
Rörelseresultat, EBITDA Rörelseresultat före avskrivningar eller EBITDA (Earnings before interest, taxes, depreciation and amortization) är ett mått på ett företags rörelseresultat före räntor, skatt, amorteringar, avskrivningar och goodwillavskrivningar. Beräknas: Rörelseresultat plus avskrivningar 2 736 8 714 9 182 9 695 12 019 7 713 2 554 2 245 2 859 7 046
Nettoomsättningförändring Visar i procent hur företagets nettoomsättning förändras mellan de senaste bokslutsperioderna. Bra nyckeltal att använda vid t.ex. prospektering av nya kunder. Företag som växer snabbt är ofta investeringsbenägna. Nystartade företag kan ofta ha stora omsättningsökningar under de första åren medan s.k. ""mogna"" företag har en lägre men stabilare tillväxttakt. Beräknas: Senaste årets nettoomsättning dividerat med föregående års nettoomsättning. 5,83% -4,03% -7,82% -4,76% 19,91% -2,15% 9,36% 12,67% 13,49% -
Du Pont-modellen Du Pont-modellen är ett överskådligt sätt att sammanfatta och förklara ett företags lönsamhet. Namnet kommer från det amerikanska företag som först systematiskt använde den. Modellen kallas ibland också för lönsamhetsträdet eller räntabilitetsmodellen. Beräknas: Avkastning på totalt kapital (sysselsatt kapital)= vinstprocent * kapitalets omsättningshastighet -3,13% 1,28% 1,87% 2,35% 4,45% 1,47% -2,65% -2,11% -1,58% 2,77%
Vinstmarginal Nyckeltalet anger i procent företagets vinst i förhållande till nettoomsättning. Man räknar på vinsten innan räntekostnaderna är betalda vilket gör att finansieringen av verksamheten är ovidkommande vid beräkningen av vinstmarginalen. Beräknas: Rörelseresultat plus finansiella intäkter dividerat med nettoomsättning. -11,53% 5,36% 7,60% 8,81% 16,79% 6,58% -11,36% -10,01% -6,61% 12,44%
Bruttovinstmarginal Bruttovinstmarginalen kallas även för bruttovinstprocent. Nyckeltalet används framför allt i handelsföretag och anger hur stor del av varje omsatt hundralapp som blir över för att täcka övriga kostnader. Bruttovinstmarginalen varierar mycket mellan olika branscher beroende på olika pålägg, rabatter, svinn m.m. Beräknas: Omsättning av handelsvaror och tjänster minus inköpsvärdet för sålda handelsvaror och tjänster i procent av nettoomsättning. 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 100,00% 61,63% 100,00% 38,19% 100,00% 56,53%
Rörelsekapital/omsättning -11,41% -4,24% -10,81% -10,13% -58,83% -140,90% -150,43% -156,92% -55,58% -45,84%
Soliditet Ett företags soliditet visar i procent hur stor del av de totala tillgångarna som har kunnat finansieras med eget kapital. Måttet ger en indikation på företagets stabilitet och förmåga att motstå förluster och klara sig på längre sikt. Om företagets tillväxt ökar väldigt mycket så kan en tillfällig försämring av soliditeten vara acceptabel. Varning om företaget både uppvisar försämrad soliditet och dålig tillväxt. Om ett företag ingår i en koncern kan det ha lägre soliditet om kapital har förts upp till moderbolaget t.ex genom ett koncernbidrag. Beräknas enligt: Justerat eget kapital i procent av totala tillgångar. 62,93% 66,20% 65,34% 64,36% 50,91% 40,13% 35,98% 37,97% 50,04% 53,14%
Kassalikviditet Nyckeltalet visar i procent företagets betalningsförmåga på kort sikt. Om kassalikviditeten överstiger 100 procent är det möjligt att betala av de kortfristiga skulderna omgående under förutsättning att omsättningstillgångarna kan omsättas direkt. Beräknas: Omsättningstillgångar exklusive lager och pågående arbeten i procent av de kortfristiga skulderna. 63,69% 71,34% 59,94% 59,59% 30,41% 17,08% 18,96% 19,49% 36,84% 36,87%

Laddar offentliga-varden ...
Laddar koncern ...
Laddar befattningar ...
Laddar verksamhet ...